Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tankar kring jul

| 2 Comments

Idag är en av de dagar som vi har mest trossystem kring. Idéer om hur den ska firas, traditioner som ska uppfyllas, förväntningar och förhoppningar, minnen av alla sorter – positiva eller negativa. Det kan vara bra att påminna sig om att alla dessa tankar är trossystem som är skapade av oss människor. De är ingen sanning om verkligheten. De säger inte hur verkligheten är eller ska se ut. Traditioner är något som har upprepats så många gånger att de känns som sanningar om hur det ska vara. Om traditioner fungerar för dig, om det gör att du känner glädje och välbefinnande – ja då är det bara att behålla dem och njuta av dem! Det kan vara något som förstärker upplevelsen och ger den extra krydda och intensitet. Något att se fram emot och njuta av.

Ta något som pratas mycket om dessa dagar: julkänsla. Flera har frågat om mig om jag känner julkänsla. Flera har sagt att det inte är någon julkänsla i år. Det handlar om att vi har lärt oss/vant oss att förknippa jul med snö och vinter. Om det är vårväder är det inte lika lätt att känna julkänsla. Det är tur att detta bara är ett trossystem kring jul eftersom man faktiskt firar jul på andra håll i världen där det är mycket varmt och soligt på jul. Men om vi anstränger oss, lyssnar tillräckligt mycket på julmusik, skapar de rätta dofterna, gör de saker som minner just mig om tidigare jular så kanske vi till slut får den rätta julkänslan. Om inte annat så börjar ju Kalle kl tre idag. Det borde göra tricket. :) (Bilden togs när det snöade här i november. Idag ser det inte alls ut på det här sättet.)

Snö i november 1

Men om inte traditionerna ger dig dessa positiva upplevelser är det bara att ändra dem. En person valde att göra så här första gången. Sedan upprepades det många gånger. Du kan välja att göra om när som helst. Media, vänner, familj och bekanta kommer förmodligen att hävda med stor envishet att traditionen är rättesnöret. Att den visar hur det ska vara eftersom det alltid har varit så. Det kan vara svårt att bryta. Svårt att inte känna känslor som kommer från tron på dessa idéer. T ex är det lätt för många att känna ensamhet på julafton om de inte tillbringar den med andra människor. Eller bli besvikna om dagarna inte blir som vi hade hoppats och önskat. Våra tankar om saker och ting skapar ju vår sinnesstämning. Och det har jag full respekt för.

Och möjligheten att tänka om, tänka nytt – göra om, göra nytt – finns alltid här. Att göra den här dagen, det här ögonblicket till något alldeles magiskt och speciellt trots att det inte alls ser ut som det gör för de flesta. Den möjligheten ger livet oss alltid! Det kan då vara viktigt att inte bara fokusera på vad tankarna säger om det. För de handlar oftast om det som har varit, det som vi har tänkt många gånger innan. De kanske hävdar att det borde se annorlunda ut Men om du då bara går in och känner kroppen, lyssnar på ljuden, märker hur det går luft ut och in genom näsan, märker du att allt faktiskt är väldigt okej! Att inget behöver läggas till eller dras ifrån det här ögonblicket.

Det kan förstås också vara så att de andra i vår närhet inte vill ändra på de yttre förutsättningarna. Då är ansvaret mitt att ändra på mina inre förutsättningar om jag väljer att vara med.  Att ifrågasätta tankar, idéer, förhoppningar och förväntningar. Att känna allt utan att ta ut det på andra. Att ge, att göra något för att andra ska må bra och bli glada ger oss själva så mycket! Om vi inte gör det genom att gå över våra egna gränser eller kränka vår egen integritet. Vi är inga offer. Vi kan själva göra ett medvetet val.

Första gången jag skulle tillbringa julen utan sällskap valde jag att åka bort. Det kändes för utmanande. Det är nu över tjugo år sedan och det har blivit många olika sätt att tillbringa jul på. Jag lärde mig snart att jul är magisk tid. Den kan bli på så många olika sätt och alla är tillfredsställande och njutbara var och en på sitt eget sätt. Det är fantastiskt att tillbringa jul på Irland med amerikanska traditioner, familj och barnbarn.  Det är härligt att ha familjen här och ha en mer traditionellt svensk jul. Det är ljuvligt vilsamt och njutbart att vara ensam och själv välja vad jag vill äta och göra. Och det har tagit tid att befria mig från det fängelse som fokus och tro på tankarna utgör. Dessa trossystem kan förstås fortfarande dyka upp. Vi kan inte kontrollera tankarna. Men det spelar ingen roll. Jag tror inte på dem längre. De får dra förbi. Vinterbär 150104 L

Om vi inte har möjlighet just nu att strunta i invanda traditioner och förhoppningar är det bra att bara känna allt som dyker upp utan att försöka analysera eller betona tankarna kring det. Bara känna alla olika kroppssensationer på ett ömsint och närvarande sätt. Så gott jag kan. Att fokusera på hur tankarna vill tolka det som är kan leda till drama, konflikt och stor smärta. Att tillåta det som är utan att betona tolkningarna kan känns sorgligt, obehagligt och icke önskansvärt. Men det är helt okej. När jag inte går in i historierna kring det som är.

Andra människor är inte här för att tillfredsställa mina alla önskningar och förhoppningar. Alla gör så gott de kan med det som pågår i dem. Med de minnen, tankar och idéer som dyker upp. Det är mitt jobb att må bra. Att göra det bästa av situationen. Att låta familjen och vännerna få vara som de är. Att låta den kärlek som är min natur lysa igenom i första hand för mig själv för då strålar det även på andra. Att vara kärleksfull, förstående och tålmodig med mig själv och andra ger bättre förutsättningar för fina möten och glädje tillsammans. Vi gör så gott vi kan förstås. Ibland går det bättre …

Detta sagt önskar jag dig en fullständigt magisk jul. En vilsam, fridfull och närvarande jul. En jul som får vara som den är! För just dig! Du är aldrig ensam. Det kan bara kännas så ibland. Oavsett om du är med andra eller inte. Jag tänder ett ljus för er alla! Med kärlek och värme <3

 

Some thoughts around Christmas

Today is one of the days that we have the most belief systems around. Ideas on how to celebrate, traditions to be met, expectations and hopes, memories of all kinds – whether positive or negative. It may be helpful to recall that all these thoughts are belief systems that are created by us humans. They are no the truth about reality. They do not say what reality is or should be. Tradition is something that has been repeated so many times that they feel like truths about how it should be. If traditions work for you, if it makes you feel joy and well-being – well, then just keep them and enjoy them! It may be something that enhances the experience and gives it extra flavor and intensity. Something to look forward to and enjoy.

There is a lot of talk these days about the Christmas spirit. Several people have asked me if I feel the Christmas spirit. Many have said that there is no Christmas spirit this year. It is because we have learned / accustomed us to associate Christmas with snow and winter. If it’s spring weather it is not as easy to feel the Christmas spirit. It is fortunate that this is just a belief system around Christmas because you actually celebrate Christmas in other parts of the world where it is very warm and sunny on Christmas. But if we make the effort, listen enough to Christmas music, create the right scents, do the things that remind us about past Christmases, we may finally get the right Christmas spirit. If nothing else, it starts when the Donald Duck christmas show starts at three o’clock today. That should do the trick. :) (The picture was taken when it was snowing here in November. Today, it looks nothing like this.)

But if the traditions don´t bring you these positive experiences, change them. One person chose to do this the first time. Then it was repeated many times. You can choose to change it at any point. Media, friends, family and acquaintances will probably argue with great insistence that tradition is the standard. it shows how it should be because it has always been so. It can be hard to break an old tradition/habit. Hard not to feel the feelings that come from belieiving in these ideas. For example, it is easy for many to feel the loneliness on Christmas Eve if they do not spend it with other people. Or be disappointed if the days are not as we had hoped and wished. Our thoughts about things create our mood. And for this I have full respect.

And the ability to think new, think again – redo, make new – is always here. To make this day, this moment into something quite magical and special even though it does not at all look like it does for most people. This possibility life gives us every moment! It may then be important to not only focus on what the thoughts say about it. For they are often about what has been, what we have thought many times before. They might argue that it should look different, but if you then just go in and feel the body, listen to the sounds, notice how the air goes in and out through your nose, you will notice that everything is actually very okay! That nothing needs to be added to or subtracted from this moment.

It can of course also be that the others around us do not want to change the external conditions. Then it is my responsibility to change my inner conditions if I choose to take part. To question the thoughts, ideas, hopes and expectations. Feeling everything without taking it out on others. To give, to do something for other people to make them feel good and be happy give ourselves so much! If we do not do it by crossing our own borders or violate our own integrity. We are no vicitims. We can choose consciously.

The first time I were to spend Christmas without company I chose to go away for the holidays. It felt too challenging. It is now over twenty years ago and there have been many different ways to spend Christmas on. I soon learned that Christmas is a magical time. It can be in so many different ways and all are satisfying and enjoyable each in their own way. It is amazing to spend Christmas in Ireland with American traditions, family and grandchildren. It’s great to have family here and have a more traditional Swedish Christmas. It is wonderfully restful and enjoyable to be alone and choose what I want to eat and do. And it has taken time to set me free from the prison that focus and belief in thoughts is. These belief systems can of course still appear. We can not control the mind. But it does not matter. I do not believe in them anymore. They can simply appear and disappear.

If we do not have the opportunity right now to ignore ingrained traditions and aspirations it is good to just feel whatever comes up without trying to analyze or emphasize the thoughts surrounding it. Just to know all the different body sensations in a tender and present ways. To the best of my ability. To focus on how the mind wants to interpret it can lead to drama, conflict and great pain. To allow what is, without emphasizing the interpretations may feel sad, uncomfortable and not desirable. But it’s okay. When I do not go into the stories about what is.

Other people are not here to satisfy my all wishes and hopes. Everyone does the best they can with what is going on in them. With their memories, thoughts and ideas that come up. It’s my job to feel good. To make the best of it. To let family and friends be who they are. To let the love that is my nature shine through in the first place for myself because then it radiates it on to others. To be loving, understanding and patient with myself and others provide better conditions for great meetings and joy together. We do the best we can be. Sometimes it works better than other times …

That said, I wish you a completely magical Christmas. A restful, peaceful and present Christmas. A Christmas that is as it is! Just for you! You are never alone. Even though it may feel like that sometimes. Whether you are with others or not. I light a candle for you all! With love and warmth <3

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco