Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Skaka loss …

| 0 comments

Visst är det underbart att sträcka på sig när man vaknar? Det känns fantastiskt att varsamt väcka kroppen och uppleva hur den svarar an på ett så kärleksfullt sätt. Att sedan fortsätta under dagen att sträcka på sig känns viktigt och värdefullt. Att sträcka ut armarna över huvudet, att mjukt böja sig framåt och uppleva hur avslappning händer. Som en katt. Så inspirerande att se hur en katt rör sig, hur den naturligt och självklart ofta sträcker på sig.

Det lär finnas studier som också visar värdet av detta. För mig räcker det att gå till min egen upplevelse för att veta att det är bra. Att dessutom göra det på att inkännande, medvetet sätt ger också en kroppsnärvaro som bryter sinnets vana att fundera och spekulera.

Det har skrivits mycket om värdet av att inte sitta för mycket. Att det inte räcker med att träna, även om man gör det både ofta och mycket. För mycket sittande är helt enkelt skadligt för hälsan. Ett sätt att motverka det är att ställa sig upp 30 gånger om dagen. En gång i kvarten t ex. Något som ju egentligen är så är enkelt att göra. Jag märker att min kropp gör det av sig självt idag. Den vill helt enkelt inte bli sittande. Om jag ser ett tv-program uppskattar jag alla reklampauser för då rör jag på mig för det allra mesta. Det finns alltid något litet att pyssla med någonstans i huset. Det blir en vana och då är det inget konstigt.Höstens gråskala

“Det är inte antalet timmar som du sitter som är dåligt för dig utan hur ofta du avbryter det sittandet som är BRA för dig.” Dr Mercola

Det känns extra viktigt för alla oss som sitter mycket framför datorn eller har andra stillasittande arbeten.

För tjugo år sedan började jag uppskatta hur skönt det är att skaka kroppen. Att bara stå still med fötterna och låta alla kroppens delar skaka. Känna hur ansiktet vibrerar, axlar hoppar osv. Det började med att jag ofta gjorde Oshos dynamiska meditationer och märkte hur skönt det var att skaka loss. Det är inte bara sinnet som ”rensas”. Man märker hur muskler slappnar av överallt i kroppen, t ex i magen.

Jag kommer ihåg en gång när min dotter hade vänner hemma och hon tyckte att vi skulle visa hur vi brukade skaka. Hennes vänner blev helt förskräckta först, men tyckte nog att det var roligt när vi väl kom igång.

Boklöv i höstfärgerFör det är inte alldeles enkelt första gången. Vi är på något sätt så vana att hålla kroppen i schack. Eller kanske snarare att kroppen är van att hålla sig i schack. Den behöver få träning i att släppa efter. Det har jag märkt alla gånger jag har lett skakövningar i olika grupper. Men de flesta brukar verkligen uppskatta det.

Det händer fortfarande att jag skakar. Inte som någon ritualiserad teknik. Kroppen vill bara skaka ibland. Nu går de här två hälsosamma sakerna jättebra att kombinera. Att ta en paus från sittande, resa på sig och skaka loss ett par minuter. Detta lilla kan ge så mycket. Inte minst mer energi och glädje!

Här är en låt som jag har skakat mycket till. Kanske vill du ta dig en liten stund för att skaka loss …, skaka loss hela kroppen, skaka alla känslor, alla tankar, alla spänningar, motstånd. Skaka loss!

(På tal om skakningar säljer jag förresten min PowerPlate My5 om du är intresserad. Hör bara av dig i så fall. Den ger en mycket effektiv och tidsbesparande träning. Vibrationsträning lär också vara det bästa sättet att stärka skelettet. Här kan du läsa mer om det.)

 

Shake it …

Isn´t it wonderful to stretch the body when you wake up? It feels amazing to gently awaken the body and experience how it responds in the most loving way. To continue during the day to stretch feels important and valuable. To stretch the arms over the head, gently bend forward and experience the relaxation that happens. As a cat. So inspiring to see how a cat moves, how it naturally often stretches.

It is said that there are studies that show the value of this. For me it is enough to go to my own experience to know that it is good. To stretch in a compassionate, conscious way also provides a body presence that breaks the mind’s habit to think and speculate.

Much has been written about the value of not sitting too much. It is not enough to work out, even if it you do that often. Too much sitting is simply harmful to our health. One way to counter it is to get up 30 times a day. Every 15 minutes for instance. Something that is actually quite easy to do. I notice that my body does this by itself today. It will simply not stay seated. If I watch  TV for instance, I appreciate all the commercial breaks because then, I’ll get up most of the time. There’s always something to do somewhere in the house. It has become a habit and then it’s very natural.

“It’s not how many hours of sitting that’s bad for you; it’s how often you interrupt that sitting that is GOOD for you.” Dr. Mercola

It is particularly important for all of us who sit a lot in front of the computer or have other jobs that involve a lot of sitting.

Twenty years ago, I began to appreciate how nice it is to shake the body. To just stand still with my feet, and let all body parts shake. Notice how your face vibrates, shoulders drop and so on. It all started when I often did Osho dynamic meditation and noticed how much I liked to shake loose. It is not only the mind that  gets cleared”. You notice how the muscles relax everywhere in the body, such as in the stomach.

I remember one time when my daughter had friends over and she thought we should show them how we often shake. Her friends were all terrified at first, but probably thought it was fun once we got started.

It is not always easy the first time. We are somehow so used to keeping the body in check. Or rather that the body is accustomed to keeping in check. You need to practice how to let it go. Something that I have noticed all the times I’ve led shaking excercises in different groups. But most people tend to really appreciate it.

It still happens that I shake. Not as a ritualized technique. The body will just shake sometimes.These two healthy things can easily be combined.  We can simply take a break from all the sitting, get up and shake for a few minutes. Not much, but can give so much. More energy and joy!


Here is a song that I have done a lot of shaking to. Maybe you want to take time for a little while to shake off shake loose the whole body, shake all the emotions, all thoughts, all tension, resistance. Shake it!

(Speaking of vibration, I sell – by the waymy Power Plate My5 if you are interested. Just contact me. It provides a very efficient and time saving exercise. Vibration training is also the best way to strengthen the skeleton. Here you can read more about it.)

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco