Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Härlig är jorden … tankar om hur vi kan ta förbättra jorden i stort och smått

| 0 comments

För ett tag sedan började jag kompostera inomhus med hjälp av mikrober och jag är så himla glad och tacksam för det!!! Jag vill gärna berätta lite om hur roligt det är och vad det ger mig.

Så här tar jag idag hand om allt köksavfall

Jag samlar det här under dagen.

En gång om dagen (om man är fler i hushållet kan man ju göra det ett par gånger om dagen) häller jag ner det i min hink under vasken och strör över ett tunt lager Bokashi-kli(organiskt material som blandats upp med speciellt utvalda mikroorganismer, effektiva mikroorganismer -EM). Processen som pågår i hinken är anaerob, d v s sker bäst utan syre. Därför bör man inte öppna hinken mer än två gånger om dagen. Man trycker också ner avfallet med en speciell “spade” som kommer med startkitet för att förhindra luftfickor. Hinken är helt luktfri. Innehållet luktar lite som mjölksyrade grönsaker. Det kan förändras lite beroende på vad jag komposterat. Under vasken har jag också en liten hink för restavfall.

När hinken är full får den vila i rumstemperatur i tre veckor. Därefter är det dags att gräva ner innehållet. Vanlig kompost måste vila i ett år för att inte ta näring från jorden runt omkring. Det är fantastiskt att det går så fort tack vare Bokashin. När det inte är tjäle är det bara att gräva ner direkt och därigenom skapa bästa odlingsförutsättningar. Under vintern kan man lägga det i speciella komposterbara plastpåsar och spara det utomhus, t ex i en tunna. Då vilar den tills det blir varmt igen. Man kan också blanda med löv t ex i säckar och ha färdig jord till sommaren.  Jag passade på att gräva ner en sats i förrgår. Precis innan kylan kom. Så här såg det ut då. I just den här odlingslådan brukar jag så grönsaker, framför allt sallad. Det ska bli roligt att se hur det växer i sommar!

Vad lägger jag då i hinken?

Jag lägger allting som blir över i köket utom det som jag källsorterar som plast, glas, metall och kartonger. Kaffefilter, äggskal, matrester – kokta eller råa – hushållspapper. Det finurliga med den här typen av kompostering är att man även kan lägga ner kött, ben, fisk, oljiga produkter samt mjölkprodukter som ost, keso. Det innebär att det nästan inte blir något restavfall överhuvudtaget. Jag har ändrat så att mina sopor endast töms varannan månad. Det tjänar jag över 1000 kr om året på. Bokashi-klit kostar en del, ca 200 kr/år. Det blir ändå en rejäl vinst ekonomiskt – utöver alla andra vinster.

Att kompostera med Bokashi är inte som vanlig traditionell kompostering där organiskt material får brytas ner i en utomhuskompost. Det är mer en anaerob (som inte behöver syre) jäsningsprocess som utvecklats i Japan. När du blandar organiskt avfall med Bokashi-kli startar en jäsnings/syrningsprocess förutsatt att det är lufttätt. Materialet spjälkas upp och behåller sina proteiner, vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som sedan berikar jorden. Den genererar alltså inte kompost utan fermenterat organiskt material som är vad Bokashi betyder på japanska. Den japanska professorn Dr Terou Higa introducerade EM, effektiva mikroorganismer, under 80-talet. De utvecklades från nyttiga mikroorganismer som framträdde naturligt. Dessa fördes sedan in i ett medium, t ex vete.

Fördelar
  • Slipper gå ut till komposten, sköter det härinne
  • Har fin jord till min trädgård – en jord som även förbättrar den befintliga jorden i rabatterna. Slipper bära hem säckar med jord och sparar pengar och energi.
  • Genom att tömma ut vätskan i kranen har jag flytande näring till krukväxter och andra växter. Den spädes ut 100 gånger. Det som blir över kan jag hälla i mina avlopp för att hålla dem rena och  fräscha.
  • Glesare sophämtning, sparar pengar för mig och energi för världen
  • Mindre restavfall att ta hand om på sopstationen. Det mesta går direkt tillbaka till jorden i förbättrad form.

Vill du läsa mer om Bokashi kan du göra det här. Är du intresserad av att börja kompostera ditt köksavfall med Bokashi hör du bara av dig till mig. En lönsam investering som varmt rekommenderas. Det finns mycket information på svenska Bokashis hemsida.

 

Dag 8 Andningsträningen

Nu har jag andningtränats i en vecka, en fjärdedel av tiden. Jag har blivit mycket mer medveten om andningen på ett naturligt sätt. Jag går alltså inte och tänker på den. Det finns bara en vetskap om att andning sker. Jag märker då lättare om andningen påverkas eller om jag andas med öppen mun. På så sätt skapar jag goda förutsättningar för en förbättrad andning.  Jag har lärt mig att det viktigaste med en bra andning är balans mellan syre och koldioxid. Jag trodde nog tidigare att det viktigaste var att andas in så mycket syre som möjligt.

Här är en video med Anders Olsson (ca 5 minuter) som varmt rekommenderas där han förklarar lite om vikten av en bra andning och vad det innebär.

 

Earth is wonderful – thought about how to improve the earth

A while ago I started to compost indoors using microbes and I’m so happy and thankful for that! I would like to tell you about how much fun it is and what it gives me.

How do I take care of   kitchen waste today?

I put my waste in this this during the day.

 

Once a day (if you’re more in the household, one can do it a couple of times a day) I pour it down my bucket under the sink and sprinkle over a thin layer of Bokashi bran (organic matter mixed up with specially selected microorganisms , effective micro-EM). The process is going in the bucket are anaerobic, that is best done without oxygen. Therefore, do not open the bucket more than twice a day. I also push down the waste with a special “shovel” that comes with the starter kit to prevent air pockets. The bucket is completely odorless. The contents smell a bit like milk infused vegetables. It may change a bit depending on what I composted. Under the sink, I also have a small bucket for residual waste.

When the bucket is full, I let it sit at room temperature for three weeks. Then it’s time to bury the content. Regular compost has to rest for a year as not to take nutrients from the soil around it. It’s amazing that it’s so fast thanks to Bokashi. When there is no frost, you bury it directly and thereby create the best growing conditions. During the winter you can put it in special compostable plastic bags and store it outdoors, such as in a barrel. Then it rests until it gets warm outside again. You can also mix with leaves, for example, in sacks and have soil this summer. I took the opportunity to bury a set yesterday. Just before the cold came. This is how it looked then. In this particular cultivation box I tend to grow vegetables, especially lettuce. It will be fun to see how it grows in the summer!

 

What do I put in the bucket?

I put everything that is left in the kitchen except what I recycle as plastic, glass, metal and cardboard. Coffee filters, egg shells, leftovers – cooked or raw – paper towels. The clever thin with this type of composting is that you can also add meat, bones, fish, oily products, and dairy products such as cheese. This means that there is almost no residual waste at all. I changed so that my garbage is only collected every two months. There I earn over 1000 SEK a year on. Bokashi-bran will cost about 200 SEK/ year. There is still a hefty profit financially – in addition to all other benefits.

Composting with Bokashi is not like ordinary traditional composting with organic material that is be broken down in an outdoor compost. It is more an anaerobic (which do not need oxygen) fermentation process developed in Japan. When you are mixing organic waste with Bokashi bran a fermentation / acidification process starts provided that it is airtight. The material is split up and retain their proteins, vitamins, minerals and other nutrients which then enriches the soil. It generates not compost but rather fermented organic matter  and this is Bokashi means in Japanese. The Japanese professor Dr. Terou Higa introduced EM, effective microorganisms in the ’80s. They evolved from beneficial microorganisms that emerged naturally. These were then transferred into a medium, such as wheat.

Benefits
  • I don´t have to go out to the compost, manages it inside
  • Have fine soil to my garden – a soil that also improves the existing soil in the flower beds. I don´t have to carry home bags of soil and save money and energy (gas).
  • By emptying the liquid from the tap, I have liquid nutrients to plants and other plants. It is diluted 100 times. What’s left over, I can pour into my drains to keep them clean and fresh.
  • Less frequent trash collection, saving money for me and energy for the world
  • Less residual waste to take care of the landfill. Most of it goes directly back to the earth in better shape.

Want to read more about Bokashi you can do it here (a page in English).  Are you interested in starting to compost your kitchen waste with Bokashi, you only hear from you to me. A profitable investment which is highly recommended. There is much information in Swedish Bokashis website.

 

Day 8 Breathing Training

Now I have done the breathing training for a week, a quarter of the time. I’ve become much more aware of the breath in a natural way. I do no think about it. There is only a natural knowing that breathing occurs. I find it easierto notice  if breathing is affected or if I breathe with mouth open. In this way I create favorable conditions for improved breathing. I have learned that the key to a good breathing is the balance between oxygen and carbon dioxide. I have thought before that the most important thing was to inhale as much oxygen as possible.

Here is a video with Anders Olsson (about 5 minutes), which is highly recommended, where he explains a bit about the importance of good breathing and what it means. (In Swedish)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco