Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vår natur är öppen och vidsträckt

| 0 comments

I  lördags var jag och lyssnade på Diane Patterson i Mellby utanför Laholm. Det var en magisk kväll. Det är inte bara det att hon har en otroligt vacker röst och är väldigt musikalisk. Hennes texter berör. Musiken är oförutsägbar, varierad och spännande. Hon berättade under kvällen hur några indianbarn tjafsat om leksaker – som alla barn gör. Deras pappa ber dem att i stället titta upp på himlen och se dess obegränsade rymd för att få perspektiv på situationen. (Bilderna i bloggen idag togs i Mellbystrand innan och under konserten.)  Du har möjlighet att lyssna på Diane i Göteborg den 8 september. Här hittar du mer information samt redan nu på torsdag i Mellbystrand.

Diane Patterson

Diane Patterson

Att titta upp på himlen har jag gjort många gånger. Det påminner direkt om vår vidsträckta obegränsade natur. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Många är – som jag – fascinerad av himlens olika växlingar. Den ändrar utseende hela tiden och ändå är den alltid där. På samma sätt ändras våra upplevelser konstant utan att vår natur påverkas. Den är alltid densamma.

T o m idag när himlen är jämngrå och mulen finns känslan av vidsträckthet där. Om jag kunde sträcka upp en hand ibland molnen skulle jag inte hitta något där att hålla fast i, fånga eller plocka bort. Himlen genomsyrar, omfattar och innefattar allt det som verkar skymma den. På samma sätt kan vår natur aldrig skymmas av några upplevelser oavsett hur utmanande de kan verka. De kan endast upplevas tack vare det som aldrig har någon form.  Det finns inget vi behöver göra för att vara det vi är. Vi kan inte göra något för att låta bli att vara det vi är. Alltid! Det handlar inte om några speciella upplevelser eller situationer. Om jag tror att det är mer närvarande när jag upplever vissa tillstånd eller ”känslor” tror jag också att jag kan/måste göra något för att få tillbaka det som aldrig kan gå förlorat. Det skapar ett frustrerande sökande utan slut. Ett sökande efter det som måste finnas för upplevelsen av sökande. Oj, vad vi gör det svårt för oss själva. Tills vi kanske inte gör det längre. :)

1308 Mellbystrand 1

När jag var en liten flicka i Lund kommer jag ihåg att jag hade ett sätt att uppleva denna vidsträckta rymd som jag någonstans visste att jag var. Jag hade ännu inte upptäckt att jag inte behöver göra något för det. Jag började tänka på att jag bodde i Lund, i Skåne, i Sverige, i Norden, i Europa, på jorden, i universum …. Vips var min upplevelse gränslös och det kändes alltid så bra. Jag använde det som ett sätt att slippa undan det som jag inte ville känna eller vara i. Så tacksam för det.

Alla dessa olika tekniker och metoder … inget fel i något av det. Hjälp på vägen. Hjälp att klara av det som är tills vi upptäcker att vi inte behöver göra något alls för det. Så var snäll mot dig själv! Var varsam och kärleksfull! Om och när du kan det. Se att vi alltid gör så gott vi kan med det vi har. Det har jag alltid gjort och vad jag kan se har alla andra också gjort det.

2013 Mellbystrand 2

Så härligt det är med höstregn, tända ljus och brasa. Inomhusväder som inbjuder till kreativitet och skapande på ett helt annat sätt än varma sommardagar. Hösten och vintern kan vara en inbjudan till reflektion, avslappning och återhämtning. Glad för det! För växlingarna i detta tidlösa!

 

What we are is vast and open

On Saturday evening, I went to a concert with Diane Patterson in Mellby, close to Laholm . It was a magical evening . It’s not just that she has an incredibly beautiful voice and is very musical . Her lyrics concern and touch . The music is unpredictable , varied and exciting. She told a story during the evening about some Native American children that squibbled about toys – like all children do. Their father asks them to instead look up at the sky and see the unlimited space to gain perspective on the situation. (The pictures in the blog today were taken in Mellbystrand before and during the concert . ) You can listen to Diane in Göteborg on September 8. You find more information here.  And on Thursday in Mellbystrand.

I have so many times looked up at the sky and found it very comforting. It reminds me directly of our vast limitless nature . Whether we are aware of it or not . Many – like me – are fascinated by the sky´s variations . The appearance changes all the time and yet it is always there. Likewise, our experiences change constantly without our nature being affected at all. It is always the same.

Even today when the sky is a completely gray and cloudy the feeling of vastness is there. If I could stretch a hand into the clouds I would not find something there to hold on to , catch or take away. The sky pervades , covers , and includes everything that seems to obscure it . Likewise, our nature is never obscured by any experiences no matter how challenging they may seem. They can only be experienced due to that which has never had any form. There’s nothing we need to do to be what we are. We can not do anything to stop being what we are. Always ! It is not about any particular experience or situation. If I think it is more present when I experience some state or ” feelings ” , I also believe that I can / should do something to get back to what can never be lost. It creates a frustrating search without end. A search for what must be present for the experience. My, how hard we make life for ourselves. Until we perhaps don´t anymore. :)

When I was a little girl in Lund , I remember that I had a way to experience this vast space as I somehow knew that this was what I was . I had not yet discovered that I did not have to do anything for it . I began to think that I lived in Lund, in southern Sweden , in Sweden , in Scandinavia, in Europe , on earth , in the universe …. Hey…  my experience got limitless and it always felt so good. I used it as a way to get out of  what I did not want to know or be in. So thankful for that.

All these different techniques and approaches … nothing wrong with any of them. Help on the way. Help to cope with what is until we discover that we do not need to do anything at all for this to be as it is. So be kind to yourself ! Be gentle and loving ! If and when you can. I am certain that we always do the best we can with what we have. I’ve always done that and as far as I can see, everyone else did as well.

How delightful it is with autumn rain, lighting candles and fire. Indoor weather that invites creativity and creation in a completely different way than hot summer days. Fall and winter can be an invitation for reflection , relaxation and recuperation. Happy for that! For the fluctuations in this timeless !

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco