Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tillbaka till hälsosam vardag och 5:2 igen

| 0 comments

Efter en paus över jul är jag tillbaka till två delfastedagar i veckan. Under tio dagar, före och under jul, åt jag även sådant som jag annars inte äter, t ex bröd, choklad och jag drack julmust. På annandagen reagerade kroppen så starkt av sockret. Det var mycket obehagligt. Över 90 i vilopuls och stor ansträngning vid promenad. Jag kan inte låta bli att undra om det alltid har varit så, om kroppen reagerar så starkt eftersom den inte längre får socker i vardagen eller om jag helt enkelt har blivit mer uppmärksam på det. Det kändes i alla fall så skönt dagen efter annandagen när jag valde att gå tillbaka till 5:2 och tog en dag med periodisk fasta.

Delfastan gjorde det enklare att bryta, att börja på ny kula igen, att komma tillbaka till det ätande som jag vet att jag mår bäst av. D v s att helt utesluta socker, snabba kolhydrater, säd. Priset jag fick betala var fyra dagar med huvudvärk; utrensning/abstinens. Skillnaden då jämfört med andra gånger då jag har slutat med socker är att jag inte har någon mental/känslomässig abstinens. Förr när jag slutade blev jag deppig, kände ingen större lust att gå ur sängen. Allt sådant är borta. Det är faktiskt enkelt.

Helsingör

Helsingör fotat från Helsingborg, nära Pålsjö slott

Jag börjar dagen med 2 glas vatten med pressad citron i för att “basa” mig. Sedan blir det vatten med MSM, C-vitamin, glukosamin och Powder of Life, min gröna näringsdrink. Ingen frukost förrän tidigast kl 10, oftast kl 11. Jag tycker så mycket om de här lugna morgnarna. Det känns bra att börja med att fylla kroppen med nyttigheter och näring. Klockan sju på kvällen är det slutätet för den dagen. Också vilsamt. När jag arbetar borta, i t ex Göteborg eller Lund, dricker jag en smoothie i bilen och har med mig något för lunch, t ex keso och bär.

Efter de ohälsosamma dagarna över jul och innan min resa till Indien om ett par veckor har jag nu valt att göra en detox, utrensning. Jag tar Holistics UltraDetox, ett pulver som blandas ut i vatten två gånger om dagen och UltraBalans, två kapslar också två gånger om dagen. Båda innehåller bl a tre örter, malört, nejlika och svart valnöt, som anses döda parasiter. Förhoppningsvis får kroppen då bästa förutsättningar för att klara av de utmaningar som en längre resa till Indien innebär. Väl där tänker jag fortsätta med 5:2, Powder of life, probiotika m m. Det blir nog en reseberättelse därifrån i år också. Delfastedagarna blir extra viktiga nu under detoxen. Då får kroppen vila och kan förhoppningsvis verkligen arbeta med utrensning och återhämtning.

Ekorrn satt i tallen ...

Medvetenheten om, intresset för och viljan till hälsa verkar öka exponentiellt just nu. Varje dag läser jag nya artiklar med tips och råd om vad vi kan tänka på för att må bättre. Michael Mosley som startade 5:2 dieten har en serie program där man utforskar och undersöker olika vinklar kring hälsa. Den har precis börjat på SvT och finns att se där: Medicin med Michael Mosley. I första avsnittet visade de t ex hur viktig sömnen är. Att bara en timme extra sömn (från 6,5 till 7,5 timmar) minskar risk för bl a hjärt- och kärlsjukdomar. En mycket intressant programserie som jag ser fram emot att se fler avsnitt av.

Jag kanske också ska berätta att jag blev kontaktad av en journalist som höll på med en artikel för Expressens söndagsmagasin om periodisk fasta. Hon hade hittat min blogg och undrade om hon fick intervjua mig om hur det har varit för mig. Jag funderade över natten. Kände mig tveksam till att förknippas bara med en diet. Men kände sedan att kan det hjälpa någon så är det så klart värt det. Hon intervjuade mig via Skype och skickade hit en fotograf. Reportaget kommer visst någon gång i januari. Fotosessionen var en händelse för sig. Speciellt naturliga blev inte dessa foton. Jag fick noggranna instruktioner av den vänliga, tålmodiga, professionella fotografen om hur jag skulle stå eller röra mig. Kändes märkligt. Jag lydde dock snällt tills hon bad mig att spänna axlarna. Där gick min gräns. Jag har tillbringat ett liv med att lära mig att inte spänna axlarna. Då vill jag inte heller bli fotad med spända axlar. Annars var det väl min oväntade fåfänga som gjorde att jag bara följde instruktionerna och hoppades på det bästa. :)

 

Back to healthy everyday living and 5:2 again

After a break over Christmas I’m back to two days a week of intermittent fasting. For ten days , before and during Christmas, I ate things I usually do not eat , such as bread , chocolate and I drank “julmust” ( a Swedish christmas soda). On Boxing Day the body reacted so strongly from the sugar. It was very uncomfortable. Over 90 in resting heart rate and a lot of  effort while the walking. I can not help but wonder if it has always been so, if the body is reacting so strongly because it is not fed sugar in everyday life or if I simply have become more aware of it . It felt anyway so nice the day after Boxing Day, when I chose to go back to the 5:2 diet and took another day of intermittent fasting.

The fasting made ​​it easier to break the poorer eating habit, to start all over again , to get back to eating like I know is best for me. Ie to completely exclude sugar , simple carbs , grains. The price I had to pay was four days with headache ; cleansing / abstinence . The difference when compared to other times when I stopped eating sugar is that I do not have any mental / emotional withdrawal . In the past, when I finished , I was depressed , felt no wish to get out of the bed . All such things are gone. It is indeed easy.

I start the day with 2 glasses of water with lemon juice in order to ” base ” myself. Then I drink water with MSM, Vitamin C , glucosamine and Powder of Life, my green nutritional drink. No breakfast until at least 10 am , usually at 11. I enjoy these quiet mornings so much. It feels good to start by adding nutrition to the body. I still don´t eat anything after 7  pm. Also restful . When I’m working away from home, for example in Gothenburg or Lund, I drink a smoothie in the car and bring something for lunch, such as cottage cheese and berries.

After the unhealthy days over Christmas and before my trip to India in a few weeks , I have now decided to do a detox, a cleansing. I take Holistics Ultra Detox , a powder that is mixed in water twice a day and Ultra Balance, two capsules also twice a day . Both contain, among other things, three herbs, wormwood , cloves and black walnut, which are considered to kill parasites. Hopefully the body then is in the best condition for meeting the challenges of a long trip to India. Once there , I intend to continue with 5:2 , Powder of Life , probiotics , etc. There will probably be a travel story from Indie here this year too. The days of intermittent fasting become especially important now during detox . This will give the body rest and hopefully the possibility to really work with cleansing and recovery.

The awareness of , interest in and desire for health seem to increase exponentially right now. Every day I read new articles with tips and advice on what we can think of to strengthen our health. Michael Mosley that started the 5:2 diet has a series of programs which explore and investigate various perspectives on health. It has just started on national TV and can be seen there: Medicine with Michael Mosley . In the first episode they showed for example how important sleep is . Have just one extra hour of sleep ( 6.5 to 7.5 hours ) reduces the risk for eg cardiovascular diseases . A very interesting program series that I look forward to seeing more episodes of .

Maybe I should also tell you that I was contacted by a journalist who is working on an article for the Sunday magazine Expressen on intermittent fasting. She had found my blog and asked if she could interview me about how it has been for me. I thought about it overnight. Felt reluctant to be associated only with a diet. But then felt that if it helps someone, it is so worth it. She interviewed me via Skype and sent over a photographer. It will be published sometime in January. The photo session was an event of its own. The photos are not particularly natural. I was given strict instructions by the friendly , patient , professional photographer on how to stand and move.  It felt a bit strange. I obeyed , however nicely until she asked me to tighten my shoulders. There was my limit. I have spent a lifetime trying to learn to to not tighten my shoulders. So I would prefer not to be photographed with tense shoulders . Otherwise, I guess it was my unexpected vanity that made me just follow the instructions and hoping for the best. :)

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco