Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vardagsmagi

| 2 Comments

Å, vad jag älskar vardagsmagi. De här små händelserna som bekräftar att världen inte riktigt är som vi har lärt oss att den är. Att den materiella världen inte är så fast, förutsägbar och fyrkantig som vi kanske tror. Denna illusoriska verklighet. Illusorisk = inte som vi tror! Inget att spekulera kring eller tolka in en mening i. Bara bli glad åt.

För en vecka sedan tappade jag bort min nyckelknippa. Jag förstod att den fanns någonstans här hemma. Annars hade jag varken kommit hem med bilen eller in i huset. Jag var lugn och visste att den skulle dyka upp. Jag vet också sedan tidigare liknande händelser att det är svårt att hitta något som förmodligen lagts på en oväntad plats eller trillat ner i något där jag inte skulle komma på att leta. Ändå fortsatte jag att leta. Tog ett varv varje dag. Jag råkade låsa hänglåset till trädgårdsförrådet av misstag. Nyckeln satt på nyckelknippan. Tänkte att den kanske låg därinne där jag inte längre kunde leta.

Morgonrodnad

Normalt hänger jag den alltid på en krok i hallen innanför dörren, bredvid skohornet. Det var förstås det första stället jag kollade. Varje dag använde jag skohornet. Ingen nyckelknippa.

Igår pratade jag med en väninna om vardagsmirakel som vi har varit med om. Tillfällen där saker som bevisligen inte hade varit på en plats plötsligt dykt upp just där. Jag lägger på och går till ytterdörren för att åka några ärenden. Vänder mig mot knopparna för att ta ner skohornet och där hänger nyckelknippan – precis där jag alltid brukar hänga den och där den inte har varit under flera dagar. Tacksam och full av skratt lyfter jag ner nyckelknippan, går ut och låser dörren. Älskar att bli påmind om att allt är möjligt i denna ljuvligt illusoriska verklighet, i detta fantastiska liv!

Nycklar

Känner du igen detta? Ha en fin dag – vardagsmagin är inbyggd i och som varje ögonblick. Ibland blir det bara tydligare än annars!

 

Everyday Magic

Oh, how I love everyday magic. These small events confirm that the world is not quite as we have learned that it is. The fact that the material world is not so solid, predictable and square as we might think. This illusory reality. Illusory = not as we think! Nothing to speculate on or give a meaning. Just be happy about.

A week ago, I lost my keys. I knew they were somewhere here at home. Otherwise I would not have come home with the car or into the house. I was calm and knew that they would pop up. I also know since previous similar events that it’s hard to find something that probably has been put in an unexpected place or dropped into something where I would not think of looking. Nevertheless, I continued to look. Took one lap each day. I happened to lock the padlock to the garden shed by mistake. The key was on the key ring. Thought it might be in there where I could no longer look.

Normally I always hang it on a hook in the hall just inside the door, next to the shoehorn. It was of course the first place I checked. Every day I used the shoehorn. No key ring.

Yesterday I talked with a friend about the everyday miracles that we’ve been through. Occasions where things that demonstrably had not been in a place suddenly appeared right there. I hung up and went to the front door to do some errands. I turn to the hooks to take down the shoehorn and there is the key chain – right where I always hang it and where it has not been for several days. Grateful and full of laughter, I remove the key ring, go out and lock the door. Love to be reminded that everything is possible in this deliciously illusory reality, in this amazing life!

Do you recognize this? Have a nice day – everyday magic is built in and as every moment. Sometimes it just becomes clearer than otherwise!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco