Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

This too shall pass!

| 0 comments

Min Buddha sitter inbäddad i snö. Det ser ut som om han tänker: “This too shall pass”. Och det har han ju rätt. Det gäller som tur är inte bara snön utan precis allting. Alla upplevelser är flyktiga. De verkar vara här och sedan är de borta. Det är befriande att veta. Alla tankar och sinnesstämningar är som vädret. Vi behöver inte ge dem mer kraft genom att betona dem. Bara vara och låta dem komma och gå. Ja, jag vet. Det är inte alltid så enkelt. Men bara det att veta – verkligen veta – att inget stannar gör det lite lättare. Jag kan inte vara deprimerad en hel dag. Jag kan inte vara ledsen en hel dag. Fast det kan kännas så när jag inte ser att varje ögonblick är alldeles unikt. Att upplevandet är stabilt och det samma, men upplevelserna ändrar sig ständigt. Buddha i snö 2 151122 L

Det blir så uppenbart när man upplever att det finns ett problem, något som ska fixas. Kanske blir det många tankar kring den här situationen. Oavsett om den är bagatellartad eller monumental. Och ögonblicket  efter att det är löst kan kännas så befriande och härligt. Och en liten stund senare är det borta. Avklarat. Inget som cirkulerar längre. Det har passerat. Att veta det – att det kommer att passera – kan då faktiskt vara en viss lättnad. Det är det här ögonblicket det handlar om. Det enda ögonblicket. Kan jag vara här med och som det?Vintermorgon 2 b 151122 L

Just så känns det när jag sitter hemma med sommardäck på bilen. Befriande att veta att snön inte kommer att ligga kvar. Att så småningom kommer vägarna att vara plogade och jag kommer att få en tid till däckbyte. Behöver dessutom köpa nya. Extra skönt att det är söndag. Inga uppdrag väntar. Jag matade fåglarna, tog in ved och handlade mat igår. Så det är bara att njuta av allt det vackra. Det blir så ljust och härligt. Jag har tagit mig friheten att plocka in julblommor för ett par veckor sedan. Hyacinterna doftar helt ljuvligt. Amaryllisen är på gång att blomma. Den rosa/vita julstjärnan lyser upp där den står. Och innan man vet ordet av är julen över och det känns härligt att plocka bort allt det juliga. Men nu – just nu – är det ljuvligt att vara. Här är gudagott att vara. Alltid. Här och nu. I det som är som det är. Ahhhh….

 

This too shall pass!

My Buddha is covered in snow. It looks as if he’s thinking: “This too shall pass”. And he is right. Fortunately it is not only the snow that will pass, but absolutely everything. All experiences are fleeting, transient. They seem to be here, and then they are gone. It is liberating to know. All thoughts and moods are like the weather. We do not need to give them more power by emphasizing them. Just let it be and let them come and go. Yes I know. It is not always easy. But just to know – really know – that nothing stays, makes it a little easier. I cannot be depressed all day. I cannot be sad all day. Though it may feel that way when I don´t see that every moment is truly unique. To experience the process is stable and the same, but the experiences changing constantly.

It becomes so obvious when you feel that there’s a problem, something to be fixed. Perhaps there are many thoughts about this situation. Whether it is trivial or monumental. And the moment after it is resolved, can feel so liberating and beautiful. And a little while later it’s gone. Done. Nothing circulating anymore. It passed. Knowing that – it will pass – can then actually be a certain relief. It is all about this moment. The only moment. Can I be here with and as that?

It feels a bit like that when you sit at home with summer tires on your car. Liberating to know that the snow will pass. That eventually the roads will be plowed and I will an appointment at the garage to change tires. Also need to buy new ones. Extra nice that it’s Sunday. No meetings are set up. I fed the birds, brought in fire wood and went grocery shopping yesterday. So all I can do is to simply to enjoy the beauty. It gets so bright and beautiful. I have taken the liberty to pick up Christmas flowers a couple of weeks ago. Hyacinths smell absolutely delightful. Amaryllis is about to flower. The pink / white Christmas star lights up where it stands. And before you know it, Christmas is over and it feels great to remove all Christmassy. But now – right now – it is lovely to be. It is amazing to simply be here. Always. Right here right now. In what is as it is. Ahhhh …

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco