Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vattens helande effekt

| 7 Comments

För ett tag sedan var jag på ett intressant föredrag om vatten. Vatten är ju en så viktig del av livet. Många av oss har hört att vi till minst 70 % består av vatten. Eftersom varje molekyl är till 99 % vatten är det kanske riktigare att säga att vi nästan bara består av vatten.

Det finns teorier om att vatten bär livskoden. Det låter inte orimligt med tanke på hur stor del av oss som består av vatten – för alla organismer inklusive jorden – och hur viktigt vatten är för livet. Man hittar 45 olika kvaliteter hos vatten som man inte hittar hos några andra ämnen på jorden. Några menar att vattet kommer utifrån. Vad det nu betyder.

Bäcken L 1Vatten är ett nätverk av vätebundna molekyler. Det kan bildas många olika strukturer av detta nätverk. En är hexagonen bestående av sex olika vattenmolekyler. Just denna struktur lär vara osedvanligt hälsosam. Ett vatten med hexagon struktur får kvaliteter som vanligt vatten inte har. Det kallas strukturerat vatten (structured water) och är ett mellanting mellan vatten och is. Det lär skapa förutsättningar för ökat näringsupptag, förbättrad DNA-funktion samt stärkt effektivitet hos ämnesomsättningen. Mängden av hexagonala strukturer i vattnet lär t o m korrelera till åldrandet. Man ser att vatten som har fått stå i solljus får mer hexagona strukturer av det infraröda ljuset i solljuset. Vi får alltså ett vatten som är mer hälsosamt på det här sättet.

Enligt Anders Holmgren (Naturlig vattenrening) så har samma ljus kunnat påvisas från healers händer. Kanske är det just detta som är anledningen – eller i alla fall en av anledningarna – till healingens effekt. Att vattnet i kroppen får hexagona strukturer som ger bästa förutsättningar för kroppens självläkningssystem. Intressant! Idag pratas mycket om jordning. Jorden är negativt laddad och just negativ laddning ökar vattnets struktur. Även här finns det alltså ett möjligt samband med jordningens hälsoeffekter. Även olika ljud har dessa positiva effekter. (Är du intresserad av att veta mer om detta finns det flera videor på YouTube med Professor Gerald Pollock som de senaste tio åren har studerat vatten på University of Washington. Han blev nyfiken när han studerade muskelskador och upptäckte att det fanns väldigt lite skrivet om vattnets effekt trots att alla molekyler nästan bara är vatten.)

Masuru Emoto – som tyvärr dog nyligen – är den första som har givit oss bilder på vattenkristallernas struktur. Här är en hexagon. Han visade också på att ju renare vattnet var desto bättre blev kristallerna. Han visade också hur vattenkristallerna påverkas av tankar, ord, musik och annat som omger vattnet.

water-crystal-1Jag har skrivit tidigare om hur dricksvattnets kvalitet i Sverige har försämrats kraftigt. Stockholms dricksvatten ligger bland de fem sämsta i världen tillsammans med bl a Hong Kong, Amsterdam och New York. Utöver att se till att vi har ett bra vattenfilter kan vi alltså använda oss av solljus, annat infrarött ljus, harmoniskt ljud, goda intentioner och helande händer för att förbättra strukturen på vattnet. För mig är dock grunden att se till att så mycket som många skadliga ämnen som möjligt är borta, som tungmetaller, hormoner, besprutningsmedel, flamskyddsmedel, läkemedelsrester. (Vill du läsa fler av mina blogginlägg om vattens skriver du bara in “vatten” i sökrutan.)

Jag har förlängt erbjudandet med 10 % rabatt på vattenrenare fram till 150424. Du hittar mer information här om vilka olika vattenrenare som finns. Hör gärna av dig om du undrar något.

 

The healing powers of water

A while ago I was on an interesting talk about water. Water is of course an important part of life. Many of us have heard that we are to at least 70% water. Since each molecule is 99% water, it is perhaps more accurate to say that we almost only consists of water.

There are theories that water carries the life code. It does not sound unreasonable considering how much of us that consists of water – all organisms including the earth – and how important water is for life. You will find that water has 45 different qualities that you will not find in any other substances on earth. Some argue that water comes from outside. Whatever that means.

Water is a network of hydrogen-bonded molecules. The network may take on many different structures. One is the hexagon consisting of six water molecules. This particular structure is said to be unusually healthy. A water with hexagonal structure has qualities that plain water does not have. It’s called structured water and is somewhere between water and ice. It is said to create the best conditions for increased nutrient uptake, enhanced DNA function and enhanced efficiency of metabolism. The amount of hexagonal structures in the water are even said to correlate with aging. One sees that water that has been standing in sunlight gets more hexagonal structures from the infrared light in the sunlight. We thus get a water that is healthier this way.

According to Anders Holmgren (Natural water purification) the same infrared light can be detected from healers´ hands. Perhaps it is precisely this that is the reason – or at least one of the reasons – for the power of healing. That the water in the body gets hexagonal structures that provide the best conditions for the body’s self-healing systems. Interesting! Today there is a lot of talk about grounding/earthing. The earth is negatively charged and the negative charge increases the water’s structure. Even here there is a possible connection with health effects of grounding. Also different sounds have these positive effects. (Are you interested in knowing more about this, there are several videos on YouTube with Professor Gerald Pollock that has has studied water at the University of Washington for the last ten years. He became curious when he studied muscle damage and discovered that there was very little written/researched about the water effect despite the fact that all molecules almost only are water.)

Masuru Emoto – who sadly died recently – is the first that has given us pictures of water crystal structures. Here is a hexagon. He also showed that the purer the water was the better became the crystals. His pictures also showed how water crystals are influenced by thoughts, words, music, and other surroundings.

I have written before about how tap water quality in Sweden has deteriorated sharply. Stockholm’s drinking water is among the five worst in the world together with large cities like including Hong Kong, Amsterdam and New York. In addition to ensuring that we have a good water filter, we can avail ourselves of sunlight, infrared light, harmonious sound, good intentions and healing hands to improve the structure of the water. For me, however, it is essential and basic to ensure that as much as many harmful substances as are gone, like for instance heavy metals, hormones, pesticides, flame retardants, drug residues.  (If you would like to read my other posts about water just write “water” in the search box.)

I have extended the offer of 10% discount on the water purifiers until 150,424th You can find more information here about the different water purifier available. Please contact us if you have any questions.

 

 

 

 

Share

7 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco