Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Ut ur min bekvämlighetszon

| 0 comments

Det är dags! Dags att utmana mig själv och ta några steg ut ur min bekvämlighetszon. Jag har de senaste åren levt som i en ständig retreat från världen. Bott ute i mitt underbara hus mitt i naturen där jag inte känner någon, inte umgås med någon i min närhet. Mitt umgänge sker över skype, telefon och genom enstaka besök ute i samhället. Det har varit helt perfekt. Min hälsa är inte optimal och efter några mycket intensiva år har det varit välgörande att gå i en helt annan lunk, ha ett mycket långsammare tempo.

En dag i höstas vaknade jag och visste att det var dags. Dags att  sälja huset och flytta. Dags att avsluta den här fasen i livet och öppet och frimodigt gå in i nästa. Vad den än kommer att erbjuda. Min intention är att möta allt som ännu inte har mötts i mig. Att i allt högre utsträcking vara med allting precis som det är. Livet samarbetar så bra med våra innersta intentioner. Allt det jag möter ger mig just denna möjlighet.

Hannabadssjön klar

Härifrån flyttar jag!

Intention och mål är inte samma sak. Att ha ett mål är att vilja nå ett visst resultat. En intention handlar mer om att klargöra det som är viktigast i mitt liv. Att låta mitt allra innersta vetande tydliggöra mina prioriteringar. Först behöver vi kanske se vad våra intentioner har varit. De omedvetna, inlärda, programmerade intentioner som lätt styr oss innan vi blir medvetna om dem och kan göra andra val. Det är ju inte så att jag tidigare inte har haft någon intention. Jag har bara inte varit medveten om vad som har påverkat mina val och beslut. Nästa steg är att bli klar över vad min mest sanna intention faktiskt är och vilka förändringar det innebär i mitt liv att sätta den först. Hur skulle jag leva mitt liv om det var helt i linje med min mest autentiska intention?

Det är lite där jag är. Jag har sett hur mina val i livet har styrts av omedvetna intentioner – trossystem och idéer om vad som är viktigt i stället för att verkligen fråga mig själv om det stämmer. Är det just att vara på det här sättet som är det mest sanna för mig? Är det här sättet att prioritera i livet det som mest stödjer det mitt innersta längtar efter. Jag upptäckte att mycket av min tid gick till sådan som inte var i linje med det som jag faktiskt tycker är viktigast. Det är där det här med bekvämlighetszon kommer in. Det är så lätt att låta vanans makt styra. Gå genom livet i sina tofflor i stället för att ha vandrarkänglor på lite oftare. Tofflor är sköna och bekväma, men inomhus i tofflorna ser jag inte horisonten lika tydligt och klart.

Det här är ett högst personligt val. Det betyder inte att det jag skriver här är allmängiltigt eller gäller någon annan. För mig känns detta sant. Det är så klart också lite läskigt. Jag älskar verkligen mitt lilla fina hus. Det är fantastiskt att få bo mitt i naturen, att få uppleva naturen även inifrån huset. Det är ett hus där inne och ute är fullt integrerat. Det är ljust, rymligt, vilsamt och lättskött. Den här gången ska jag inte skaffa något nytt boende innan jag har sålt detta. Vid två tillfällen har jag gjort det och då stått med två hus i flera månader – med allt vad det innebär av extra kostnader och arbete. Det känns helt rätt att göra så och också osäkert så klart.

Närmare den här stranden flyttar jag!

Närmare den här stranden flyttar jag!

Jag kommer att leta nytt boende närmare havet i Ängelholms/Bjäretrakten. Här är nära till motorvägen och större orter för arbete. Jag har flera vänner i trakten och jag bara älskar ljuset här och närheten till havet. Det kommer att bli kanon! Jag vill ha ett boende som inte kräver så mycket arbete, som gör det lätt att tömma kylen, låsa dörren och åka iväg några månader. En frihet till ökad  rörlighet. Det behöver också vara mycket  billigare. Jag är s k fattigpensionär och det innebär att jag behöver pengar att dryga ut den minimala pensionen den dag jag inte kan arbeta längre. Förhoppningsvis långt borta i tiden. :) Fortfarande vill jag bo nära naturen och ha  någon form av markkontakt. En pytteliten uteplats/trädgård hade varit fint. Vi får se var jag hamnar.

Här är en länk till mitt hus om du känner någon som vill flytta ut i naturen, 5 km från motorvägen.

https://www.hemnet.se/bostad/villa-4rum-markaryds-kommun-hannabad-1375-11311035

 

Out of my comfort zone!

It’s time! Time to challenge myself and take a few steps out of my comfort zone. I have in recent years been living in a permanent retreat from the world. Lived out in my lovely house in the middle of nature where I do not know anyone, do not socialize with anyone close to where I live. My social life takes place over Skype, telephone, and through occasional visits outside my area. This has been absolutely perfect. My health is not optimal, and after some very intense years, it has been beneficial to have a much slower pace.

One day last fall, I woke up and knew it was time. Time to sell ,my house and move. Time to end this period of my life and openly and boldly go into the next. Whatever it will offer. My intention is to meet everything that has not yet been met. To increasingly be with everything just as it is. Life is collaborating so well with our innermost intentions. All that I meet gives me just this opportunity.

This is what I will move from.

Intention and goal are not the same. Having a goal is to want to reach a certain result. An intention is more about clarifying what is most important in my life. To allow my innermost knowing of my priorities to come forth. First, we need maybe to see what our intentions were. The unconscious, learned, programmed intentions easily control us before we become aware of them and can make other conscious choices. It is not as if I did not have an intention before. I was just aware of  what influenced my choices and decisions. The next step is to become clear about what my most true intentions actually are and what changes it means in my life to put this first. How would I live my life if it was completely in line with my most authentic intention?

This is somehow where I am. I have seen how my choices in life has been ruled by unconscious intentions – belief systems and ideas about what is important instead to really ask myself if it is really true for me. Is it right to be in this way that it is most true for me? Is this the way to prioritize in life that most supports it my innermost longing. I found that a lot of my time was spent in ways that were not in line with what I actually know is most important. That’s where this comes in about the comfort zone. It is so easy to let the force of habit control. Go through life in slippers instead of having my walking boots on a little more often. Slippers are comfortable, but don´t allow for me to see the horizon as often and clearly.

This is a very personal choice. It does not mean that what I write here is universal and applies to anyone else. To me this is true. It is of course also a little scary. I really love my little nice house. It is fantastic to stay in the middle of nature, to experience nature even inside the house. It is a house where inside and outside are fully integrated. It is bright, spacious, restful and easy. This time I will not get anything new accommodation before I sell this one. On two occasions I have done it, and then stood with two houses for several months – with all that entails extra costs and work. It feels right to do so and also uncertain course.

This is the beach I will move closer to.

I will look at new accommodation closer to the sea in the Ängelholm / Bjäre region. It is close to the motorway and has easy access to major towns for work. I have several friends in the neighborhood and I just love the light here and the proximity to the sea. It will be great! I want an accommodation that does not require much work, which makes it easy to empty the fridge, lock the door and leave for a few months. A freedom to be more mobile. It also has to be much cheaper. I have very low retirement pension and need some money to support myself when I cannot work any more. Hopefully in a very long time. :) I still want to live close to nature and have some kind of contact with the ground. A tiny patio/garden would be great. Let´s see where I end up.

This is a link to my house that is now for sale.

https://www.hemnet.se/bostad/villa-4rum-markaryds-kommun-hannabad-1375-11311035

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco