Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vattens helande effekt

| 7 Comments

För ett tag sedan var jag på ett intressant föredrag om vatten. Vatten är ju en så viktig del av livet. Många av oss har hört att vi till minst 70 % består av vatten. Eftersom varje molekyl är till 99 % vatten är det kanske riktigare att säga att vi nästan bara består av vatten.

Det finns teorier om att vatten bär livskoden. Det låter inte orimligt med tanke på hur stor del av oss som består av vatten – för alla organismer inklusive jorden – och hur viktigt vatten är för livet. Man hittar 45 olika kvaliteter hos vatten som man inte hittar hos några andra ämnen på jorden. Några menar att vattet kommer utifrån. Vad det nu betyder.

Bäcken L 1Vatten är ett nätverk av vätebundna molekyler. Det kan bildas många olika strukturer av detta nätverk. En är hexagonen bestående av sex olika vattenmolekyler. Just denna struktur lär vara osedvanligt hälsosam. Ett vatten med hexagon struktur får kvaliteter som vanligt vatten inte har. Det kallas strukturerat vatten (structured water) och är ett mellanting mellan vatten och is. Det lär skapa förutsättningar för ökat näringsupptag, förbättrad DNA-funktion samt stärkt effektivitet hos ämnesomsättningen. Mängden av hexagonala strukturer i vattnet lär t o m korrelera till åldrandet. Man ser att vatten som har fått stå i solljus får mer hexagona strukturer av det infraröda ljuset i solljuset. Vi får alltså ett vatten som är mer hälsosamt på det här sättet.

Enligt Anders Holmgren (Naturlig vattenrening) så har samma ljus kunnat påvisas från healers händer. Kanske är det just detta som är anledningen – eller i alla fall en av anledningarna – till healingens effekt. Att vattnet i kroppen får hexagona strukturer som ger bästa förutsättningar för kroppens självläkningssystem. Intressant! Idag pratas mycket om jordning. Jorden är negativt laddad och just negativ laddning ökar vattnets struktur. Även här finns det alltså ett möjligt samband med jordningens hälsoeffekter. Även olika ljud har dessa positiva effekter. (Är du intresserad av att veta mer om detta finns det flera videor på YouTube med Professor Gerald Pollock som de senaste tio åren har studerat vatten på University of Washington. Han blev nyfiken när han studerade muskelskador och upptäckte att det fanns väldigt lite skrivet om vattnets effekt trots att alla molekyler nästan bara är vatten.)

Masuru Emoto – som tyvärr dog nyligen – är den första som har givit oss bilder på vattenkristallernas struktur. Här är en hexagon. Han visade också på att ju renare vattnet var desto bättre blev kristallerna. Han visade också hur vattenkristallerna påverkas av tankar, ord, musik och annat som omger vattnet.

water-crystal-1Jag har skrivit tidigare om hur dricksvattnets kvalitet i Sverige har försämrats kraftigt. Stockholms dricksvatten ligger bland de fem sämsta i världen tillsammans med bl a Hong Kong, Amsterdam och New York. Utöver att se till att vi har ett bra vattenfilter kan vi alltså använda oss av solljus, annat infrarött ljus, harmoniskt ljud, goda intentioner och helande händer för att förbättra strukturen på vattnet. För mig är dock grunden att se till att så mycket som många skadliga ämnen som möjligt är borta, som tungmetaller, hormoner, besprutningsmedel, flamskyddsmedel, läkemedelsrester. (Vill du läsa fler av mina blogginlägg om vattens skriver du bara in “vatten” i sökrutan.)

Jag har förlängt erbjudandet med 10 % rabatt på vattenrenare fram till 150424. Du hittar mer information här om vilka olika vattenrenare som finns. Hör gärna av dig om du undrar något.

 

The healing powers of water

A while ago I was on an interesting talk about water. Water is of course an important part of life. Many of us have heard that we are to at least 70% water. Since each molecule is 99% water, it is perhaps more accurate to say that we almost only consists of water.

There are theories that water carries the life code. It does not sound unreasonable considering how much of us that consists of water – all organisms including the earth – and how important water is for life. You will find that water has 45 different qualities that you will not find in any other substances on earth. Some argue that water comes from outside. Whatever that means.

Water is a network of hydrogen-bonded molecules. The network may take on many different structures. One is the hexagon consisting of six water molecules. This particular structure is said to be unusually healthy. A water with hexagonal structure has qualities that plain water does not have. It’s called structured water and is somewhere between water and ice. It is said to create the best conditions for increased nutrient uptake, enhanced DNA function and enhanced efficiency of metabolism. The amount of hexagonal structures in the water are even said to correlate with aging. One sees that water that has been standing in sunlight gets more hexagonal structures from the infrared light in the sunlight. We thus get a water that is healthier this way.

According to Anders Holmgren (Natural water purification) the same infrared light can be detected from healers´ hands. Perhaps it is precisely this that is the reason – or at least one of the reasons – for the power of healing. That the water in the body gets hexagonal structures that provide the best conditions for the body’s self-healing systems. Interesting! Today there is a lot of talk about grounding/earthing. The earth is negatively charged and the negative charge increases the water’s structure. Even here there is a possible connection with health effects of grounding. Also different sounds have these positive effects. (Are you interested in knowing more about this, there are several videos on YouTube with Professor Gerald Pollock that has has studied water at the University of Washington for the last ten years. He became curious when he studied muscle damage and discovered that there was very little written/researched about the water effect despite the fact that all molecules almost only are water.)

Masuru Emoto – who sadly died recently – is the first that has given us pictures of water crystal structures. Here is a hexagon. He also showed that the purer the water was the better became the crystals. His pictures also showed how water crystals are influenced by thoughts, words, music, and other surroundings.

I have written before about how tap water quality in Sweden has deteriorated sharply. Stockholm’s drinking water is among the five worst in the world together with large cities like including Hong Kong, Amsterdam and New York. In addition to ensuring that we have a good water filter, we can avail ourselves of sunlight, infrared light, harmonious sound, good intentions and healing hands to improve the structure of the water. For me, however, it is essential and basic to ensure that as much as many harmful substances as are gone, like for instance heavy metals, hormones, pesticides, flame retardants, drug residues.  (If you would like to read my other posts about water just write “water” in the search box.)

I have extended the offer of 10% discount on the water purifiers until 150,424th You can find more information here about the different water purifier available. Please contact us if you have any questions.

 

 

 

 

Share

7 Comments

 1. “Man ser att vatten som har fått stå i solljus får mer hexagona strukturer av det infraröda ljuset i solljuset. Vi får alltså ett vatten som är mer hälsosamt på det här sättet.”
  – Förlåt, men jag måste bara kommentera dessa hårresande påståenden, som jag läste när jag av en slump halkade in på denna sida. Jag är kemiingenjör och arbetar med just vattenrening, och jag vill upplysa om att det inte finns något som heter hexagona strukturer i flytande vatten. Det är allmänt känt att molekylerna i flytande vatten rör sig fritt, och det är genom vattnets natur fullständigt omöjligt för dem att forma någon form av stabil struktur. Vid lägre temperatur är det däremot en annan sak, då de som bekant fryser.
  Bilden som den här Masuru Emoto har tagit är en iskristall, troligen en snöflinga.

  • Hej Mikael!
   Tack för din kommentar. Det finns många sätt att se på verkligheten. Den information jag delar på bloggen har jag fått ifrån att ha sett flera videor med Professor Gerald Pollock som har forskat länge på detta. De finns på Youtube. Hans expertis säger att det finns hexagona strukturer i vatten. Själv vet jag inte mycket om det här. Det jag vet är att kunskap inte är något statiskt utan är något som är i ständig förändring. Tack och lov. Livet är så spännande och dynamiskt. Tack i alla fall för att du delade med dig av din expertis.
   Varma hälsningar
   Eva

 2. Hej Eva!

  Du har helt rätt i att det finns många sätt att se på verkligheten. Det finns också många som vill läsa in saker och ting som inte finns; ibland naivt och helt oskyldigt, men ibland i mer ljusskyggt syfte. Kemins och fysikens grundlagar är dock av sådan natur att de inte kan ändras godtyckligt efter någons åsikt eller tro, såvida det inte kan verifieras genom upprepade försök, av flera personer oberoende av varandra, som leder till samma resultat.

  Just detta med s.k. “strukturerat vatten” nämns dessvärre ganska ofta i sammanhang där det finns människor som har ett intresse av att tjäna pengar på andra människors okunskap om kemi och fysik. Jag vill inte på något sätt hävda att jag besitter “expertis” i mitt ämne, men i den akademiska världen har man sedan länge slagit hål på myten om strukturerat vatten. En myt som alltjämt framhävs mestadels av folk som säljer olika slags maskiner som sägs framställa ett vatten med rent fantastiskt hälsogivande effekter (det finns ett hundratal på marknaden! Sök t.ex. på “Kangenvatten”, eller “joniserat vatten”;) men som egentligen inte gör något annat med vattnet än en tämligen simpel filtrering. Försäljarnas säljprat låter ofta väldigt tekniskt och vetenskapligt, och alltid lyckas det imponera på någon som inte har kunskapen, men för en kemist eller en läkare så ter sig detta bara skrattretande meningslöst (och i många fall totalt felaktigt).

  Jag såg förresten att Wikipedia har en ganska kort, men informativ, artikel om hexagont vatten:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_water
  I artikeln beskrivs, helt korrekt, hur vissa strukturer i vatten faktiskt kan bildas – men de kan bara existera under några biljarddels sekunder. Det är väldigt klurigt att framställa dem, oerhört mycket svårare att få dem stabila, och att tro att de skulle överleva med bibehållen form ned i magen om man drack dem är bara fullständigt omöjligt.

  Visst är livet spännande och dynamiskt – och vatten är onekligen ett fantastiskt spännande ämne på så många sätt. Vi måste alla hjälpa till för att få stopp på det utbredda förorenandet av vårt grundvatten, sjöar och vattendrag – utan detta livgivande vatten dör vi. Men, jag tror också det är viktigt att vi har ett skeptiskt förhållningssätt; ofta när nånting låter för bra för att vara sant, så är det också det… Gerald Pollock, och den i forskarvärlden rätt så ökände Masuru Emoto (som tydligen gett ut en hel bok med bilder på iskristaller som han har “påverkat” genom musik, vibrationer, tankar) tillskriver vattnet näst intill magiska egenskaper – egenskaper som de dock inte har lyckats framlägga några som helst bevis för. Resultaten de påstår sig ha uppnått vid sina försök har inte heller kunnat upprepas av någon annan, något som inom vetenskapen är ett grundkrav för att något ska kunna tas på allvar och sägas vara sant.

  Med vänlig hälsning,
  Mikael

  PS. Här hittade jag en väldigt bra artikel som sammanfattar mycket av bluffmakeriet bakom det här med “strukturerat vatten” – tyvärr bara på engelska, men jag kan verkligen rekommendera att läsa igenom den: http://www.chem1.com/CQ/clusqk.html

 3. (Till min förvåning ser jag att det visst blev en smiley i mitt meddelande ovan – det var inte meningen. Troligen blev det så automatiskt pga kombinationen av en slutparentes följt av ett kommatecken.)

  • “…det är fullkomligt omöjligt för dem att forma någon form av stabil struktur”

   Tydligen vet molekylerna inte om det eftersom de trots allt under vissa förutsättningar (bortsett från is alltså) gör just detta.
   Här utdrag från ett föredrag av en av dagens främsta forskare:

   “To test whether the physical properties of the exclusion zone differ from those of bulk water, several methods have been applied so far. NMR, infrared, and birefringence imaging, as well as measurements of electrical potential, viscosity, and UV-VIS and infrared-absorption spectra, collectively reveal that the solute-free zone is a physically distinct, more ordered phase of water. It is much like a liquid crystal. It can co-exist essentially indefinitely with the contiguous solute-containing phase. Indeed, this unexpectedly extensive zone may be a candidate for the long-postulated “fourth phase” of water considered by earlier scientists”

   Man kan se mer här, från ett TED-talk:
   http://faculty.washington.edu/ghp/research-themes/water-science/

   Det enda säkra med vetenskapen är att den förändras. Det som gäller idag kan förändras till imorgon och det borde väl vara poängen med veten-skap, att skapa vetande? Hur många gånger har vi inte hört uttalanden som: “Nu vet vi allt som finns att veta om detta område, det finns inget mer att upptäcka”.
   Att tro att man vet allt är grunden för stagnation…

   • AndersH:
    Jag vet inte huruvida du kunde läsa mitt andra, lite längre inlägg (den 30 april) eller ej, då det fortfarande står “Your comment is awaiting moderation” under det (åtminstone på min dator).

    Hursomhelst: Javisst, vetenskap förändras; våra kunskaper inom kemi och fysik utvecklas hela tiden. Men Gerald Pollacks – den man du citerar som “en av dagens främsta forskare” – forskning har knappast revolutionerat det man idag känner till angående vattens egenskaper.
    Effekten han har bevittnat i videon, på sidan du länkar till, är det elektriska dubbelskiktet. Enkelt uttryckt: i gränssnittet mellan ett positivt laddat fast ämne och vatten, attraheras hydroxidjonerna i vattnet till det medan oxoniumjonerna repelleras. Det är inte “a fourth phase of water”.
    Pollack uttrycker det dessutom som att ett fjärde tillstånd (eller fas) av vatten skulle vara något nytt och enastånde, vilket det inte är – vatten har åtminstone 18 tillstånd (15 fasta, plus flytande, ånga, och superkritisk vätska), vilket man kan se i ett fasdiagram. Där kan man också se att gränserna mellan fast-flytande och flytande-ånga inte är enstaka punkter utan utgörs av kurvor som varierar med temperatur och tryck, och representerar de förhållanden där de två faserna har samma ångtryck. Det är ingen ny, sensationell upptäckt eller en förbluffande hemlighet; det har varit känt i många årtionden.
    Vidare ger jag inte mycket för Pollacks påståenden om vad han benämner “EZ water”, vilket skulle vara alkaliskt och negativt laddat… Visst kan saker och ting bygga upp en laddning, men de kan inte bibehålla denna laddning permanent. (En åskblixt är ett bra exempel på vad som till slut händer när naturen försöker upprätthålla separerade laddningar.)
    Som en parentes i sammanhanget kan nämnas också att denne Pollack ifrågasätter huruvida HIV verkligen orsakar AIDS… Det är med andra ord en man som går emot fler etablerade forskningsområden än bara vatten. (Inget fel i sig att göra det, dock.)

    Med vänlig hälsning,
    Mikael

    PS. Länken du postar är f.ö. inte från ett TED-talk, utan från ett TEDx-talk, vilket inte är riktigt samma sak. TED-talks arrangeras av organisationen TED själva och hålls bara några fåtal gånger per år, medan TEDx kan arrangeras av vem som helst på ett “TED-liknande sätt” och har hållits över tiotusen gånger på alla möjliga ställen de senaste fem åren. Att nåt förknippas med TED inger dock ingen större trovärdighet i sig; grundtanken är fin men flera av deras arrangemang tar upp diverse pseudo-vetenskapliga ämnen.

 4. Mikael,
  jo jag missade ditt andra inlägg och som jag ser det så visar detta att du helt enkelt inte har förstått vad Pollack är inne på. Jag tror nog att han som en erkänd forskare med mängder av publicerade avhandlingar, känner till vattnets olika tillstånd…
  Jag håller dock med dig vad gäller det s.k. joniserade vattnet. Det har naturligtvis inget med vattenrening att göra.

  Här ett intressant resonemang runt Pollacks teorier:
  “The Fourth Phase of Water contributes to a much larger paradigm shift that is proceeding across all the sciences”
  http://charleseisenstein.net/the-waters-of-heterodoxy-g-pollacks-the-fourth-phase-of-water/

  Du nämner att Pollack “går emot” flera etablerade forskningområden. Men om man inte rör sig bortom gränsen av vad som är känt så är det väl inte forskning?

  Jag har alltid tyckt att vetenskap, trots att det borde vara tvärtom, har mycket gemensamt med den etablerade religionen. Dessutom är jag övertygad om att vi är oerhört starkt påverkade och manipulerade av ekonomiska intressen och maktstrukturer i samhället, inklusive det religiösa förtycket (som inte har något med “andlighet” att göra). Forskningen är inte alltid “fri” om nu någon är naiv nog att tro detta.
  Kom att tänka på några intervjuer med forskare som jag hörde häromdagen som illustrerar detta. (Något OT men ändå).
  Frågan var om de trodde att det fanns liv i”ute” i universum. De flesta trodde inte det! Man undrar hur mycket religiös programmering som krävts för att man ska svara så. Milliarders galaxer med milliarder stjärnor, oräkneliga jordliknande planeter, och åtminstone ETT bevis för att det faktiskt finns liv, tillochmed aningens intelligent, i universum, men nej! vissa var helt säkra på att det inte kunde finnas liv någon annanstans. Inte vad jag skulle kalla visionärer och tänkare precis.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco