Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Uppföljning

| 1 Comment

Under de senaste månaderna har jag skrivit om olika ämnesområden och har ofta utlovat rapport om hur det går när jag testar något. I det här blogginlägget tänker jag göra en översikt över många av de olika hälsovägar som jag har skrivit om och testat/testar.

Bikarbonat

Jag har haft en längre paus med bikarbonat. Efter att Dr Simoncini varnade för att vanemässigt använda bikarbonat har impulsen att plocka fram burken lagt sig. Han menade att det fanns en risk att kroppen kunde bli resistent och då inte svara på bikarbonatterapi om det en dag verkligen skulle behövas.

Nu har jag dock bestämt mig för att köra en kur igen för att basa kroppen. (1 tsk om dagen i ett glas vatten). Som jag har förstått det har bakterier, virus och parasiter svårare att leva i en basisk kropp. Därför är detta kanske det allra viktigaste i vår strävan efter hälsa.

Irene Chabbey skriver på sin blogg om vad hon har gjort för att bli av med cancer. Hon körde bl a ett program där hon såg till att kroppen var kraftigt basisk, PH 8,5-9, i sex dagar. Hon menar att cancerceller dör vid PH över 8,5. Intressant tycker jag. Det stämmer med vad t ex Dr Simoncini säger. Fast han ger mer riktad bikarbonatterapi.

Vingad benved - en av höstens alla färgspridare.

Vingad benved – en av höstens alla färgspridare.

Deodorant

Jag skrev om hur jag ville hitta en deodorant som fungerar, men som inte innehåller varken aluminium eller alun. De som jag köpte tyckte jag inte fungerade. Jag började experimentera med silver. Det var bra, men inte tillräckligt bra. Jag gjorde en pasta av kokosolja och bikarbonat. Det slutade jag nog med mest av praktiska skäl. Det kändes klibbigt och bökigt. Dessutom blev det fula fläckar när bikarbonat och vatten kom i kontakt med bänkskivan i trä runt vasken. Jag har fortfarande inte kommit på hur jag ska ta bort de här märkena. Jag spridde även ut bikarbonat längs med väggarna i köket i våras för att skrämma bort myror. Här har det också blivit några fläckar som inte går bort. Dessutom skickade myrorna ut ett par stycken som plöjde vägar genom bikarbonatet. I vår blir det cederolja i stället.

Jag har hittat två deodoranter som jag tycker känns bra. Den ena är Weledas Citrusspray som jag använde ett tag. Den innehåller visserligen alkolhol. Men inga konstiga tillsatser, bara vatten, essentiella oljor och citrusolja. 100 ml kostar ungefär 100 kr.

Nu använder jag Dr Organics AloeVera deodorant. Den fungerar mycket bra, känns fräsch och är enkel att använda. Den har inte parabener, SLS (sodium laurat sulfat), artificiella färg- eller doftämnen, mineraloljor, aluminium eller alun. I stället innehåller den ekologisk aloe vera juice, solrosolja, isländsk mossa och E-vitaminer. Men jag måste erkänna att när jag läser innehållsförteckningen blir jag lite tveksam. Den är lång. Jag har någon idé om att ju kortare en innehållsförteckning är desto bättre är det. Speciellt när det gäller mat. Få tillsatser, renare mat.

Det är lite svårt att avgöra. Ta citronsyra. En tillsats som hindrar vitaminer från att försvinna och produkten från att härskna. Det har kommit flera larmrop om att den görs från mögelsvamp. Livsmedelsverket skriver: ”Citronsyra framställs bl a från frukter som är naturligt rika på citronsyra, t ex citron- eller ananasjuice. Den kan också framställas genom jäsning av kolhydrater med hjälp av mögelsvampen Aspergillus niger.” Det handlar alltså om hur citronsyran har framställts. Vad jag förstår har båda nummer E330. Det gäller alltså att läsa innehållsförteckningen och hoppas på att det framgår där. När det gäller deodoranten som till största delen har ekologiska tillsatser har jag utgått ifrån att citronsyran kommer från juice. Här är listan över vad de olika E-numren betyder.

Kvällshimlen brinner. Så vackert.

Kvällshimlen brinner. Så vackert.

 

Resistent stärkelse

Det har visat sig att resistent stärkelse är viktig för insulinnivån och för en bra tarmflora. När man som jag mest äter enl LCHF och alltså inte äter potatis och andra grönsaker som har mycket resistent stärkelse har det visat sig att det kan bli problem med tarmfloran. Jag började att dricka ett glas vatten med en msk potatismjöl morgon och kväll och efter ett tag slutade jag. Jag tog så många olika saker och tarmsköljningen kom emellan. Jag började igen i söndags. Undersökningar visar att diabetespatienter har lägre fasteinsulin på morgonen efter att ätit resistent stärkelse på kvällen. Om man inte äter LCHF kan man ju i stället äta kall potatis i t ex potatissallad. Jag tror på värdet av detta. Kanske allra främst för diabetespatienter. Men många av oss kan ju vara lätt insulinresistenta utan att veta om det. Dessutom är det bra att göra det vi kan för god tarmflora. Jag tar också probiotika och äter en msk mjölksyrade grönsaker en kvart innan måltid ett par gånger om dagen.

Silver och MSM

Jag fortsätter med både kolloidalt silver och MSM. MSM märker jag har god effekt på bl a huden. Jag vet att den har många andra hälsoeffekter också. Det är dock svårt att avgöra för mig eftersom jag tar så många olika saker samtidigt. Det känns inte viktigt att det heller måste jag erkänna.

Silver tar jag idag ungefär 3 msk om dagen. Jag håller en matsked silver i munnen efter varje tandborstning. För ett tag sedan fick jag ont i halsen och kände att jag var på väg att bli riktigt förkyld. Då blandade jag en silvergrogg. Det blev en mycket lindrig förkylning som inte störde nämnvärt. Jag sov gott, fick inte mer ont i halsen, ingen hosta som jag brukar få. Kände mig bara lite lätt förkyld. Det tackar jag silvergroggen för! Skriver mer om silvergrogg i nästa inlägg. Det här börjar bli väldigt långt.

Dessutom använde jag ju silver och askorbinsyra för att ta bort pricken på näsan.

Det får räcka för idag.

 

Follow ups

In recent months I have written on various topics and has often promised to report on how it goes when I test something. In this post I intend to do an overview of many of the different methods and products that I have been writing about and testing / test.

Bicarbonate

I’ve had a long break from bicarbonate. After Dr. Simoncini warned that the habitual use of bicarbonate the impulse to pick up the jar has subsided. He argued that there was a risk that the body could become resistant and then not answer to bicarbonate therapy if one day really needed.

Now, however, I have decided to make another round with it to base the body. (1 teaspoon a day in a glass of water). As I understand it, it is much harder for bacteria, viruses and parasites to live in an alkaline body. Therefore, this is perhaps the most important in our quest for health.

Irene Chabbey writes in her blog about what she has done to get rid of her cancer. She has followed a protocol in which she made sure that the body was heavily alkaline, pH 8.5-9, for six days. She believes that cancer cells die at pH above 8.5. Interesting, I think. It fits with what Dr. Simoncini says. Though he gives more targeted bicarbonate therapy.

Winged Euonymus – one of autumn’s color injectors.

Deodorant

I wrote about how I wanted to find a deodorant that works, but does not contain either aluminum or alum. The ones I bought did not worked. I began experimenting with silver. It was good, but not good enough. I made a paste of coconut oil and baking soda. I stopped using this mostly of practical reasons Ithink. It felt sticky and messy. Moreover, when baking soda and water came in contact with the countertop in the wood around the sink it stained it. I have still not figured out how to remove these stains. I also put bicarbonate around the kitchen walls to discourage ants this spring. Also here there are now some unremovable stains. On top of that the ants sent out a couple of soldiers to make roads through the bicarbonate. Next spring I will use ceder oil

I have found two deodorants that feel good. One is Weleda Citrus Spray which I used for a while. It contains alcohol though. But no weird additives, just water, essential oils and citrus oil. 100 ml costs about 100 SEK.

Now I use Dr. Organics Aloe Vera deodorant. It works very well, feels fresh and is easy to use. It has no parabens, SLS (sodium laurate sulfate), artificial colors or fragrances, mineral oils, aluminum or alum. Instead, it contains organic aloe vera juice, sunflower oil, Icelandic Moss and E vitamins. But I must admit that when I read the table of contents it makes me a little hesitant. It is long. I have an idea that the shorter the table of contents is, the better it is. Especially when it comes to food. Less additives, cleaner food.

It’s a bit hard to tell. Take citric acid. An additive that prevents the vitamins from being lost and the product from becoming rancid. There have been several alarms that it is made from mold. The Swedish NFA (Livsmedelsverket) writes: “Citric acid is produced in part from fruits that are naturally rich in citric acid, such as lemon or pineapple juice. It can also be produced by fermentation of carbohydrates using the mold Aspergillus niger. “It is thus how the citric acid is produced. I understand that both have the number E330. It is therefore important to read the ingredient list and hope that it is clear there. As for the deodorant most of the ingredients ar organic, I assume that the citric acid comes from the juice. Here is the list of what the different E-numbers mean.

Resistant starch

It has been shown that resistant starch is important for a balanced insulin level and for a healthy gut flora. Since I mostly eat according to LCHF and thus do not eat potatoes, and other vegetables that are rich in resistant starch, it has been shown that there may be problems with the intestinal flora. I started to drink a glass of water with a tablespoon of organic potato flour morning and evening, and after a while I stopped. I took so many different things and the colon cleansing came between. I started again last Sunday. Studies show that diabetic patients have lower fasting insulin in the morning after eating resistant starch in the evening. If you do not eat LCHF one can instead eat cold potatoes eg potato salad. I believe in the value of this. Perhaps most of all for diabetic patients. But many of us may well be easily insulin resistant without being aware of it. Moreover, it is good to do what we can for good intestinal flora. I also take probiotics and eat a tablespoon of fermented vegetables 15 minutes before meal a couple times a day.

Silver and MSM

I continue with both colloidal silver and MSM. I notice that MSM has a good effect on the skin. I know that it has many other health benefits too. However, it is hard to tell for me because I take so many different things at once. It’s not so  important I must admit.

I take colloidal silve, about 3 tablespoons a day.  A while ago I got a sore throat and felt that I was about to get a cold. Then I mixed a silver grog. It became a very mild cold which did not interfere significantly with life. I slept well, had no more sore throat, no cough as I usually get. Felt a little light cold. I thank the silver grog for that! I will write about silver grog in the next post. This is getting very long.

Additionally, I used the silver and ascorbic acid to remove the spot on the nose.

This will have to be enough for today.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco