Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vår i trädgården

| 2 Comments

Revsuga och mossflox LDet har varit en lite märklig trädgårdsvår för mig. Jag har varit mycket mindre ute och arbetat i trädgården i år än något år tidigare. Dels beror det väl på att vädret inte har varit riktigt så inbjudande som det har varit andra år. Men framför allt beror det nog på att jag inte riktigt orkar. Och det är okej. För det mesta i alla fall. Tankar kan ha åsikter om detta. I och som den naturliga vila vi alla är.

Aklejaknopp LJag har ovanligt mycket sällskap runt huset i år. Rådjuren är väldigt kärvänliga och drar sig inte alls för närkontakt. Nu letar jag efter ett medel som jag har läst om som heter Trico Garden. “Trico Garden är en biologisk produkt som repellerar vilt (klövdjur) genom doft och smak. Den verksamma beståndsdelen består av fårfetter som utsöndras till stor del med hjälp av UV-ljuset, vilket gör att Trico Garden kan användas hela året oberoende av temperaturen.” Skönt med något som är naturligt och ofarligt. Rådjuren lär sky det som pesten. Tänkte att jag kunde få ett utrymme närmast huset där de flesta rabatterna är som är rådjursfredade. Visserligen har jag valt att plantera sådant som inte är rådjuren älsklingsmat, men lite hittar de tydligen att äta här och där. Framför allt mitt lilla äppelträd som nog aldrig kommer att bli mer än just det – ett mycket litet äppelträd. Rådjuren är väldigt vackra att titta på och jag har gärna kvar dem i trädgården, bara lite längre från huset.

Salamander i dammen LFramför huset har jag anlagt en damm som är 13 meter lång och 60 cm bred. Här bor det salamandrar och grodor. Jag har sett sex salamandrar och två grodor. Det känns väldigt trevligt! Jag får vara försiktig när jag gör ren dammen senare i år så att jag inte förstör deras habitat. Om jag nu kommer till den punkten att jag gör ren dammen.

Se ögonen på grodan i vattnet också.

Se ögonen på grodan i vattnet också.

Sent i höstas testade jag att så dill. Det har varit svårt att få dill att trivas här så det var värt ett försök. Nu är den ett par cm hög och ser ut att må bra. Bra att veta för framtiden.

Bokashi har förstås fått komma ner i krukor och rabatter. Bokashi som ger bra förutsättningar för frisk och näringsrik jord. I morse såg jag dock att det var fler än jag som gillar bokashin. Jag hade planterat lejongap (ni vet som man kan köpa som små plantor i fyrkantiga lådor) i en avlång zinkkruka med bokashi längst ned. Den var lite för grund. Plantorna låg på marken och bokashin lika så. Den som inte var uppäten alltså. Jag tror att det är skatorna som har varit framme. Jag blev så glad när jag hittade den här pelargonen som har en helt fantastiskt djupröd sammetsfärg (kommer inte riktigt till sin rätt på bilden här).

Röd pelargon LMin buxbom var så där gulaktig tidigt i våras. Då köpte jag ammoniumklorid (som man bl a har när man gör saltlakrits). Den köps i lösvikt på min handelsträdgård för en liten slant och är ett vitt saltaktigt pulver. När man strör lite på vintergröna växter får de fint mörkgrön färg. Jag tog en msk per buxbomplanta. Nu börjar de sakta bli så där fint gröna.

För övrigt är jag oerhört tacksam att jag fortfarande kan ta bilder med min älskade kamera efter att ha hittat den i trädgården plaskblöt. Den hade legat på ett trädgårdsbord ett helt dygn i ösregn. Jag hade kristaller hemma som jag förr i tiden använde till att torka blommor. Kristallerna torkades i ugnen och sedan la jag kameran i en papperspåse i kristallerna ett dygn. Det gjorde susen. Jag fick förresten tipset att lägga den i ris. För er som är lika slarviga som jag och som kanske inte har de här kristallerna. Jag läste också på Fb ett tips att man ska spara alla de där små tepåsarna med silikonkulor som man får i burkar med kosttillskott och i teknikprylar för att ha när man behöver torka upp något. Bra tips! Gratis.

Ha riktigt sköna dagar i vår vackra natur! Som så generöst delar med sig av sitt överflöd av skönhet, färger, dofter och ljud så här års.

 

Spring in the garden

It has been a little different spring in the garden for me this year. I have been much less out working this year than any year before. One reason is probably the weather not being quite as inviting as it has been other years. But above all, it is because I have not had enough energy.  And that’s okay. For the most part, anyway. Thoughts can have opinions about it. In and as the natural rest we all are.

There are unusually many friends visiting the garden this year. The deers are very affectionate and do not avoid close encounters at all. Now I am looking for a substance/product that I have read about called Trico Garden. “Trico Garden is a biological product that repels wildlife (ungulates) by scent and taste. The active ingredient consists of sheep fat secreted largely by means of UV light, which means that Trico Garden can be used throughout the year regardless of the temperature.” Nice to have something that is natural and harmless. The deers are said to shun it like the plague. Thought I could get a space closest to the house where most of the flower beds are that are deer-free. Admittedly, I have chosen to plant things that supposedly are not deer´s favorite foods, but they manage to find they some things to eat here and there. Above all, my little apple tree that probably will never be more than just that – a very small apple tree. The deer are very beautiful to look at and I gladly have them in the garden, just a little further from the house.

In front of my house I have built a pond that is 13 meters long and 60 cm wide. Salamanders and frogs live here. I have seen six salamanders and two frogs. It feels very nice! I have to be careful when I clean the pond later this year so that I do not destroy their habitats. If I ever come to the point that I clean the pond.

See the eyes of the frog in the water too.

Late last fall I tested to sow dill seed. It has been difficult to get dill grow well here so it was worth a try. Now they have sprouted and are a few cm high. Good to know for the future that this works.

Bokashi has of course been put in pots and beds. Bokashi provides good conditions for healthy and nutritious soil. In the morning I saw, however, that it was more than I that liked the bokashi. I had planted snapdragons (you know that you can purchase small plants in square boxes) in oblong zinc pot with Bokashi at the bottom. It was a little too shallow. The plants were on the ground and the bokashi too. Whatever that had not been eaten. I think there had been magpies. I was so happy when I found this geranium which has an absolutely fantastic deep red velvet color (you cannot really tell in the photo, but trust me. It is amazing).

My boxwood was very yellowish early spring. Then I bought ammonium chloride (which is one among other ingredients when you make salty liquorice). You purchase it in bulk at my garden nursery as a white saltlike powder. When you sprinkle a little on the evergreen plants they get a nice dark green color. I took one tablespoon per boxwood plant. Now they are slowly beginning to change color into a nice fresh green.

Moreover, I am extremely grateful that I can still take pictures with my beloved camera after finding it in the garden soaking wet. It had been on a garden table a full day in the pouring rain. I had crystals at home that I in former times used to dry flowers with. The crystals were dried in the oven and then I put the camera in a paper bag in the crystals a day. It did the trick. I got the suggestion on Fb to put it in rice. For those of you who are just as forgetful as I, and who may not have these crystals. I also read on FB a tip that we should save all those little tea bags with silicone beads that you get in supplement jars and technology gadgets to have when you need to dry something. Great tips! And free of cost.

I wish you really nice in our beautiful nature! That so generously share its abundance of beauty, colors, smells and sounds this time of year.

 

 

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco