Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Jag lärde mig att hantera känslor

| 0 comments

Har du sett videon om komikern Louis C K som besöker Conan O´Brien och berättar om hur viktigt det är att låta känslor vara som de är? Om inte rekommenderar jag den varmt. Här är den. Fint att höra en egen upplevelse som bekräftar enkelheten i att låta känslor vara. Det är egentligen oerhört hur vi lärt oss sedan vi var små att snabbt göra något annat för att slippa känna något som vi tror är farligt, läskigt, smärtsamt och som vi tror potentiellt kan leda till att vi tappar kontrollen över oss själva och vår värld. Som litet barn vet vi naturligt att låta allt vara som det är, även känslor. Sedan lär vi oss successivt att hantera dem i stället. Ofta genom att se hur våra föräldrar och andra kring oss gör.

Naturlig skönhet

Vi har så många sätt att undvika att låta känslor vara som de är. Allt från att fokusera på tankarna kring händelsen som vi menar utlöste känslan till att ringa någon, äta något, välja att tänka positivt i stället för att låta allt vara. Känslor är ju bara kroppssensationer kopplade till tankar, till en historia. Inget att vara rädd för egentligen. Vi behöver oftast testa detta för att upptäcka att det är sant för oss själva. Då märker vi successivt hur vi alltmer kan låta allt vara, att det inte finns något att vara rädd för. Som alla spöken försvinner den i ljuset. Då försvinner naturligt dramat kring allt detta! Det naturligt enkla och självklara framträder förlösande och befriande.

Jag blir så glad när jag ser hur min sonson blir bemött när han trillar och slår sig. En av hans föräldrar går fram till honom, rör vid honom, kanske plockar upp honom, bekräftar sedan att de ser (“I hear you!) och säger sedan enkelt: ”It´s okay!”. Tänk att få lära sig från början att det är okej oavsett vad som känns! Vilken bra start. Hans naturliga visdom bekräftas.

Naturens skönhet

För mig blev det allra mest tydligt vid några mycket smärtsamma tillfällen då det kändes omöjligt att bara slappna av och låta allt vara. Jag fick verkligen bestämma mig för att testa. Motivationen fanns ju eftersom det gjorde så himla ont. Jag var helt absorberad av situation, mina trossystem kring vad som hade hänt och vad det skulle leda till. Och så bytte jag fokus från tankarna till kroppen och vad som kändes där, slappnade av och lät det kännas som det gjorde, upplevde det rakt av,  tills tankarna mycket snart tog över igen. Så gjorde jag det om och om igen. Det var häftigt att uppleva precis det som mannen på videon beskriver. D v s hur stor glädje och lyckokänslor fyllde kroppen trots att tankarna fortsatte att beskriva katastrofen. Wow! Det förändrade mitt liv för alltid. Så tacksam för att Candice O´Denver visade på den möjligheten på ett så tydligt sätt att jag faktiskt vågade testa!

Vår natur genomsyrar, omfattar och innefattar alla tankar och känslor. Naturligt öppen, fri och oberörd. Det blir uppenbart när vi låter allt det som kommer och går vara som det är.

I söndags var jag i Båstad för att träffa gruppen för första gången i höst. Jag såg fel på klockan tack och lov. Det gav mig en timmes skön vila i bilen när regnet öste ner. Suddigt kunde jag urskilja havet därute. Mysigt och vilsamt. Att träffas för att utforska vår natur är alltid lika inspirerande och roligt!

Vila i regn

Det var med ett visst mått av vemod som jag igår tvättade och satte in trädgårdsmöblerna. De har blivit ovanligt mycket använda denna fantastiska vår/sommar/höst! Jag har fortfarande kvar hängstol och korgstol under tak. Det känns verkligen inte som om det är slut på utelivet. Samtidigt är det så skönt att kunna stå ute och tvätta i varmt och skönt väder och inte vänta tills oktobers regn och rusk. Klippte gräset och undrade om det var sista gången för i år. Förmodligen inte. Men det är nog inte många gånger kvar.

Disig morgon

 

Morgonpromenaderna är rena doftorgierna. Att det kan dofta så himmelskt! Idag ser det ut att bli ännu en ljuvlig dag. Sååå tacksam för allt livet bjuder på ögonblick för ögonblick. Upplever en förväntansfull energi, det mjukt  kärleksfulla ovetandet …  (Bilderna från gårdagens promenad och från stunden i bilen.)

 

I was taught to deal with emotions

Have you seen the video of the comedian Louis CK who visits Conan O’Brien and talks about how important it is to let emotions be as they are ? If not , I recommend it heartily . Here it is. Nice to hear someone´s own experience that confirms the simplicity of letting emotions be. It’s really quite amazing how we have learned since we were little to quickly do something else to avoid feeling something that we think is dangerous , scary, painful, and which we believe could potentially cause us to lose control of ourselves and our world. As a small child we naturally know how to let everything be as it is. Then we learn to handle our emotions by seeing the people around us.

We have so many ways to avoid letting emotions be as they are . Everything from focusing on the ideas of the event that we believe triggered the feeling to call someone, eat something, choose to think positive instead of letting everything be. Emotions are the only body sensations connected to thoughts, to a story. Nothing to be afraid of really. We usually need to test this to discover it to be true for ourselves. Then we notice how gradually we increasingly can let everything be , that there is nothing to be afraid of. As all the ghosts disappear into the light. The drama of  it all naturally falls away. The natural and simple appears, liberating and relieving.

I get so happy when I see how my grandson is treated when he falls and hurts himself. One of his parents walks up to him , touches him, picks him up perhaps, then confirms that they understand (“I hear you! ) And then says simply: ” It’s okay ” . Imagine being able to learn from scratch that it’s okay no matter what feeling is here , what a great start . His natural wisdom is confirmed.

For me , it was most evident at some very painful times when it felt impossible to just relax and let it all be. I really set out to test . The motivation was there as it hurt so much. I was completely absorbed by the situation , my belief system about what had happened and what it would lead to. And so I changed my focus from the mind to the body and the sensations felt there, relaxed and let it feel like it did , experienced it nakedly until the thoughts very soon took over again . So I did it again and again . It was awesome to experience exactly what the man on the video describes . Ie how much joy and euphoria filled the body even though the thoughts continued to describe the disaster. Wow! It changed my life forever. So grateful to Candice O’Denver that showed the possibility of this in such a clear way that I actually dared to try!

Underlying and pervading all thoughts, feelings is our nature – open, free, untouched and well. It becomes obvious when we let everything that comes and goes simply be as it is.

Last Sunday I was in Båstad to meet with the group for the first time this fall. I misunderstood the time thankfully. It gave me an hour of good rest in the car when the rain poured down. Blurred I could make the ocean out there. Cosy and restful . To come together to explore our nature is always inspiring and fun!

It was with a degree of sadness that I yesterday cleaned and put away the garden furniture . They have been unusually much used this amazing spring / summer / fall! I still have the hanging chair and wicker chair under a roof. It certainly does not feel like it’s the end of outdoor life. Meanwhile, it is so nice to be able to stand outside and wash the furniture in warm and nice weather and not wait until October rain and bad weather . Cut the grass and wondered if it was the last time this year . Probably not . But there are not many times left .

Morning walks are pure orgies of smelling . It is incredible that it can smell so heavenly ! Today , it looks to be another lovely day. Soooo thankful for everything life offers moment to moment . Experiencing an expectant energy , the soft loving unknowing … (The pictures from yesterday’s walk , and from the moment in the car. )

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco