Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Förkylningslindring

| 0 comments

Jag har haft en rolig, kall och intensiv helg. De gånger jag har stått på loppis vid Suckarnas Gång i Simrishamn har jag fått gå upp kl 01.30 för att vara där före kl 4 för att säkerställa en bra plats. Det är inte lätt att somna när man ska gå upp så tidigt. Därför valde jag i fredags att i stället åka ner tidigt på fredag eftermiddag. Jag hittade en bra plats, ställde upp mina bord och fick sedan tid att promenera runt och utforska Simrishamn lite. Det är ett väldigt trevligt ställe! Mycket att titta på och uppleva. Inte minst alla vackra växter och träd. Klimatet är mycket milt vilket gör att det växer t ex aprikoser, fikon och andra medelhavsväxter här.

Aprikoser 1 LJag hittade också släkten Areskogs förfaders minnesplakett. Tänk att heta Oligerus. Oligerus Magni Arreskow LEfter att ha pratat lite med andra som också skulle sova över i sina bilar kröp jag in i bilen – redan kl 20 – och tittade på en film som jag hade laddat ner. Det blev lite si och så med sömnen, men när jag väcktes kl 04.45 var jag absolut mer utvilad än om jag hade kört hit mitt i natten.

 

Övernattning i bil 1 LUnder natten märkte jag att jag hade fått ont i halsen. Det var länge sedan, mycket länge sedan. Och ingenting hade jag med mig. Hemma har jag en hel mängd olika tillskott jag kan ta för att förkorta tiden med förkylningen, men inte i bilen. Jag träffade dock en man för några veckor sedan här på Suckarnas gång. Han kommer från Arjeplog och har en god vän som plockar vild rosenrot. Just denna samefamilj har haft den traditionen under sju generationer. De plockar när de går och vallar renarna. Många av plantorna är hundra år gamla. Riktigt potenta med andra ord. De låter rosenroten dra i sprit och späder sedan ut med mer  40 % sprit. Den här kraftfulla rosenroten säljs bara genom mannen jag träffade. Han levererar till 100-talet läkare mm. Den lär vara 40 gånger mer potent än den man köper i hälsokosten. Vad som händer är att blodet syresätts direkt efter och att effekten håller i upp till 20 timmar. Jag har tidigare hört varningar för rosenrot. Att den bara ger symtomlindring. Temporär energi som kanske tar av vad kroppen har. Men när jag hörde att många hade testat och visat att den ökar syresättningen kände jag att det var värt att prova. Nu träffade jag honom igen under lördagen och kunde köpa lite mer eftersom jag inte hade med mig min flaska. Jag tycker mig märka att jag får mer energi de dagar jag tar rosenroten. Något som jag är så tacksam för eftersom jag inte alltid har så mycket energi nuförtiden.

Den här offentliga toaletten vid Suckarnas Gång måste vara en av de vackraste!

Den här offentliga toaletten vid Suckarnas Gång måste vara en av de vackraste!

Lördagen var intensiv. Efter att ha stått på loppisen fram till kl halv två packade jag ihop och körde till Degeberga  och Sveriges största Antik- och Samlarmarknad. Ännu en gång packade jag upp för ett par timmars försäljning. Det var inte mycket folk då. Vid 7-tiden la jag över en presenning och åkte hem för ett par timmars sömn. Då började förkylningen att ge sig mer till känna. Det är intressant att uppleva de olika stadier den går igenom. Och fort. Upp igen k 3 på natten för att åka tillbaka till Degeberga. När jag kom dit och började göra klart kl 04.30 var det åtta grader. Åtta grader! I södra Sverige. I juli. Och jag frös. Jag frös hela dagen. Det var lite sol mitt på dagen, men inte under min presenning. Jag tappade rösten. Mådde bra mitt i att verkligen vara förkyld. Det var fullt av folk. Då går tiden fort.

Polagrisros 1 LVäl hemma blev det en tidig kväll. Och sedan dess har jag satt in det tunga gardet för att hjälpa kroppen att klara av förkylningen på bästa sätt. Gjorde direkt en silvergrogg. Den innebär att jag blandade en pressad ekologisk citron med 1 dl kolloidalt silver och en skvätt rosenrotssprit. Sedan har jag druckit en klunk i kvarten sedan dess. Dessutom hade jag hemma ett örttillskott som heter Förkylningsplex som innehåller fläder, echinacea, svartkämpe, lind, isop och kungsmynta. Den rekommenderade min biopat när jag skulle läka ut gamla besvär med bihålorna. Nu tar jag tredubbel dos, 75 droppar 3 gånger om dagen. Och jag mår verkligen bra. Det halsonda försvann under lördagen. Jag har sovit gott de två senaste nätterna och är helt enkelt bara lite förkyld. Fortfarande rejält hes dock. Igår vilade jag mest hela dagen. Det känns som det kanske allra viktigaste vid förkylning. Även om det inte blev mycket av det under helgen. Idag känner jag mycket bättre. Fortfarande trött efter den intensiva helgen dock.

 

Support when having a cold

I have had a fun, cool and intense weekend. The times I’ve been at the flea market  in Simrishamn I’ve had to get at 1:30 am to be there before 4 am to ensure a good place. It is not easy to fall asleep when you know you have to get up so early. Therefore, I chose this Friday to instead go down early on Friday afternoon. I found a good spot, lined up my table and then there was time to walk around and explore Simrishamn a little. It is a very nice place! Much to look at and experience. Not least, all the beautiful plants and trees. The climate is very mild, which means that unusual things grow such as apricots, figs and other Mediterranean plants here.

I also found a commemorative plaque of the Areskoug family ancestor. Imagine being named Oligerus.

After having talked a bit with others who would also spend the night in their cars, I crawled into the car – already at 8 pm – and watched a movie that I had downloaded. It was a bit so-so with sleep, but when I was awakened at 4:45, I was definitely more rested than if I had driven here in the middle of the night.

During the  night I noticed that I got a sore throat. It was long ago, very long ago. And I had nothing with me. At home I have a whole variety of supplements  that I can take to shorten the time with the cold, though not in the car. I met, however, a man a few weeks ago here at Simrishamn. He comes from Arjeplog, up north, and has a good friend who picks wild rose root (Rhodiola rosea). This particular Sami family has enjoyed the tradition for seven generations. They pick when they wander with their reindeer. Many of the plants are 100 years old. Really potent in other words. They let the rose roots soak in spirit and then dilutes it with 40% alcohol. This powerful root rose is sold only through the man I met. He delivers to the 100’s, doctors etc. It is said to be 40 times more potent than the one you buy in health food stores. What happens is that the blood is oxygenated immediately after, and the effect lasts up to 20 hours. I have previously heard warnings against roseroot. It only provides symptom relief it is said. Temporary energy that might take of what the body has. But when I heard that many people had been tested and proven to increase oxygenation, I felt it was worth the try. Now, I met him again on Saturday and could buy some more as I did not bring my bottle. I seem to notice that I have more energy on the days I take the rose root. Something I am so grateful because I do not always have as much energy these days.

This public restroom at Sighs Walking has to be one of the most beautiful!

Saturday was intense. After standing at the flea market until at 1.30 pm, I packed up and drove to Degeberga and Sweden’s largest Antique and Collectible Market. Once again, I packed up a few hours of sales. It was not very busy then. At 7 o’clock I put over a tarp and went home for a few hours sleep. The cold then began be more evident. It is interesting to experience the various stages of breaking through. And fast. Up again at  3 am to go back to Degeberga. When I got there and started to get everything ready at 04:30, it was eight degrees. Eight degrees! In southern Sweden. In July. And I was so cold. I was cold all day. It was a bit of sun at midday, but not under my tarp. I lost my voice. Felt good in the middle of really being cold. It was full of people. The time passes quickly then.

At home, it was an early night. And since then I started taking a lot of things to help the body cope with the cold in the best way. I directly a silver grog. It means that I mixed a squeezed organic lemon with 1 cup of colloidal silver and a dash rose root spirit. Then I drank a mouthful every fifteen minutes since. Also, I had at home a herbal supplement called Förkylningsplex (Coldplex) containing elderberry, echinacea, black fighter, linden, hyssop and marjoram. My biopat recommended this when I was in the process of healing old sinus disorder. Now I take triple dose of 75 drops 3 times a day. And I feel really good. The sore throat disappeared on Saturday. , I’ve slept well the last two nights and are simply just a bit cold. Still greatly hoarse, however. Yesterday I rested most of the day. It feels like it is perhaps the most important with a cold. Although it was not much of it over the weekend. Today I feel better today. Still tired though after an intense weekend.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco