Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Den enklaste, billigaste och kanske mest kraftfulla vägen till hälsa

| 1 Comment

Ju mer jag lär mig desto tydligare blir det för mig att det enklaste ofta är det mest kraftfulla. Det verkar gälla inom de allra flesta områden. Problemet är att vi ofta har lärt oss motsatsen. Ju mer komplicerat, jobbigt, annorlunda desto effektivare verkar vi tro att något är. Jag har gått så många olika kurser och processer i tron på att ju värre något är desto starkare är effekten. Det är slut med det. Det har ju så klart varit helt rätt där och då. Idag tror jag att ”less is more”.

Det kan t ex gälla massage. Förr trodde jag att ju ondare det gjorde när jag fick massage, ju hårdare terapeuten tog i desto bättre var det. Idag upplever jag det mer som att kroppen gör motstånd när det blir för intensivt och att den helande effekten snarare bygger på att systemet öppnar sig, slappnar av och då känner igen vår naturliga helhet.

Vinterbär 150104 LNäring verkar tillgodogöras bättre när den kommer via maten i stället för via kosttillskott. Jag har länge “arbetat med” att försöka få min kropp mer basisk. Genom att ta olika tillskott som björkaska, citronvatten och bikarbonat t ex. Jag tror faktiskt idag att det kan störa kroppens naturliga sätt att skapa balans i kroppen. Det verkar vettigare att stärka kroppens eget sätt att balansera syra-basnivån i kroppen, d v s andningen (och genom kosten förstås).

Att andas på ett sätt som ger kroppen maximal syresättning kan vara ett av de allra enklaste, billigaste och mest kraftfulla sätten till förbättrad hälsa – både fysiskt och psykiskt. Många av oss vet värdet av att framför allt låta det vara diafragman som rör sig vid andning, d v s att andas ”med magen”. Magen putar ut vid inandning och dras inåt vid utanding. Då vidgar sig lungorna som mest eftersom de fäster vid diafragman. Det ger ökat intag av luft och mer syre kommer ut i kontakten mellan lungblåsorna (alveolerna) och blodet.

Det här är något som vi kan bli alltmer medvetna om – att andas ”med magen”. Något annat som är viktigt för att öka syresättningen är att låta utandningen förlängas något och ha en paus innan vi låter inandningen hända. Det handlar inte så mycket om att kontrollera och styra som att tillåta.

Relaxator andningstränare LEtt verktyg som hjälper många för detta är andningstränaren Relaxator. Jag har tagit nya tag med min och använder den en timme om dagen nu för att understödja kroppens arbete med att balansera syra och basiskt samt att göra sig av med den infektion som finns någonstans i min kropp.

Alla kroppens organ, funktioner och processer fungerar bäst ju mer syresatt blodet är. Virus, bakterier, parasiter, cancerceller älskar syrefattig miljö. Vi kan hjälpa kroppen genom att göra vad vi kan på ett kärleksfullt, vilsamt och naturligt sätt för att öka syrehalten.

Morgonrodnad 150105 LDet jag har skrivit ovan motsäger inte det faktum att vi ibland känner att vi behöver hjälp av andra, mediciner eller tillskott för att boosta någon del av vår hälsa. Själv tar jag fortfarande flera olika tillskott, inte minst CBD-olja. Det känns däremot viktigt att börja med att bygga en solid grund av bra näringsrik mat, hälsosamt rörande av kroppen, god sömn, effektiv och avslappnad andning samt inte minst ett klokt och sunt förhållningssätt till sinnet. Var och en är dessutom unik. Tack och lov.

Livet är så spännande. Hela tiden en upptäcktsfärd. Nya saker att lära och att lära av. Allt närmare det självklara, naturliga och enkla. Jag är så tacksam!!!

(Jag har skrivit om andning flera gånger tidigare här i bloggen. Vill du läsa mer skriver du bara in andning i sökrutan. Under praktiska tips finns information om andning och om andningstränaren, Relaxator.)

 

The simplest, cheapest and possibly most powerful way to great health

The more I learn, the clearer it becomes to me that the simplest is often the most powerful. This seems to apply in most areas. The problem is that we often have been taught otherwise. The more complicated, tedious, intense something is, the more effective we seem to believe that it is. I have been part of so many different workshops and processes in the belief that the worse something is, the stronger the effect. This has ended for me. That has have of course been right there and then. Today, I believe that “less is more“.

This could include, eg massage. In the past I thought that the more painful it was when I got a massage, the harder the therapist worked, the better it was. Today I feel more that the body resists when it gets too intense and that the healing effect rather is based on the system openening, relaxing and recognizing our natural wholeness.

Nutrition seems to be more effecient when it comes from food rather than through supplements. I have long worked with” trying to get my body more alkaline. By taking various supplements such as birch ash, lemon water and bicarbonate. I think today that it actually can interfere with the body’s natural way of creating balance in the body. It seems sensible to strengthen the body’s own way to balance acidbase level in the body, ie through breathing (and diet of course).

To breathe in a way that gives the body maximum oxygenation can be one of the simplest, cheapest and most powerful ways to better health both physically and mentally. Many of us know the value of letting it be the diaphragm that moves during breathing, that is to breathe “with the belly”. The belly bulges out during inhalation and is pulled inwards on exhalation. This widens, enlargens the lungs since the lower part of the lungs are attached to the diaphragm. It provides increased intake of air and more oxygen coming out of contact between the alveoli (alveoli) and blood.

This is something that we can become increasingly aware of to breathe “with our belly”. Something else that is important to increase oxygenation is to allow exhalation to become slightly longer and then have a break before we let the inhalation to happen. It‘s not so much about controlling and directing rather simply to allow. The breathing trainer, Relaxator,  is a tool that helps many. I have started up using my Relaxator again and now use it for an hour a day to support the body’s efforts to balance the acid and alkaline, and to get rid of the infection to be found somewhere in my body.

All the organs, functions and processes work best the more oxygenated the blood is. Viruses, bacteria, parasites, cancer cells love oxygen-poor environment. We can help your body by doing what we can in a loving, restful and natural way to increase oxygen levels.

What I have written above does not go against the fact that we sometimes feel that we need help from others, medicines or supplements to boost some part of our health. I still take supplements for instance, not the least CBD-oil. It however feels important to start by building a solid ground by good, nutritional food, a healthy moving of the boday, good sleep, efficient and relaxing breathing and not the least a wise and healthy approach to the mind. Each and everyone is unique. Fortunately so.

Life is so exciting. All along a journey of discovery. New things to learn and to unlearn. Ever closer to the obvious, natural and simple. I am so grateful !!!

(I’ve written about breathing several times before in this blog. To read more, simply type in breathing in the search box. In practical tips for information on breathing, and breathing coach, Relaxator.)

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco