Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att dricka tillräckligt är viktigt!

| 0 comments

Det är så viktigt att dricka tillräckligt med vatten! Det vet vi nog alla. Och ändå märker jag när jag skannar att de allra flesta dricker för lite. Vi tror kanske att all vätska vi dricker räknas in. Men det är vatten vi behöver. Vanligt, rent, klart, gott vatten. Det går inte att kompensera med kaffe, kolsyrat vatten, läsk eller vin. Tvärtom. Det andra vi dricker gör att vi behöver ännu mer vatten. Vattnet bör dessutom portioneras ut under dagen. Det ser jag som dricker mycket på morgonen. Först mitt varma citronvatten och sedan den gröna drinken med mycket vatten till. Ofta glömmer jag sedan bort att dricka mer vatten under dagen. Då händer det att jag vaknar med kramp i benen och får gå upp och hälla i mig ett par glas vatten. Så den här påminnelsen är för mig själv. :)

Jag läste nyligen att i en Harvard-studie upptäckte man att 50 % av amerikanska barn var uttorkade. De drack – men fel drycker. En fjärdedel visade sig aldrig dricka vanligt vatten. Kroppen behöver vatten för många olika processer i kroppen, t ex blodcirkulationen, ämnesomsättningen, reglering av kroppstemperatur och rening.

bildNär kroppen har tappat mellan 1 och 2 % av sin totala vatteninnehåll upplever vi törst. Törst är alltså en bra indikation på att vi behöver vatten. Just vatten – inte något annat. Många säger att de inte upplever törst. Ofta har vi kanske slutat lyssna på kroppens signaler. Vi är så vana vid att äta vid bestämda tider eller när suget efter något kommer att vi inte väntar in känslan av hunger. Samma gäller törst. Men när törsten uppstår är vi redan i de första stadierna av uttorkning. Sug – t o m sockersug – kan vara signaler på att vi är törstiga. Man kan alltså börja med att testa att dricka ett glas vatten.

Att vara uttorkad har fler konsekvenser än att ev få kramp i benen. Vi kan bli yra eller känna oss trötta. Det påverkar koncentrationen och kan göra oss förstoppade. Vi kan få humörsvängningar, värk i leder och huvud och få torr hud/rynkor.  Det finns forskning som visar hur uttorkning kan vara lika farlig för bilkörning som att köra onykter.

Min lilla vattenfontän LDet har publicerats många olika förslag på hur mycket vi bör dricka. Jag tror inte att det går att generalisera. Vi är alla olika och har dessutom säkert olika behov olika dagar. Ta förra helgen när det var så underbart varmt. Då var det tydligt att jag behövde dricka mer. Ett bra sätt som jag använder för att se om jag är uttorkad är att jag alltid kollar färgen på urinen. Den bör vara ljusgul. Ibland är den mörkt orangefärgad. Ett tydligt tecken på att jag behöver dricka mer – vatten!

Helst ska vi undvika att dricka till maten. Utan snarare mellan måltiderna. För att underlätta matsmältningen.

Det bästa är nog att i princip bara dricka vatten. Att helt avstå från läsk och annat. Förutom till fest så klart. Jag har dock svårt att helt sluta med kolsyrade drycker. Jag har en kolsyreapparat som jag använder vilket innebär att jag kan göra mitt kolsyrade vatten av mitt fina filtrerade vatten som jag vet är av bra kvalitet. Älskar smaken, känslan av bubbelvatten i munnen . kanske rester från tiden då jag drack mycket Cola light. Men kolsyran är försurande. Och vi behöver oftast få i oss sådant som basar kroppen snarare än gör den sur. Jag har gjort en kompromiss. Jag försöker dricka mycket vanligt vatten och så unnar jag mig lite kolsyrat ibland. För visst är det underbart gott med ett vanligt glas vatten när vi är törstiga? Finns inte mycket som går upp mot det. Inte ens kolsyrat vatten. Mer vatten åt folket! Speciellt så här års!

 

We need to drink enough water!

It is so important to drink enough water! Something most of us already know. And yet I notice when I scan people that the vast majority is drinking too little. We might think that all the liquid we drink is included in the amount of fluid we need. But it is water we need. Plain, clean, clear, great tasting water. It is not possible to compensate with coffee, carbonated water, soft drinks or wine. On the contrary. This only means that we need even more water. The water should also be dispensed during the day. I often drink a lot in the morning. First, my warm lemon water, and then the green drink with lots of water to go with it. Often I forget then to drink more water during the day. Then it happens that I wake up with cramps in the legs at night and have to get up and pour me a couple of glasses of water. So this reminder is for myself. :)

I read recently that in a Harvard study it was discovered that 50% of American children were dehydrated. They drank – but the wrong drinks. 25 % proved to never drink plain water. The body needs water for many processes in the body, such as blood circulation, metabolism, regulation of body temperature and purification.

When body has lost between 1 and 2% of its total water content, we experience thirst. Thirst is thus a good indication that we need water. Plain water – nothing else. Many say they do not experience thirst. Often, we may no longer listen to your body’s signals. We are so accustomed to eating at specific times or when the urge for something appears that we don´t wait for the feeling of hunger. The same applies to thirst. But when thirst arises, we are already in the first stages of dehydration. Cravings – even sugar cravings – may be a signal that we are thirsty. One can thus begin to test drinking a glass of water.

Being dehydrated have more consequences than getting leg cramps. We can become dizzy or feel tired. It affects concentration and can make us constipated. We can have mood swings, pain in joints and head and dry skin / wrinkles. There is research that shows how dehydration can be just as dangerous for driving as driving drunk.

There have been published many different suggestions as to how much we should drink. I don´t think we can generalize. We are all different and have certainly different needs on different days. Take last weekend when it was so wonderfully hot. Then it was clear that I needed to drink more. A good way that I use to see if I’m dehydrated is to always check the color of urine. It should be light yellow. Sometimes it is dark orange. A clear sign that I need to drink more – water!

It is preferable not to drink at meals. But rather in between meals. For the sake of a good digestion.

The best is to basically just drink water. To abstain from soda and other things. Parties and special occasions excluded of course. I have, however, difficult to stop with carbonated water. I have a carbonator that I use which means I can do my fizzy water of my great filtered water which I know is of good quality. Love the taste, the feeling of bubbles in the mouth – left overs from my days of drinking coke light. But carbonation is acidifying. And we usually need to get more base rather than making it acidic. I made a compromise. I try to drink plenty of plain water and then I also allow for a little carbonated water sometimes. Isn´t it amazing with a plain glass of water when we are thirsty? There is not much that can beat that. Not even sparkling water. More water to the people! Especially this time of year!

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco