Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Jag äter frukt, frukt och mer frukt

| 3 Comments

Så länge jag kan minnas har jag älskat frukt. Min mamma brukade säga: ”Eva skulle kunna leva bara på frukt”. Inte visste jag då hur rätt hon skulle få. Eftersom jag har varit känslig för socker slutade jag för flera år sedan även med frukt. Jag saknade det verkligen!

För ett och ett halvt år sedan hörde jag en vän berätta om en person som nästan bara åt frukt och som hade blivit bra från candida. Jag blev direkt entusiastisk. Eftersom candida växer av socker förstod jag att det kanske fanns en möjlighet även för någon som jag som inte tål socker. Hela jag sjöng av glädje. Det var ett enkelt beslut att börja morgonen därpå. Det var inte ett intellektuellt beslut om rätt eller fel. Det kändes bara i hela systemet att så här vill jag äta just nu. Jag var och är medveten om att vi kan behöva olika saker vid olika tidpunkter så jag fattade inget beslut om detta sätt att äta för resten av livet. Bara så länge det känns bra för mig. Senare läste jag också lite om den här dieten som kallas 80-10-10 (mer om dieten längre ner).

Frukt

Det var underbart att få äta nästan hur mycket som helst av något som jag tyckte så mycket om. Jag mådde väldigt bra på all frukt. Magen funkade. Jag sov gott. Ledvärken försvann i princip helt (har artros i ett knä som visserligen blev mycket bättre, men där värken inte försvann helt.) Jag gick ner i vikt som var hälsosamt för den här kroppen. Jag hade inget sug efter annan mat. Den enda ”nackdelen” jag kunde uppleva var att min hud kändes aningen torrare.

Under mitt liv har jag lagat mycket mat. När jag var gift var det mat till familjen och en hel del representation. När jag drev ett retreat-center lagade jag själv maten till gästerna. När jag väl levde själv och inte behövde laga för någon annan ville jag hålla det så enkelt som möjligt. Jag var helt enkelt otroligt trött på att laga mat. Även ur den aspekten passade 80-10-10 mig. Det var bara att hämta ett antal bananer och äta i lugn och ro. Matkontot ökade en hel del, men å andra sidan tog jag nästan inga kosttillskott. Det är också oftast svårt att hitta ekologisk tropisk frukt.

Jag åt så här i tio månader och mådde verkligen väldigt bra! Jag älskade det enkla och naturliga livet. Så småningom märkte jag att jag hade järn- och B12-brist och förstod att det är något jag behöver komplettera med. Det gäller nog inte alla, men för mig är det så. I maj blev min hälsa sämre och i somras bestämde jag mig för att avbryta den här dieten och äta vanligt ett tag på inrådan av min läkare. Jag trodde och tror inte alls att dieten hade något med de symtom jag hade (bortsett från de ovan nämnda bristerna). Men jag ville testa och visa att det inte var så. Symtomen blev inte det minsta bättre för att jag började äta lite kött, ägg m m.

Jag var så glad när jag började med frukten igen för några dagar sedan. Jag vet fortfarande inte hur länge jag kommer att hålla på. Jag fortsätter helt enkelt så länge jag mår bra av den. Jag ska åka till Indien om några dagar så det passar ovanligt bra nu. Det blir underbart att botanisera i all härlig, billig frukt i Indien! Kanske är min väg att byta matvanor med jämna mellanrum. :)

 Jag vill poängtera att jag inte har någon idé om hur någon annan ska äta eller vilken diet som är den bästa. Jag tror inte att det finns ett sätt att äta som passar alla. Jag delar här eftersom det är det jag gör på den här bloggen. Jag går inte i god för de teorier som 80-10-10 står för. Var och en får själv ta ställning till vad som är rätt.

80-10-10

80-10-10, också kallad LFRV-dieten (Low Fat Raw Vegan)

Den heter 80-10-10 eftersom den bygger på att 80 % av kalorierna kommer från kolhydrater – mest frukt samt späda bladgrönsaker och osöta frukter som tomater och paprika. 10 % kommer från protein (finns i frukten och i grönsakerna) och 10 % från fett. Det finns många berättelser om människor som mår bra av att äta så här. Personer med diabetes t ex. Många idrottsmänniskor äter så här och märker hur deras prestationer förbättras.

Grundtanken är att det är så urmänniskan åt från början. Bara plockade mogna frukter från träd och buskar. Utan att tillaga eller lägga till något. Vi vet idag att många inte mår bra av mjölkprodukter, socker, vete och andra snabba kolhydrater. Här är allt sådant eliminerat.

 Dr Douglas Graham som är den person som fört fram den här dieten och också själv ätit den i över tjugo år menar att det är om vi äter för mycket fett som sockret blir ett problem. Dr Graham menar att sockret har en tre-stegs-resa på väg ut i våra kroppar. I första steget börjar sockret i matsmältningsapparaten när vi äter det. I steg två passerar det genom tarmväggen ut i blodet. I steg tre rör det sig enkelt från blodet och in i våra celler. Detta går snabbt. Det handlar oftast om minuter. När vi äter mat med mycket fett fastnar sockret i steg två och kroppen får arbeta hårt för att flytta ut sockret från blodet. När man äter mycket frukt och lite fett går den här processen naturligt smidigt. Jag vet inte om det stämmer, men det låter bra. Jag har inte heller de symtom jag får när jag äter socker trots att jag äter så mycket frukt.

Här är en svensk sida som samlar fruktnördar som äter enl 80-10-10: Trettio bananer om dagen.

Jag kan så lite om detta så jag ska inte försöka gå in mer på detaljerna i dieten. Det finns mycket information på Internet och här är boken om 80-10-10 för de av er som är intresserade. Detta är en av många teorier kring mat. Det verkar inte fungera att basera det man äter på vad experter säger. Jag tror man måste utgå ifrån och lita till den kunskap vi naturligt har om vad vi behöver och mår bra av. Detta skiljer från person till person och också över tid. Det är klart att vi vet att snabbmat, socker m m inte är bra för oss. Det är nog inte bra för någon även om vi kan tåla det olika mycket.

Jag har lärt mig att det är bra med mono-måltider, d v s måltider där man inte blandar för många frukter. Jag slarvar med detta, men äter inte fruktsallad t ex. Man bör börja med en måltid med mycket juice på morgonen, något sätt till lunch och avsluta med en någon mer syrlig frukt innan grönsaksmåltiden.

Så här kan en matdag för mig se ut:

 Frukost
  • 1 melon
 Lunch
  • Smoothie på frukt, bär och gröna blad eller 6 bananer
Eftermiddag
  • 1 ananas
Middag
  • Grönsallad med några körsbärstomater och skivor paprika. Antingen en halv avokado till eller 1 msk olivolja i dressing.

När jag börjar – och ibland mitt i – använder jag en appen Kaloriräknaren för att säkerställa att jag får i mig de kalorier jag behöver och att de fördelas ungefär enl 80-10-10. För en del personer är det svåraste att få i sig tillräckligt med kalorier. Man behöver äta bananer eller t ex dadlar för att komma upp i de kalorier man behöver. Speciellt för män och för de som tränar mycket. En viktig del i dieten är att röra på sig och träna utifrån sina egna förutsättningar.

Allt gott till dig. Nu väntar frukten. :)

 

I am eating fruits, fruits and more fruits

As long as I can remember, I have loved fruits. My mother used to say: “Eva could live only on fruit.” I did not know then how right she would be. Since I have been sensitive to sugar, I stopped several years ago even with fruit. I really missed it!

A year and a half ago I heard a friend tell me about a person who almost only ate fruits and had become well from candida. I was immediately enthusiastic. Since candida grows on sugar, I realized that there might be a possibility even for someone like me who can not tolerate sugar. All of me sang for joy. It was an easy decision to start the next morning. It was not an intellectual decision about right or wrong. It just felt throughout my whole system that this is hów I want to eat right now. I was and am aware that we may need different things at different times so I did not conclude on this way of eating for life. Just as long as it feels good for me. Later I read a little about this diet called 80-10-10 (more on diet below).

It was wonderful to eat almost any amount of something that I liked so much. I was feeling very good from all the fruit. I slept well. The pain in the joint disappeared almost entirely (have osteoarthritis in one knee which admittedly was much better, but the pain did not disappear entirely.) I lost weight that was healthy for this body. I had no cravings for other foods. The only “downside” I could feel was that my skin felt slightly drier and that I was a bit cold.

During my life I’ve cooked a lot of food. When I was married, it was food for the family and a lot of entertainment. When I ran a retreat center  I cooked the food for the guests. Once I lived myself and did not have to cook for anyone else, I wanted to keep it as simple as possible. I was simply unbelievably tired of cooking. Even from this aspect  80-10-10 suited me. It was just simple to get a few bananas and eat in peace. The cost for food increased a lot, but on the other hand, I took almost no supplements. It is also often difficult to find organic tropical fruit.

I ate like this for ten months and was feeling really very good! I loved the simple and natural life. Eventually, I noticed that I had iron and vitamin B12 deficiency and realized that it’s something I need to add. It is probably not necessary for all, but for me it is. In May, my health got worse and last summer I decided to stop this diet and eat “normally” for a while following the advice of my doctor. I did not and do not think the diet had anything to do with the symptoms I had (apart from the above deficiencies). But I wanted to try and show that it was not so. The symptoms did not improve the least when I started to eat a little meat, eggs, etc.

I was so happy when I started with fruit again a few days ago. I still do not know how long I will keep on. I simply continue as long as I feel good about it. I’m going to India in a few days so it fits exceptionally well now. It will be wonderful to browse through all the lovely, cheap fruits in India! Perhaps it is my way to change eating habits regularly. :)

I want to emphasize that I have no idea how anyone else should eat or what diet is the best. I do not think there is a way of eating that suits everyone. I share this because it’s what I do on this blog. I can not vouch for the theories 80-10-10 stand for. Every one is free to decide what is right for them.
80-10-10, also called LFRV diet (Low Fat Raw Vegan)

It is called 80-10-10 because it is based on 80% of calories from carbohydrates – mostly fruits and delicate leafy vegetables and unsweet fruits as tomatoes and peppers. 10% of the calories comes  from protein (found in fruits and vegetables) and 10% from fat. There are many stories of people who feel good and get well from eating like this. People with diabetes, for example. Many sports people eat like this and see how their performance improve.

The basic idea is that this is how primordial man ate from the beginning. Just picked ripe fruit from trees and shrubs. Without cooking or adding anything. We know today that many do not feel good from eating dairy products, sugar, wheat and other simple carbs. Here are all of that is eliminated.

 Dr. Douglas Graham, who is the person who brought up this diet and who has been eating it for over twenty years says that it is, if we eat too much fat that sugar becomes a problem. Dr. Graham says that sugar has a three-stage journey on the journey in our bodies. The first step begins with the sugar in our digestive tract when we eat it. In step two, it passes through the intestinal wall into the bloodstream. In step three, it leaves the blood stream simply and naturally and goes into our cells. This goes fast. It typically takes minutes. When we eat foods high in fat, sugar gets stuck in stage two and the body must work hard to move the sugar from the blood. When you eat a lot of fruits and low in fat this process is naturally smooth. I do not know if it is true, but it sounds good. Nor do I have the symptoms I get when I eat sugar even though I eat so much fruit.

I know so little about this so I will not try to go into more detail about the diet. There is much information on the Internet and this is the book of 80-10-10 for those of you who are interested. This is one of many theories about food. It does not work to base how you eat only on what experts say. I think we must start from and rely on the knowledge we naturally have about what we need and what feels good. This differs from person to person and also over time. Of course we know that fast food, sugar, etc. are not good for us. It’s probably not good for anyone, even if we can sustain it in different ways.

I have learned that it is good to have mono-meals, ie meals where you do not mix fruits. I don´t follow this completely, but do not eat fruit salad for example. It is good to begin with a meal with much juice in the morning, a sweeter fruit for lunch and finish with a more acidic fruit before the vegetable meal.

This is how a day can look  like for me:

 Breakfast
  • 1 melon
 Lunch
  • Smoothie in fruits, berries and green leaves or 6 bananas
Afternoon
  • 1 pineapple
Dinner
  • Green salad with some cherry tomatoes and slices peppers. Either half avocados or 1 tablespoon of olive oil in the dressing.

When I begin – and sometimes in the middle of – I use an app for calorie counting to make sure that I’m getting the calories I need and that they are distributed roughly according 80-10-10. For some people it is difficult to consume enough calories. You need to eat bananas or example dates to get the calories you need. Especially for men and for those who exercise a lot. An important part of the diet is to exercise and train on their own terms.

All the best to you. Now my fruits are waiting. :)

Share

3 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco