Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livet som det är – Eva Areskogs blogg

Fattas det dig något i det här ögonblicket om du inte tror på en tanke som säger att något är fel?

I mitt arbete – och här på hemsidan/bloggen – delar jag med  mig av de erfarenheter och lärdomar som visat sig på min väg. Det blev väldigt uppenbart att min tro på tankar och vad tankarna säger är central när det gäller min upplevelse av stress, oro, förvirring och splittring. Varje ögonblick som jag bara låter vara precis som det är – oavsett vilka tankar, känslor eller andra upplevelser som visar sig – är helt okej som det är. Det betyder inte att jag blir passiv eller inte längre gör förändringar. Det betyder bara att jag har kraft, kreativitet och öppenhet att vara handlingskraftig och aktiv när jag inte längre begränsas av eller reagerar utifrån rädslor och inprogrammerade trossystem.

Tron på vår historia om verkligheten är alltid värre än verkligheten som den är.

Vad jag också upptäckte var att det är mycket enklare än jag trodde att låta allt vara. Det handlar om att träna sig på det ögonblick för ögonblick – inte genom att göra något utan genom att bara slappna av och lägga märke till att allt är som det är just nu och att jag mår bra här! Vi har tränat oss ända sedan vi var mycket små att ha hela vårt fokus och vår uppmärksamhet på alla upplevelser som hela tiden kommer och går – tankar, känslor, kroppssensationer, intryck från våra sinnen. Vi kan i stället välja att om och om igen lägga märke till det som alltid är det samma, det som registrerar alla upplevelser, det som alltid ser ut genom våra ögon, som alltid är öppet och alert. Vi upptäcker att lugn och kraft  alltid är här, men som vi inte märker när vi har hela vår uppmärksamhet på de upplevelser som kommer och går naturligt och självklart. Detta ger oss tillgång till livskvalitet, kreativitet, klokhet och glädje som vi tidigare trodde vi behövde ändra på omständigheterna för att uppleva. Vi har kontakt med vårt lugn och vår öppenhet i alla situationer vilket gör att vi fungerar mycket bättre inom våra olika livsområden. Vi kan vara sanna, autentiska och inte längre styras lika mycket av inlärda program och trossystem. Det blir alltmer uppenbart att livet är det här ögonblicket, öppet och okej oavsett hur jag lärt mig att bedöma eller beskriva det.

Här delar jag med mig reflektioner kring det förunderliga med livet. Jag utger mig inte för att veta något om någon annan eller för att ha några svar. Vi delar alla detta att vara människa och våra olika livsupplevelser kan inspirera oss på olika sätt.  Jag skriver om vardagliga situationer i mitt liv. Det gläder mig om det jag skriver kan fungera som en påminnelse och ett stöd för andras resa. Utöver mitt intresse för att leva livet som det är, är jag också intresserad av bl a  hälsa, trädgård och inredning.

Jag är också tillgänglig för privat handledning, möten i grupp och för föreläsningar. Som handledare håller jag dig i handen under en bit av din resa, är ett stöd och en påminnelse om din naturliga kraft och klokhet.

Varmt välkommen!

Eva

(English translation below)

 

Mom2moM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is something missing in this moment if you do not believe in a thought that says that something is wrong?

In my work – and on this website / blog – I share the experience and lessons shown on my way. It became very clear that my belief in mind and what mind says is central to my experience of stress, anxiety, confusion and division. Every moment I just let be just like it is – no matter what thoughts, feelings or experiences that arise- is fine as it is. It does not mean that I will be passive or no longer make changes. It just means that I have power, creativity and openness to be energetic and active when I am no longer limited by or react based on fears and programmed belief system.

Believing our story of reality is always worse than reality as it is.

What I also have discovered is that it is a lot easier than I thought to let everything be. It’s about practicing moment to moment – not by doing something, but by simply relaxing and noticing that everything is as it is right now and that I feel okay here! We have trained ourselves since we were very young to have all our focus and our attention on all the things that constantly come and go – thoughts, feelings, bodily sensations and other perceptions. We can instead choose to repeatedly to notice what is always the same, that which is aware of all experiences, that always looks out through our eyes, that is always open and alert. We find that peace and power is always here, but we do not notice this when we have our full attention on the sensations that come and go naturally  and obviousöy. This gives us access to a quality of life, to creativity, wisdom and joy that we previously thought we needed to change the circumstances to experience. We are in contact with our peace and our openness in all situations, which means that we function so much better in our different areas of life. We can be true, authentic, and no longer be as much ruled by learned programs and belief systems. It is becoming increasingly clear that life is this moment, open and okay regardless of how I have learned to judge it or describe it.

On this page and in this blog  I share reflections on the wonders of life. I’m not pretending to know anything about anyone else or to have any answers. We all share this to be human and our various life experiences can inspire us in different ways. I write about everyday situations in my life. It would make me happy if others find what I write supportive.  In addition to my interest to live life as it is, I am also interested in health, gardening and interior design.

I am also available for private counseling, group meetings and for lectures – in Swedish or English. As counselor I am there to support you to recognize your inherent beauty and power.

A warm welcome!

Eva

Share