Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Höst i trädgården, tarmrening och retreat

| 0 comments

I mitt förra blogginlägg hade jag med en bild på strålande krasse. Det var ju tur att jag tog den bilden i förrgår för igår när jag kom ut var den frusen. Den första frosten kom – som den brukar – lite oväntat. Faktiskt ovanligt tidigt här nere.

Dagen igår blev dock en ljuvligt solig och skön höstdag. Jag fick ett par timmar ute i trädgården. Klippte gräset, samlade frön, tog in några trädgårdsmöbler. Dessutom förberedde jag en av mina stora odlingslådor för nästa års sådd. Det är underbart att gräva i den här luckra jorden som har fått Bokashi-tillskott flera år i rad. Massor av maskar trivs där. Igår grävde jag ner två hinkar Bokashi. Det känns jättebra. Det har vuxit fantastiskt här i år och jag hoppas på fortsatta stora skördar.

Jag beklagade mig tidigare över att så mycket går bort hos frukt och grönsaker när man kör dem i en råsaftscentrifug för att få juice. Fördelen är dock att jag under mina elva dagars fasta har fått ihop en hel ny hink med Bokashi som kommer att bli kanonjord för min trädgård.

Den här hästen bor på min uteplats.

Den här hästen bor på min uteplats.

Jag har förresten fått frågan om hur och var man kan göra hawaiiansk tarmrening. Det är verkligen inte att rekommendera att göra det själv om man inte har gjort det förut. Och jag måste säga att jag saknade att ha med någon kunnig person med erfarenhet. Någon som kan bedöma det som kommer ut och tala om vad det säger om hälsan. Nästa gång skulle jag gärna vilja göra det i grupp med kompetent ledning igen. Då rekommenderar jag Johan Wahlström som gör tarmreningarna tillsammans med Bärbel Heitkamp. Man kan komma till honom i Ramvik, utanför Härnösand. Han kommer också ut om det redan finns en grupp. På hans hemsida finns mycket information om tarmrening, www. tarmrening.se.

Lena Kristina Tuulse på Wäxthuset var den som allra först började med hawaiiansk tarmrening i Sverige, 1985. Det ingick bl a som en del i utbildningen till andningspedagog. Georg (GUA) assisterade henne och träffade där Ulla Li. Tillsammans startade de sedan GUA och började hålla egna tarmreningskurer. Johan har gått kurer hos dem alla, assisterat och är nu den som erbjuder dessa i Sverige. Han har själv gjort 17 kurer.

Han menar att man kan själv testa hur väl ens tarm fungerar genom att: ”blanda 2-3 msk sesamfrön med 1-2 dl vatten och drick vid lunchtid. Om du kan se fröna i avföringen nästa morgon, fungerar din tarm bra. Om de inte kommer ut förrän dygnet därpå, är din tarm långsam. Om de kommer ut först efter 3 dygn, ja då har du problem. Titta också vid påföljande tarmtömningar. Kommer det fortfarande ut frön? Vad säger det?”

Att rena sig är ett urgammalt sätt att t ex bli klarare inför viktiga beslut. Ett sätt att öppna sig för sin egen intuition och vägledning.

I förrgår var jag hos doktorn i Helsingborg. Jag gick då förbi det här fönstret. Genast kommer sången upp: ”Vad tar du för valpen här i fönstret?” Fast någon valp var det ju inte.

Hunden i fönstretNär jag ändå var i Helsingborg passade jag på att lämna in de här dockmöblerna till Samlarauktionen 5 oktober på Helsingborgs Auktionsverk. Jag fick den av min farfar 1955 när jag var två år. Den är jättefin. Jag hade nog haft mycket större glädje av ett vanligt dockhus. Den här fick jag bara titta på, inte leka med. Nu får den gå vidare till någon annan som gärna vill ta hand om den. Vet egentligen inte varför jag har sparat den, men det känns riktigt skönt att bli av med den.

DSC01158Jag vill påminna om retreaten i Agunnaryd 16-19 oktober. Det blir härliga dagar i tystnad, vila och gemenskap. Prästinnagården kommer att hålla oss varsamt och omtänksamt. Här börjar naturreservatet vid trädgårdens gräns med många fina promenadvägar och mycket natur att njuta av. Du är så välkommen. Här kan du läsa mer om retreaten.

Idag är det härligt höstigt och för första gången på mycket länge tände jag en brasa. Underbart! Jag är så glad att jag har en spis så jag kan elda. Det är både mysigt och ger en skön värme.

Igår kväll började förresten in tankeväckande serie om medberoende med Sanna Lundell och Ann Söderholm. (TV1, tisdagar kl 21) Medberoende kan vara så subtilt och att bli mer medveten om det i min vardag skulle nog de flesta må bra av.

 

Fall in the garden, colon cleansing and retreat

In my last post, I had a picture of radiant nasturtium. It was lucky that I took the picture the day before yesterday because yesterday when I came out it was frozen. The first frost came – as it usually does – a little unexpected. Actually unusually early down here.

Yesterday, however, was a delightfully sunny and warm autumn day. I got a few hours in the garden. Mowed the lawn, collected seeds, put away some garden furniture. In addition, I prepared one of my big planters for next year’s sowing. It is wonderful to delve into the soil which has been Bokashi supplemented several years in a row. Lots of earth worms thrive here. Yesterday I dug down two buckets of Bokashi. It feels great. It has grown fantastically this year and I hope for continued large harvests.I commented before on the fact that so much is thrown away from the fruit and vegetables when running them in a juice extractor. The advantage is that during my eleven day fast I got a whole new bucket of Bokashi which will be great for my garden soil.

This horse lives on my patio.

Anyhow, I have been asked about how and where to do the Hawaiian colon cleansing. It really is not advisable to do it yourself if you have not done it before. And I must say I missed being with a knowledgeable person with experience. Someone who can evaluate what comes out and talk about what it says about my health. Next time I would like to do it in a group with competent management again. For this I recommend Johan Wahlstrom that does the cleansings together with Bärbel Heitkamp. One can come to him in Ramvik, outside Harnosand. He will also come if there already is a group. On his website there is a lot of information on colon cleansing, www. tarmrening.se.

Lena Kristina Tuulse, Wäxthuset, was the first that began with Hawaiian colon cleansing in Sweden, 1985. It was included as part of the rebirthing training. Georg (GUA) assisted her and met Ulla Li here. Together they started GUA and began to hold their own colon cleansing treatments. Johan has done the cleansing with them all, also as assistant, and is now offering it in Sweden. He has done ​​17 cures himself.

He means that you can test how well your bowel functions by:  “Mix 2-3 tablespoons sesame seeds with 1-2 ounces of water and drink at lunchtime. If you can see the seeds in the stool the next morning, then your gut works well. If they do not come out until the next day, your bowel is slow. If they come out only after three days, well then you have a problem. Look also at the subsequent bowel movements. Do seeds still come? What does that say? “

To purify itself is an ancient way to for example, become clearer before important decisions. One way to open up to your own intuition and guidance.

The day before yesterday I saw my doctor in Helsingborg. I went past this window. Immediately, the song came up: “What is the price for the puppy in the window?” Though a puppy, it was not.

When I was in Helsingborg I took the opportunity to hand in the furniture to the Collectables auction on October 5 at Helsingborgs Auktionsverk. I got it from my grandfather in 1955 when I was two years old. It’s beautiful. I probably would have had much more fun with an ordinary dollhouse. I only got to look at this, not play with it. Now it may move on to someone else who will love to take care of it. Do not really know why I saved it, but it feels really good to get rid of it.

I would like to remind you of the retreat in Agunnaryd October 16 to 19. It will be glorious days in silence, rest and companionship. Prästinnagården will take good care of us. Here begins the nature reserve at the garden’s boundary with many fine walking trails and lots of nature to enjoy. You are so welcome. Here you can read more about the retreat.

Today, it is wonderful fally and for the first time in a long time I lit a fire. Wonderful! I am so happy that I have a fireplace. It is both cozy and gives a nice warmth.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco