Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Uteliv

| 0 comments

När min mentor Jochen frågade mig vad jag skulle göra när jag inte längre var tränare inom Balanced View var det svar som dök upp att jag ville vara utomhus så mycket som möjligt. Så är det fortfarande. Det är uteliv som gäller. Underbart! Speciellt sådana här varma fina dagar! Är inte den kaukasiska förgätmigejen helt ljuvlig?

Kaukasisk förgätmigej

Som du kanske vet tar jag hand om allt mitt köksavfall genom att använda mig av bokashi, mikro-organismer som ger en syrningsprocess. Det ska bli väldigt spännande att se om det gör skillnad i rabatterna. Jag har använt den på tre olika sätt:

  1.  Den bokashi som blev klar i höstas, innan tjälen, grävde jag ner i en av mina stora odlingslådor, ca 2 dm ner över hela. I just den har jag nu sått spenat, sallad och andra gröna blad. (Spenaten är ca 2 cm). Det växer så det knakar nu.
  2. Under vinterna samlade jag bokashin i nedbrytningsbara plastpåsar i en stor tunna. Den bokashin använder jag nu för att göra högfertil jord. I tunnan och i ett par stora tråg har jag varvat bokashin med vissnade blad och lite jord. Jag räknar med att ha jättebra färdig jord senast efter ca 2 månader, d v s runt slutet av juni.
  3. Jag har också planterat nya växter i några stora krukor och där la jag ett varv bokashi nästan längst ner.

Jag lovar att rapportera om hur det går efterhand. Dessutom får jag ju kontinuerligt flytande näring från den pågående avfallshinken som jag späder ut 1:100 och vattnar med i trädgården. På det hela taget borde detta ge trädgården en välbehövlig boost. Skönt att veta att det gör det med minuskostnad, d v s jag sparar ca 800 kr om året genom att ha bokashin och gå över till varannan månadstömning. (Du kan läsa mer om Bokashi om du söker på det under Kategorier till höger om den här texten. Det finns också en sida under Praktiska tips.)

Söta fjällsippan blommar tidigt!

Söta fjällsippan blommar tidigt!

Igår upptäckte jag den första fästingen på mitt vänstra bröst. Snacka om att ”nära en orm vid sin barm”. Den gick lätt att ta bort och var hyfsat stor, d v s det var inte bara en nymf. Bra att se det så att jag får en påminnelse om att vara uppmärksam. Jag plockade bort mer än 10 fästingar förra sommaren. Så är det för en som är ute mycket. Ibland är det lite svårt att komma åt att ta bort dem när man bor själv. Men oftast går det bra.

Älskar den vackra katsuran som precis håller på att slå ut.

Älskar den vackra katsuran som precis håller på att slå ut.

Jag satt och åt frukost och tittade ut. Då ser jag en älg i trädgården, ca 2 m från huset. Jag har sett spår av den ett par dagar – i rabatterna. Den har bl a ätit av topparna på häggmispeln och ett äppelträd. Det var en fjolårskalv. De brukar ju vara lite förvirrade så här års när de blir bortkörda eftersom nya småkalvar är födda. Han gick lugnt ut på ängen på andra sidan vägen. Där stannade han, vände sig mot mig och tittade länge på mig. (Jag hade då gått ut på altanen.) Sedan sprang han vidare åt sidan. Så här såg det ut. Söt, eller hur? Det är alltid lika mäktigt att bli påmind om våra vänner ute i naturen. En påminnelse om hur självklart en älg är en älg. Inget funderande över vad en älg är, vad en älg gör eller andra självanalyser.

Älg på besök

I skrivande stund, kl 18, är det 27 grader i skuggan utanför mitt sovrum. Nästan ofattbart. I morse var det 23 grader redan kl 8 när jag var ute och gick. Helt fantastiskt. Jag önskar dig en härlig dag – oavsett hur nu vädret ser ut hos dig. Tack för att jag får dela med mig av min vardag till dig!

 

Outdoor living

When one of my mentors,  Jochen, asked me what I would do when I was no longer a Balanced View trainer all I could say was that I wanted to be outdoors as much possible. This is still true. Wonderful! Especially on a warm nice day like this! Is not the Caucasian Forget-Me-Not absolutely lovely?

As you may know, I take care of all my kitchen waste using  bokashi, micro-organisms that provide an acidification. It will be very interesting to see if that makes a difference in the garden. I’ve used it in three different ways:

  1.  The bokashi which was completed last fall, before the frost, I dug into one of my big planters (2.5 m x 1,5 m,), about 2 dm down all over. In this particular box, I have sowed spinach, lettuce and other leafy green. (The spinach is about 2 cm). It is all growing fast now.
  2. During the winter I gathered the bokashi in biodegradable plastic bags in a large barrel. This bokashi I have now used to make highly potent soil. In the barrel and in a few large planters, I layered the bokashi with wilted leaves and some soil. I expect to have great finished gsoil later after about 2 months, ie around the end of June.
  3. I have also planted some new plants in some big pots and here I added a lap of bokashi near the bottom.

I promise to report back on how it goes. I also continously get the liquid nutrition from the ongoing waste bucket that I dilute 1:100 and use for watering the garden. On the whole, this should give the garden a much needed boost. Good to know that it does so with less cost, that I save about SEK 800 a year by using the bokashi and only having the waste bins being emptied once every other month. (You can read more about Bokashi if you search for it under the Kategorier to the right of this text. There is also a page under Praktiska tips.)

Yesterday I discovered the first tick on my left breast.  It was easy to remove and was fairly large,  it was not just a nymph. Good to see it so early so that I get a reminder to be attentive. I picked off more than 10 ticks last summer. This is part of  outdoor living in this area of the world. Sometimes it’s a little difficult to remove them when you live by yourself. But usually I manage just fine.

I sat andhad breakfast and looked out. There is a moose in the garden, about 2 m from the house. I have seen traces of a him for a few days – in the flower beds. It has, among other things eaten by the tops of the serviceberries and an apple tree. It was a yearling. They usually get a bit confused this time of year when they are driven away because the new young calves are born. He calmly walked out in the meadow across the road. There he stopped, turned to me and looked at me for what seemed a long time. (By then I was out on the patio.) Then he ran to one side of the meadow and disappeared. This is what it looked like. Cute, right? It’s always impressive to be reminded of our friends out in nature. A reminder of how obvious a moose is a moose. No trying to figure out what a moose is, how a moose should be or any other self analysis.

When writing this, at 18, it’s 27 degrees in the shade outside my bedroom. Almost unbelievable. This morning it was already 23 degrees at 8 am when I was out walking. Absolutely fantastic. I wish you a lovely day – however the weather is where you are. Thanks for letting me share my day to you with you!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco