Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vinterförberedelser

| 0 comments

När jag vaknade i morse hade vintern kommit ett steg närmare. Den vinter som igår kändes oerhört avlägsen. Nu lyste gryningsljuset försiktigt in mellan gardinerna. Långsamt tog sig solen allt högre upp på himlen. Det är minusgrader. Överallt glittrade det som tusentals ädelstenar vilandes i och som naturen runt omkring.

Jag gick en härlig promenad i det solstänkta (innan molnen igen drog ihop sig). Allt är nytt. Ser annorlunda ut än igår. Doftar annorlunda. Det biter i kinderna. Solljuset ger vandrande långa skuggor. Det är inte bättre än gårdagen bara annorlunda. Varje ögonblick har sitt alldeles unika uttryck. Älskar när jag är öppen för det, upplever det. Full tillfredsställelse just nu med det som är. Kall morgon, 141122Den senaste veckan har haft inslag av förberedelser för vintern. Vinterhjulen är på bilen. Borste, spade, skrapa, räddningsväst och värmefilt är packade. För ett par dagar sedan fyllde jag på vedförrådet. Det är en skön känsla. Jag har kollat alla ficklampor, tagit in en stor dunk med vatten. Hjälpt trädgården att komma i vintervila.

Så symboliskt för vårt mänskliga liv. Vi förbereder, planerar och gör vårt bästa för att ha koll på livets olika omständigheter. Det är helt okej. Det är så det är. Men det är befriande att veta att den kontrollen är en chimär. Att livets fullhet inte handlar om att det ser ut på ett visst sätt. Utan att veta att jag är det här ögonblicket precis som det gestaltar sig. Jag agerar som om jag kan skapa mina livsomständigheter och njuter av vetskapen att det inte är så. Att det jag är, är så mycket större än personligheten, kropps/sinnesfunktionen. Sol i november, 141122Det finns en stabilitet och pålitlighet i varje ögonblick oavsett hur förvånande och chockerande innehållet kan verka för sinnet. Sinnet som älskar att tro sig ha kontroll. Fritt fall verkar vara en bättre beskrivning. Fritt fall där det inte finns någon botten att slå emot, som skadar eller gör ont. Fritt fall där vi alltid är omhändertagna som om vi i stället singlar ner varmt och ombonat liggandes på ett stort blad. Fritt fall som inte utesluter upplevelser som smärta, lidande, sorg men som ändå är fullt pålitligt bortom alla ord och beskrivningar.

 

Winter preparations

When I woke up this morning winter had come a step closer. The winter that yesterday felt incredibly distant. The light of dawn now shines in between the curtains. Slowly the sun rises higher up in the sky. It is below freezing. It glittered everwhere like thousands of gemstones nesting within and as the nature.

I went for a lovely walk in the sunkissed (before the clouds again drew together). Everything is new. Looks different than yesterday. Smells different.  The sunlight gives wandering long shadows. It is not any better than yesterday –  just different. Every moment has its own unique expression. I love it when I’m open to it, experience it. Full satisfaction right now with what is.

The past week has had elements of preparations for winter. Winter wheels are on the car. Brush, shovel, scraper, rescue vest and blanket are packed. A few days ago I filled the wood supply. It’s a nice feeling. I have checked all the flashlights, brought in a large container with water. Helped the garden to come to winter rest.

So symbolic of our human life. We prepare, plan and do our best to keep track of life’s circumstances. It’s totally okay. That’s how it is. But it’s liberating to know that control is an illusion. That the fullness of life is not about it looking a certain way. Rather knowing that I am this moment just as it appears. I act as if I can create my life circumstances and enjoy knowing that it is not so. That what I am, is so much greater than the personality, body / mind function.

It is stability and reliability in every moment no matter how surprising and shocking the content may seem to the mind. The mind loves to think that it is in control. Free fall seems to be a better description. Free fall without any ground to hit, which harms or hurts. Free fall where we are always cared for as if we instead singles down warmly and cozily lying on a large imagines leaf. Free fall that does not exclude experiences such as pain, suffering, grief and yet are fully reliable beyond all words and descriptions.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco