Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Förunderliga malabarspenaten

| 2 Comments

På en loppis i sommar kom jag i kontakt med en mycket engagerad kvinna som sålde plantor av Basella Rubra. Jag hade aldrig tidigare varken sett eller hört talas om denna hälsosamma växt. Självklart köpte jag ett exemplar. Nu växer den med stormsteg. Eftersom vädret är som det är och den var ganska liten när jag fick hem den har den bott innanför fönstret fram till igår. Den växer som en klängväxt och kommer snart att behöva mer utrymme. Den har alltså fått flytta utomhus till ett skyddat hörn vid husväggen med bra klätterstöd. Den är vanlig i södra Asien och börjar alltmer synas i andra delar av världen. Den är perenn men då måste den vara inomhus på vintern i Sverige. Den lär vara lätt att dra upp från frö. Det hoppas jag på till våren. Den kan bli flera meter hög. Kanske dock inte i Sverige. Rubra står för röd eftersom den har röd stam och röda bladnerver till skillnad från Basella Alba.

Den är speciellt älskad både för sin smak och för alla dess fytonutrienter. Här är några av dess fördelar:

Basella Rubras tjocka, lite läderaktiga blad är rik på flera antioxidanter med karotenoid pigment som t ex betakarotin, lutein och zeazanthin. De skyddar oss från fria radikaler och fyller en stärkande roll vid åldrandet och i olika sjukdomsprocesser.

Bladen har mycket växtslem som innehåller polysakaraider vilket underlättar en smidig matsmältning och sänker kolesterolabsorptionen. Saven lär ha aloe vera liknande kvaliteter. Läkande på sår och akne. Tar ner svullnad och förhindrar inflammation. Saven lindrar och kyler ner brännskador.

Basella Rubra 1 LDe är otroligt rika källor av A-vitamin. 100 g färska blad ger 8 000 IE. A-vitamin är viktig för hälsosamma muskelmembran och hud och är av största vikt för synen. Det sägs att äta naturliga grönsaker och frukter som har mycket A-vitamin i sig kan ge visst skydd mot lung- och munhålecancer.

Basella har mer C-vitamin än vanlig spenat. 100 g färska blad innehåller 102 mg järn.

Den innehåller också mycket B-vitaminer, som t ex folat, B6 och riboflavin.

Dessutom innehåller Basella blad mycket mineraler som kalium, mangan, kalcium, magnesium och koppar.

Precis som med spenat hjälper det att äta basella regelbundet för att förebygga benskörhet och järnbrist. Det lär skydda kroppen mot hjärt-/kärlsjukdomar och tarmcancer.

I Nigeria används den för att sänka högt blodtryck. Och för att öka fertiliteten hos kvinnor

Inom Ayurveda används den för hemorojder, hudsjukdomar, att stärka sexualdriften, vid magsår och som laxermedel till barn. Man lägger blad på huvudet under en halvtimme för att underlätta god sömn. Blad och stam används vid cancersjukdomar som melanom, leukemi och cancer i munhålan.

Det finns många studier som stöder växtens hälsosamma effekter. (Här kan du läsa mer om du är intresserad.)

Principle Nutrient Value Percentage of RDA
Energy 19 Kcal 1%
Carbohydrates 3.40 g 2.5%
Protein 1.80 g 3%
Total Fat 0.30 g 1.5%
Cholesterol 0 mg 0%
Vitamins
Folates 140 µg 35%
Niacin 0.500 mg 3%
Pantothenic acid 0.053 mg 1%
Pyridoxine 0.240 mg 18%
Riboflavin 0.155 mg 13%
Thiamin 0.050 mg 4%
Vitamin A 8000 IU 267%
Vitamin C 102 mg 170%
Electrolytes
Sodium 24 mg 1.5%
Potassium 510 mg 11%
Minerals
Calcium 109 mg 11%
Copper 0.107 mg 12%
Iron 1.20 mg 15%
Magnesium 65 mg 16%
Manganese 0.735 mg 32%
Selenium 0.8 µg 1.5%
Zinc 0.43 mg 4%

(Källa till ovanstående tabell: http://www.nutrition-and-you.com/basella.html)

Man äter bladen på samma sätt som man äter spenat. De är jättegoda att äta råa, precis som de är. De passar också att woka och ha i olika anrättningar. Eftersom de innehåller mer slem än spenat blir konsistensen något annorlunda. I Indien och Sri Lanka används de i “curries”.

Det ska bli spännande att följa dess växt. Förhoppningsvis bär den frukt innan hösten så att jag kan torka frön inför nästa vår. Är du intresserad kan man köpa frön hos Runåbergs.

I videon nedan beskriver en kvinna i Kanada hur hon odlar Malaberspenat.

 

The wondrous Malaber spinach

At a garage sale this summer, I came in contact with a very committed woman who sold plants of Basella Rubra. I had never either seen or heard of this healthy plant. Obviously, I bought a small plant. It now grows quickly. Because the weather is like it is here in Sweden and it was quite small when I got home it has lived inside by the window until yesterday. It grows as a climber and will soon need more space. It has thus had to move outdoors to a protected corner of the wall of the house with good climbing frame. It is common in South Asia and begins to increasingly be seen in other parts of the world. It is perennial but then it must be indoors during the winter in Sweden. It is said to be easy to cultivate from seed. I hope to be able to do that next spring. It can grow to be several meters high. Maybe not in Sweden. Its name Rubra, meaning red, comes from its stem being red and also the nerves in the leaves.

It is particularly loved both for its flavor and for all its phytonutrients. Here are some of its benefits:

Basella Rubras thick,  leathery leaf is rich in several antioxidants carotenoid pigments such as beta-carotene, lutein and zeazanthin. They protect us from free radicals and play an invigorating role in aging and in various disease processes.

The leaves have a lot of mucilage containing polysaccarides which facilitate a smooth digestion and lower cholesterol absorption. The sap is said to have aloe vera-like qualities. Healing of wounds and acne. Takes down swelling and prevents inflammation. The sap soothes and cools burns.

The are incredibly rich sources of vitaminaA, 100 g of fresh leaf gives 8,000 IU. Vitamin A is important for healthy muscle membranes and skin and is essential for vision. It is said that eating natural vegetables and fruits that have vitamin A itself may provide some protection against lung and oral cancer.

Basella has more vitamin C than spinach. 100 g of fresh leaves contain 102 mg of iron.

It also contains a lot of B vitamins, such as folate, B6 and riboflavin.

Additionally Basella leaves contain much minerals like potassium, manganese, calcium, magnesium, and copper.

Just like with spinach it helps to eat Basella regularly to prevent osteoporosis, and iron deficiency. It is said to protect the body against cardiovascular / vascular and intestinal cancer.

In Nigeria it is used to lower high blood pressure. And to increase fertility in women

In Ayurveda, it is used to heal piles, skin diseases, strengthen the sex drive, peptic ulcer and as a laxative for children. You can put a leaf on your head for half an hour to facilitate good sleep. Leaf and stem are used in cancer treatment for melanoma, leukemia and cancer of the oral cavity.

There are many studies that support the plant’s healthy effects. (You can read more here if you’re interested.)

Principle Nutrient Value Percentage of RDA
Energy 19 Kcal 1%
Carbohydrates 3.40 g 2.5%
Protein 1.80 g 3%
Total Fat 0.30 g 1.5%
Cholesterol 0 mg 0%
Vitamins
Folates 140 µg 35%
Niacin 0.500 mg 3%
Pantothenic acid 0.053 mg 1%
Pyridoxine 0.240 mg 18%
Riboflavin 0.155 mg 13%
Thiamin 0.050 mg 4%
Vitamin A 8000 IU 267%
Vitamin C 102 mg 170%
Electrolytes
Sodium 24 mg 1.5%
Potassium 510 mg 11%
Minerals
Calcium 109 mg 11%
Copper 0.107 mg 12%
Iron 1.20 mg 15%
Magnesium 65 mg 16%
Manganese 0.735 mg 32%
Selenium 0.8 µg 1.5%
Zinc 0.43 mg 4%

(Source: http://www.nutrition-and-you.com/basella.html)

You eat the leaves in the same way as you eat spinach. They are very good to eat raw, just as they are. They also fit to wok and have in various dishes. Because they contain more mucus than spinach its consistency becomes somewhat different. In India and Sri Lanka, they are used in the “curries”.

It will be exciting to follow its growth. Hopefully it will bear fruit before the autumn so that I can dry the seeds for next spring. There is a video above where a woman describes cultivating Basella Rubra in Canada.

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco