Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Havet, Auroville och livet just nu

| 0 comments

Retreaten tog slut i tisdags, 28 mars. Så tacksam för många fantastiska dagar! Vi var fyra stycken som åkte till stranden vid Auroville, nära Pondicherry, ca 2,5 timmes bilresa från Tiru. Vi checkade in på ett fint litet guest house som ligger direkt på stranden. Underbart att se havet igen. Det finns pool och enkel restaurang utomhus vid poolen. De odlar alla egna grönsaker själva här. Massor av härliga tomater t ex. Salladerna här är alltså fantastiska.

Jag har ett underbart modernt, nytt rum. Älskar det. Det går visserligen inte att låsa dörren (som är en hel glasvägg mot trädgården och havet). :) Indien! Här är utsikten från sängen genom glasdörren på tidigt på morgonen. Svårt att se, men det är havet längst bort. Gryning fix L

Första dagen åkte jag direkt till själva Auroville eftersom jag skaffat “pass” för att kunna gå in i Matrimandir.

Lite historia: Sri Aurobindo (född 1872) var en politisk ledare och poet  i Indien som senare blev en stor visionär, upplyst mästare. Han bodde i Pondicherry. Hans vision handlade om att manifestera mänsklig enhet, att allas direkta upplevelse skulle vara att vi är ett och att utveckla medvetenheten hos oss människor så att vi inte längre fungerade från sinnets personliga horisont utan från ett enat supersinne för världens bästa. Sri Aurobindo

The Mother, Mirra Alfassa, var en fransk kvinna (född 1878) som tidigt hade uppvaknanden och visste att hennes arbete handlade om att arbeta för mänskligheten. Hon flyttade till Sri Aurobindo 1920 och tillsammans byggde de upp ett stort ashram i Pondicherry. Hon blev den manifesterande kraften för hans arbete. Hon anses själv vara en levande manifestering av den gudomliga modern (Shakti, moder jord m m). Efter att Sri Aurobindo lämnat sin kropp 1950 fortsatte The Mother oavbrutet sitt inre arbete för en bättre värld. Jag börjar förstå att vi nog alla har mycket att tacka dessa två avatarer för. Hon dog 1973, 95 år gammal. (http://www.sriaurobindoashram.org)The Mother

Hon ville skapa en plats där sökare från hela världen kunde leva ett progressivt liv med att tjäna sanningen i en urban miljö. Det blev Auroville (Gryningsstaden – syftande på gryningen av en ny mänsklig era). “Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics, religions and nationalities. The purpose is to realize human unity.”

1968 skedde invigningen. Ungdomar från 120 länder lämnade en handfull jord från varje land i en stor urna tillsammans med The Mother´s statuter. Första artikeln lyder:

“Auroville hör inte till någon speciell person. Auroville hör till mänskligheten som helhet. Men för att bo i Auroville behöver man vara den gudomliga medvetenhetens villiga tjänare.” (Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But in order to live in Auroville once must be the willing servitor to divine consciousness.)

Auroville är uppbyggd helt genom donationer. Man köpte mark som var som en öken av röd lera. Här har man planterat mer än 2 miljoner träd. Det är så vackert och lummigt.

1971 la man grunden till Matrimandir, den gyllene globen. Då fanns här en entusiastisk grupp med pionjärer. Det mesta är gjort med handkraft eftersom Auroville låg långt ifrån större samhällen med infrastruktur och maskineri. Den är byggd i enlighet med the Mother´s visioner. 1.400 runda plattor klär den yttre sidan. Det tog tid, men till slut kom man på hur man kunde göra med guldet som folk hade skänkt. Man la ett tunt lager 24 karat guld mellan två glasplattor som hettades upp. Allt för hand. Vill du läsa mer om Matrimandir eller se bilder kan du göra det här: http://www.auroville.org/categories/6

Längst upp är en liten öppning för solljuset med en kristall. Ljuset leds ner i den stora pelarsalen. Salen är en rund vit sal med 12 pelare. I mitten kommer ljusstrålen ner och träffar en stor kristall. Rummet används för meditation (eller koncentration som de säger för att inte koppla det till något trossystem.) Golvet är täckt med tjocka vita mattor och alla vi har vita sockor på oss för att inte smutsa ner. Här finns inga symboler, ljus, blommor eller annat som kan associera till en viss religion, nationalitet eller gruppering. Det är ett helt fantastiskt rum att vistas i. Jag kan inte beskriva det. Mycket, mycket stark energi. Detta rena, klara ljus utan någonting som skapar egna tolkningar. Här är man alldeles tyst. Det är inte tillåtet att sjunga mantras eller göra speciella rörelser, typ yoga. Allt för att stärka upplevelsen av enhet.

Man går upp på vita ramper i den stora öppna ytan i globen. Bara det en mycket speciell upplevelse.

Matrimandir fix L

Runt den gyllene bollen finns 12 “blomblad” som det ser ut som om bollen kommer ur. Varje del är ett eget mindre meditationsrum med ett speciellt fokus, t ex Existens, Medvetenhet, Perfektion. Runt Matrimandir finns tolv trädgårdar. Var och en skapad för att förmedla en viss känsla. Det hela är verkligen “mindblowing”.

Matrimandirs namn syftar på att detta är ett ställe för manifestering av the Divine Mother principle. Den blev klar 2008. Jag kan bara rekommendera ett besök om du har möjlighet.

Aurovilles center är ett stort banyanträd alldeles i närheten av Matrimandir. Det är gigantiskt. 50 meter i diameter. Många av rötterna är tjocka som mycket gamla träd.

Det som är så speciellt är att det idag är en levande gemenskap med 2.500 medlemmar från många av världens alla länder. Alla beslut fattas gemensamt. Därför blir en del aldrig av. Man arbetar och får typ poäng i betalning som gäller för kost och logi m m. Man har inga religiösa ceremonier som kan verka uteslutande. Allt handlar om enhet. Det är ett intressant experiment som faktiskt verkar fungera! Mycket inspirerande.

Jag ber om ursäkt för att jag inte har kunnat ge en rättvis bild av dessa två fantasiska människor och deras arbete för mänskligheten.

Poolen Tanto fix L

Det är helt underbart att avsluta en oerhört givande och intensiv process med några dagar med stillhet, vila, meditation, bad i pool och hav. Oerhört tacksam för detta innan det bär hem mot Sverige om några dagar. Vi ska göra ett besök i Pondicherry snart och besöka ashramet samt promenera i de franska kvarteren i Pondi.

The ocean, Auroville and life right now

The retreat ended on Tuesday, 28 March. So grateful for many great days! We were four people who went to the beach at Auroville, near Pondicherry, about 2.5 hours drive from Tiru. We checked into a nice little guest house located directly on the beach. Wonderful to see the sea again. There are pool and simple outdoor restaurant by the pool. They grow their own vegetables so the salads are fabulou.

I have a wonderful modern, new room. Love it. Okay, I can´t look the door (which is a whole wall of glass facing the garden and the sea). :) India! Here is the view from the bed through the glass door in the early morgning. Hard to see, but the ocean is in the back here.

The first day I went straight to Auroville since I had obtained a pass to enter the Matrimandir.

A bit of history: Sri Aurobindo (born 1872) was a political leader and poet in India who later became a great visionary, self-realized master. He lived in Pondicherry. His vision was to manifest human unity, that everyone’s direct experience would be that we are one, and the evolution of consciousness so that we no longer worked from the mind’s personal horizon but from a unified supermind for the benefit of the world.

The Mother, Mirra Alfassa, was a French woman (born in 1878) who had early awakenings and realizations and knew that her work was about working for humanity. She moved to Sri Aurobindo in 1920 and together they built a huge ashram in Pondicherry. She became the manifesting power of his work. She is considered to be a living manifestation of the Divine Mother (Shakti, mother earth, etc.). After Sri Aurobindo left his body in 1950 the Mother continued incessantly her inner and outer work for a better world. I begin to understand that we all have a lot to thank these two avatars for. (Http://www.sriaurobindoashram.org) She died  1973, 95 years old.

She wanted to create a place where visitors from all over the world could live a progressive life to serve the truth in an urban environment. It became Auroville (City of Dawn – the dawn of a new human era). “Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics, religions and nationalities. The purpose is to realize human unity.”

1968 was the inauguration. Young people from 120 countries submitted a handful of soil from each country in a large urn together with The Mother’s statutes. The first article reads:

“Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But in order to live in Auroville one must be the willing servitor to divine consciousness.

Auroville is built entirely through donations. They bought land that was like a desert of red clay. Here they have planted more than 2 million trees. It is so beautiful and lush.

In 1971  the foundation of Matrimandir was made, the golden globe. Then there were an enthusiastic group of pioneers. Most of the work has been done by hand because Auroville was far from larger communities with infrastructure and machinery. It is built in accordance with the Mother’s visions. 1400 round plates dressing the outer side. It took time, but eventually they found out how they could use the gold that people had donated in a way that would keep through hard weather conditions. They put a thin layer of 24 carat gold between two glass plates and then heated them. All by hand. If you are interested in more information and pictures about the Matrimandir go here: http://www.auroville.org/categories/6

At the top is a small opening for the sunlight with a crystal. The light is directed down in the great hall of pillars. The hall is a round white hall with 12 columns. In the Center you see the sun beam come down and hit a big crystal. The room is used for meditation (or concentration as they call it not to link it to any belief system.) The floor is covered with thick white carpets and we all have white socks on us in order to not dirty the carpet. There are no symbols, candles, flowers or other things that can associate to a specific religion, nationality, or group. It is an absolutely fantastic place to be in. I can not describe it. Very, very strong energy. This clean, clear light without anything that creates our own interpretations. Here you are completely silent. It is not allowed to sing mantras, doing pranams or doing special moves, like yoga. All to enhance the experience of oneness.

You walk up on white ramps in the big open space of the globe. Also quite an experience.

Around the golden ball are 12 “petals” that it looks as if the ball comes out. Each piece is its own small meditation room with a special focus, such as Existence, Awareness, Perfection. Around the Matrimandir’s are twelve gardens. Each created to convey a certain state. The whole thing is really “mindblowing”.

Matrimandirs name refers to that this is a place for the manifestation of the Divine Mother Principle. It was finished in 2008. I can only recommend a visit if you have the opportunity.

Aurovilles center is a large banyan trees in the immediate vicinity of the Matrimandir. It’s gigantic. 50 meters in diameter. Many of the roots are thick as very old trees.

What is so special is that today it is a vibrant community with 2,500 members from many of the world’s countries. All decisions are made jointly. Therefore, some never come into being. One works and get credits that then pay for board and lodging, etc- They have no religious ceremonies – that may seem exclusive. It’s all about unity. It is an interesting experiment that actually seems to work! Very inspiring.

I apologize for not being able to give a justifying picture of these two amazing people and their work for humanity.

It’s wonderful to end a very rewarding and intensive process with a few days of peace, rest, meditation, swimming in the pool and ocean. Extremely grateful for this before heading home to Sweden a few days. We will make a visit to Pondicherry soon and visit the ashram and walk in the French Quarter in Pondi before going.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco