Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

B-12 sprutor

| 5 Comments

Nu har jag i två veckor testat att få B12-injektioner varje dag (helgerna undantagna). Jag har svårt att ta upp B12 och har ätit tabletter för det länge. Blodprover visar bra värden när jag tar tabletterna. Men blodprovet mäter bara hur mycket kobalamin som finns i just blodet. Det säger inget om hur mycket B12 som finns i cellerna. Detta innebär att även personer där blodprovet är okej kan ha brist på B12 och få lättnad och mer energi av sprutor. Svårighet att ta upp B12 kan bero på att man saknar “intrinsic factor”, ett protein som bildas i magsäcken. Den binder till B12 och gör så att B12 tas upp i slutet av tunntarmen. En annan ärftlig faktor som förhindrar upptag är avsaknad av en gen som behövs för att kunna ta upp B12. Det kan man kolla upp hos läkaren.

Markaryd från sjösidan LMånga personer som har ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) har svarat bra på att få regelbundna B12-injektioner. Framför allt om man använder sig av mekobalamin i stället för det vanliga cyanokobalamin (Behepan). Mekobalamin går mer till hjärnan och har visat sig ge mer energi, minska tröttheten samt underlätta de kognitiva symtom som dessa personer ofta har, t ex hjärndimma. ME/CFS är en neurologisk sjukdom (i Sverige ibland även kallad Kroniskt trötthetssyndrom), och biomedicinsk forskning kring sjukdomen har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Riksförbundet för ME/CFS har mycket information om denna autoimmuna sjukdom som är så utmanande för de som insjuknar i den.

Jag har en del av de symtom som finns med på ME/CFS-listan  och som tur är inte många andra. Min feber dök upp vid en influensa och försvann sedan inte. Jag har inga direkta kognitiva symtom. Kanske hade jag mått sämre om jag inte hade tagit så väl hand om mig. Det känns ändå värt att testa en omgång B12-sprutor för att se vad det ger för resultat. Nu får jag en om dagen i två veckor. Sedan blir det varannan dag i två veckor och därefter slutligen en i veckan. Efter ett tag får vi göra en ny utvärdering och se om jag ska fortsätta.

Markaryd 1LÄn så länge märker jag ingen direkt effekt. Jag är lika trött som innan och mår precis lika bra ändå!

Jag går till distriktssköterskan och får sprutorna. För ett par dagar sedan passade jag på att gå min morgonpromenad i Markaryd i stället för här hemma. Det är roligt med lite variation. Markaryd har inte ryktet att vara den vackraste platsen på jorden. Och innerstaden lämnar kanske en del att önska i det avseendet. Inte världens roligaste. Men omgivningarna är fantastiska. Markaryd är omgärdat av sjöar i alla riktningar. Kommunen har byggt fina vandringsleder så att det är lätt att njuta av dem. Den runda jag gick går genom villaområden innan den når skog/sjöar och fornminnen. Det var så inspirerande att titta i folks trädgårdar! För mig som alltid går i naturen och aldrig möter en människa innebar det härlig omväxling.

Gång mellan sjöar LDet är en sådan njutning att vara utomhus så här års. Alltid förstås. Men speciellt nu när det spirar och grönskar överallt. Ja, faktiskt grönskar. Jag ser att t ex min måbärshäck nu har fått små gröna blad. Det är fantastiskt att leva. Att varje ögonblick vara detta nakna upplevande som alltid ändrar form utan att upplevandet/vakenheten/jag någonsin förändras. Vilken gåva att vakna upp till varje morgon! Från en dröm till en annan. Oavsett vilka tankar, känslor eller andra upplevelser som kommer och går. Detta är just nyckeln för mig. Att det inte längre handlar om sökandet, längtandet efter vissa speciella upplevelser och därigenom uppleva motstånd mot det som är. Det som är är fullt tillräckligt. Inget saknas eller fattas trots att tankarna ibland har väldigt bestämda åsikter om motsatsen. :)

 

Injections with B-12

I have now received B12 injections every day for the last two weeks. My body has difficulty in absorbing absorb B12 and I have taken medicine/supplements for that for a long time. My blood tests show that there is enough kobalmin in the blood ​​when I take the pills. But the blood test only measures how much cobalamin that is in the blood. It says nothing about how much B12 is found in the cells. This means that even people where the blood test is okay can get relief and more energy from B12 injections in some cases. Difficulties to absorp/access B12 can be due to a lack of “intrinsic factor”, a protein formed in the stomach. It binds to B12 and creates the conditions so that B12 can be absorbed at the end of the small intestine. Another hereditary factor that prevents uptake is the absence of a gene that is needed to take up vitamin B12. The doctor can check this with a blood test..

Many people who have ME / CFS (Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome) have responded well to getting regular B12 injections. Particularly if you use Mecobalamin instead of the usual cyanocobalamin (Behepan). Mecobalamin goes more to the brain and has been shown to produce more energy, reduce fatigue and facilitate the cognitive symptoms that these people often have, such as brain fog. ME / CFS is a neurological disorder (in Sweden sometimes also called Chronic Fatigue Syndrome), and biomedical research on the disease has, among other things, found abnormalities in the nervous, immune and endocrine systems. National Association for ME / CFS have much information about this autoimmune disease that is so challenging for those who get it.

I have some of the symptoms that ME / CFS patients have and I fortunately don´t have many of the other symptoms. My fever showed up at after flu and then simply continued. I don´t have any direct cognitive symptoms. Maybe I would have had more symptoms if I had not taken such good care of me. It’s still worth to try a set of B12 syringes to see what results I get from this. If any.  Now I get one shot a day for two weeks. Then one every other day for two weeks and then finally one a week. After a while, we re-evaluate and see if I should continue.

I don´t notice any effects yet. I’m as tired as before and I feel really good anyway!

I go to the district nurse and get the shots. A couple of days ago I took the opportunity to take my morning walk in Markaryd rather than here at home. It is fun with a little variation. Markaryd does not have the reputation of being the most beautiful place on earth. And the inner “city” leaves something to be desired in this respect. But the surroundings are fantastic. Markaryd is surrounded by lakes in all directions. The municipality has built nice trails so that it is easy to enjoy them. My walk took me partly through residential areas before reaching the forest / lakes and bronze age burial grounds. It was so inspiring to look into people’s gardens! To me that always walks in nature and never meets a person this was a delightful change.

It is such a pleasure to be outdoors this time of year. Always course. But especially now when it sprouts and green shows up everywhere. Yes, actually green. I see that, for example, my mountain current hedge now has small green leaves. It’s amazing to be alive. To every timeless moment be this open experiencing that is always changing without the experiencing / the alertness / I ever changing. What a gift to wake up to every morning! From one dream to another. Whatever thoughts, feelings, or other experiences that come and go. This is precisely the key for me. That it is no longer about the search for, longing after some special experiences and thereby experience resistance to what is. It is completely full and enough as it is. Nothing missing despite the fact that the thoughts sometimes have very definite opinions to the contrary. :)

 

Share

5 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco