Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

En härlig dag på Österlen!

| 0 comments

Idag har jag varit och hälsat på en vän som nyligen flyttat till Österlen. Det blev en fin dag! Jag älskar Skåne – speciellt Österlen (och Bjärehalvön). Det är något speciellt med de öppna vidderna här. Det är så mycket himmel! Jag kommer ihåg en gång för länge sedan när en dansk man som reste mycket blev intervjuad för TV. Han fick frågan vad det var som lockade honom tillbaka till Danmark. Han svarade enkelt: ”Det finns inga hörn där.” Så är det med Österlen också. Det finns inga hörn. Idag var allt målat i gråtoner. Så vackert. Han hade flyttat till en riktig skånsk gård med halmtak. Verkligen pittoresk och tilltalande. Här skulle jag gärna bo – som på så många andra ställen! Älskar bl a den engelska röda nyansen på fönster både ute och inne.

Vi var också vid Christinehof Ekopark och vandrade, nära Brösarp. En plats som jag verkligen kan rekommendera varmt. Vackert slott som lyste varmt gult i höstskymningen. Underbara gamla ekar och bokar. Vattenblänk överallt. Vi hittade den här fina trädaltanen. Här skulle jag gärna lekt mer. Inom området finns många olika promenadvägar som ger prov på lite varierande naturbilder. Man kan faktiskt hyra hus här också.

Det är spännande med möten som berikar och stimulerar. Så tacksam för vännerna i mitt liv!

På vägen hem blev min upplevelse att alla stolpar, vägskyltar, hus kom till mig. Att jag var denna öppna stillhet som allting rörde sig mot och i. Det var inte jag som kom till destinationen utan destinationen som kom till mig. Vilsamt och skönt.

 

Dag 4 – andningsträningen

När jag är ute och går nu är det naturligt att hålla munnen stängd. Fast när jag skulle åka i morse var jag lite sen, höll på att få ihop de sista trådarna innan jag skulle sätta mig i bilen, då märkte jag att jag andades med öppen mun. Jag var inte andfådd, men försökte skynda mig. Ännu ett område att medvetandegöra och träna på att andas med stängd mun i.

Att nysa med tejpad mun var ingen höjdare. Det gäller att fånga nysningen i god tid så att man antingen är förberedd på att nysa med stängd mun eller tar bort tejpen.

Nu har jag inga problem med astma eller allergi tack och lov. Det har dock visat sig att flera personer med dessa problem har blivit medicinfria tack vare att använda Relaxatorn 2 x15 minuter om dagen, tejpad mun på natten och en ökad medvetenhet om andningen. Spännande vilka resultat dessa enkla övningar kan ge. Du kan läsa olika kundberättelser här.

Andas gott!

 

A lovely day in Österlen

Today I have been visiting a friend who recently moved to Österlen. It was a very nice day! I love Skåne – especially Österlen (and Bjärehalvön). There is something special about the wide open spaces here. There is so much sky! I remember a long time ago when a Danish man who traveled much was interviewed for TV. He was asked what it was that attracted him back to Denmark. He replied simply: “There are no corners there.” So it is with Österlen too. There are no corners. Today all was painted in shades of gray. So beautiful. He had moved to a real Scanian farm with thatched roofs. Really quaint and appealing. Here I would like to stay – as in so many other places! Love among others, the English red tint the windows  inside and outside have.

We were also at Christinehof Ecopark and walked. A place I can really recommend warmly. The beautiful castle was shining in warm yellow hues in the autumn dusk. Wonderful old oaks and beeches. Water Glare everywhere. We found this nice tree deck. I wouldn´t mind playing here a bit more. Within the area there are many walking paths that provide samples of some varied scenery You can actually rent a house here too.

It is exciting with meetings that enrich and stimulate. So grateful for the friends in my life!

On the way home, my experiencewas that all the posts, road signs, houses came to me. I was this open stillness that everything was moving towards and in. It was not me who came to the destination, but the destination that came to me. Restful and comfortable.

Day 4 – breathing exercise

When I am out walking now, it is natural to keep my mouth closed. But when I was about to leave this morning I was a little late, was busy getting the last threads together before I getting into the car, when I noticed that I was breathing with my mouth open. I was not out of breath, but was trying to hurry. Another area to bring breathing awareness to and to practice breathing with your mouth closed in.

Sneezing with taped mouth was no picnic. You have to catch the sneeze in good time so that you are either prepared to sneeze with your mouth closed or removing the tape.

Now I have no problems with asthma or allergies, thankfully. However, it has been shown that many people with these problems have become drug-free, thanks to the use of Relaxator 2 x15 minutes a day, taped mouth at night and an increased awareness of the breath. Exciting to hear about the results these simple exercises can give. You can read the various customer testimonials here.

Breathe well!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco