Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Allt är väl!

| 0 comments

När tankar snurrar är det så lätt att tro att något fattas, att något är fel, att jag bör göra något för att bli medveten igen, att bli närvarande igen…

Det kan vara skönt att i det ögonblicket upptäcka att jag är lika mycket ”där”då som när allt känns bra, när det är stilla och lugnt. Det som är medvetet om upplevelsen- jag – är alltid här. Måste vara medveten för att något ska kunna upplevas. Oskiljbar från upplevelsen. Har jag någonsin inte varit?

Vi kan uppleva att skugga är där solljuset inte är. Men sanningen är att skuggan inte kan upplevas utan solljus. Skugga är bevis på solljus – inte tvärtom.

Skuggspel

Det här ögonblicket, varje upplevelse är bevis på att jag är medveten. Hur hade annars detta kunnat upplevas? Det är inte vissa upplevelser som är tecken på att jag är medveten. Alla upplevelser – det här ögonblicket – är tecken på det. Jag är det här ögonblicket. Tidlöst, obegränsat, odelbart.

Det här ögonblicket är bevis på att jag är närvarande. Var skulle jag annars kunna vara? Är det överhuvudtaget möjligt att vara någon annanstans? Oavsett om den nuvarande upplevelsen beskrivs som dåtid, nutid eller framtid kan inget upplevas annat än just nu, tidlöst nu.

Jag är livet precis som det är. Befriande öppenhet och enkelhet. Allt är väl.

 

All is well!

When thoughts are spinning it so easy to believe that something is missing, something is wrong , that I should do something to become aware again , to become present again …

It might be nice at that moment to discover that I am just as much “there” then as when everything feels good, when it’s quiet and peaceful. That which is aware of the experience – I – is always here. Need to be aware in order for “something” to be experienced. Inseparable from the experience. Have I ever not been?

We can experience that shadow is where the sunlight is not. But the truth is that the shadow can not be experienced without sunlight. Shadow is proof of sunlight – not the other way around.

This moment, every experience, is proof that I am aware . How else could it be experienced ? It is not certain experiences that are signs of me being aware . All experiences – this moment – is evidence of that. I am this moment. Timeless , limitless, indivisible .

This moment is proof that I am present . Where else would I be? Is it even possible to be anywhere else ? Whether the current experience is described as past, present or future , nothing can be seen but right now, timelessly now.

I am life just as it is. Liberating openness and simplicity. All is well .

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco