Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tack, tack, tack!

| 4 Comments

Vaknar idag fylld av tacksamhet. Jag har så otroligt mycket att vara tacksam för. Bara en sån sak som att få vakna! Vakna till så många olika sensationer. En kropp som rör sig, som sträcker på sig, som fungerar, som är utan smärta! Att få vakna till ett sinne fyllt av tacksamhet, att kunna känna tacksamhet. Att få vakna till skönhet, i ett lugnt, mjukt och stilla rum. Få vakna till en dag som jag kan göra till vad jag vill. Vakna till frihet – frihet i tanke, känsla och handling. Vakna och veta att jag har allt jag behöver och så mycket mer. Vakna och veta att allt kan få dyka upp eftersom om det kommer så kommer det också att försvinna. Vakna och veta att det inte finns något att vara rädd för även om rädsla dyker upp.

Mitt sovrumBilder dyker upp. Bilder på människor som jag bryr mig om. Tacksamhet och kärlek. Kärlek till min underbara familj. Till det lilla under som fötts under året som gått – lille Vincent. Kärlek och tacksamhet för alla vänner, grannar, de jag har den stora förmånen att få möte i mitt arbete med handledning. Jag går så småningom in på Fb där en vän skrivit att jag är älskad. Till och med det. Mycket att föra vidare. Mycket att sprida. Mycket att dela. Ett rikt liv.

Mest tacksam är jag för förmånen att kunna se miraklet i det lilla. Det så stora i det minsta. Det som alltid är närvarande även om omständigheterna inte alltid ser så fantastiska ut som jag upplever att de gör idag.

Vacker mossa

Det är så uppenbart att jag inte kan styra många omständigheter i mitt liv. Jag har inte den makten. Men jag har förmågan att känna igen det i mig som alltid är okej även när det yttre verkar tufft och utmanande eller när det inre visar upp ett spektra av upplevelser som jag lärt mig inte är okej. Det är det här jag vill förmedla. Den glädje och styrka som vi alla är bortom orden. Den orubbliga kärna som är som stormens öga. Alltid stilla. Och som därigenom kan tillåta alla stormar att storma på.

Jag är tacksam för att det här året har jag erbjudit mig möjligheten att dela med mig av det som hjälpt mig att må bra till andra genom den här bloggen. Året som gått har varit mycket annorlunda andra år för mig. Det har varit ett år där jag öppnat mig för att inte veta och låtit livet visa steg för steg. Året har visat mig på min stora tillit och på att den bär. Det har varit ett mycket vilsamt år där vila, stillhet och avslappning har varit min första prioritering. Jag har öppnat mig igen för livet på ett sätt som inte var möjligt för mig under de fem åren före 2012 då all tid, energi och fokus låg på organisationen som jag var en del av. Jag har tillåtit mig att vara mycket själv och fått uppleva hur inga omständigheter krävs för att jag ska må bra. Om jag är själv eller med många människor spelar ingen roll. Om jag har mycket att göra eller inget att göra ruckar inte heller på stabiliteten. Det har varit så skönt att få uppleva. Jag ser också att inget egentligen förändrats. Samma tankar, känslor, personlighetsdrag dyker upp. Det påverkar dock inte så mycket längre. Upplevelserna är inte i förgrunden och styr min uppfattning om verkligheten på samma sätt. De har mer hamnat i bakgrunden. Förgrunden är det nakna upplevandet som vi kallar liv. Ett sant mirakel i varje ögonblick!

Tack alla som varit en del av mitt liv 2012. Tack för allt vi delat, allt jag lärt mig av er, allt ni inspirerat och uppmuntrat till. Tack för allt stöd och all glädje. Tack!

Tusen tack för att du läser! Det är det som gör att bloggen känns meningsfull. Tack för att du vill vara en del av mitt liv och låta mig vara en del av ditt. Vi delar det här miraklet och tillsammans kan vi påminna oss om det och på så sätt leva fullare och rikare. Tack!!! Och än en gång – Gott Nytt År! Ännu ett år som kommer att erbjuda många möjligheter till tacksamhet, ibland där vi minst väntar oss det.

Thank you, thank you, thank you!!!

I wake up today, full of gratitude. I have so much to be thankful for. Just to wake up! Wake up with so many different sensations. A body moving, stretching, functioning, that is without pain! To get to wake up to a mind full of gratitude, to feel gratitude. To get to wake up to beauty, in a quiet, soft and still room. Get to wake up to a day that I can do what I want with. Wake up to freedom – freedom of thought, feeling and action. Wake up and know that I have everything I need and so much more. Wake up and know that everything can appear and since it does appear, it will also disappear. Wake up and know that there is nothing to be afraid of, even if fear shows up.

Pictures emerge. Pictures of people I care about. Gratitude and love. Love to and for my wonderful family. For the little wonder that was born in the past year – little Vincent. Love and gratitude to all friends, neighbors, the ones I have the great privilege of meeting in my work with people. I go eventually into Fb where a friend posted that I am loved. Even that. Much to pass on. Much to spread. Much to share. A rich life.

Most grateful I am for the privilege to see the miracle in the small. The big in the smallest. That which is always present even if the circumstances do not always look so amazing as I feel that they do today.

It is so obvious that I can not control many factors in my life. I do not have that power. But I have the ability to recognize in me what is always right even when the outer seems tough and challenging or when the inner displays a range of experiences that I have learned are not okay. This is what I want to convey. The joy and strength that we all are beyond words. The unshakable core that is like the eye of the storm. Always calm. And thus can allow any storms to storm.

I am grateful for this year, It has offered me the opportunity to share with you what has helped me feel to good through this blog. The past year has been very different from other years for me. It has been a year where I have opened myself up for not knowing and have let life show me step by step. The year has shown me my great trust, and that it carries. It has been a very restful year in which rest, calmess and relaxation have been my first priorites. I have opened myself up to life again in a way that was not possible for me during the five years prior to 2012, when all the time, energy and focus were on the organization. I have allowed myself to be very much alone and got to experience how no special circumstances are needed for me to feel good. If I’m alone or with a lot of people does not matter. If I have much to do or nothing to do does not rock the stability. It’s been so nice to experience. I also see that nothing really changed. The same thoughts, emotions, personality traits emerge. It does not affect so much anymore. The experiences are not in the foreground and control my perception of reality in the same way. They have more second place. Foreground is the naked experience that we call life. A true miracle in every moment!

Thank you everyone that has been a part of my life 2012. Thank you for all we have shared, for everything I learnt from you, for all you have inspired and encouraged me to be and do. Thank you for all support and joy. Thank you!

Thank you for reading! That’s what makes the blog feel meaningful for me. Thank you for wanting to be a part of my life and letting me be a part of yours. We share this miracle and together we can remind ourselves of it and thus live fuller , richer and more openly. Thank you! And once more – Happy New Year! Another year that will offer many opportunities for gratitude, sometimes where we expect it the least.

 

Share

4 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco