Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Jag tar tillskott av Q10

| 1 Comment

Som ni som läser bloggen vet är jag intresserad av att maximera min hälsa. Att lära mig mer om vad min kropp behöver och mår bra av är ett stort intresse. Jag tar tillskott av Q10. Det har många fördelar. De största är:

  • ger energi
  • stärker immunförsvaret
  • förebygger åldrande
  • bibehåller en god hjärt- och kärlhälsa och även munhälsa

Jag kommer ihåg för 15-20 år sedan pratades det otroligt mycket om Q10. Man beskrev det som ett livselixir som skulle stoppa åldrandet. Idag är synen lite mer nyanserad. Men fortfarande kvarstår det faktum att studier visar på många fördelar med att tillföra Q10.

Vad är då Q10?

Q10 – ubikinon – är ett coencym, en naturlig vitaminliknande substans, som tillsammans med ett annat enzym står för 95 % av all energiproduktion i kroppen. I alla kroppens celler finns mitokondrier i vilka cellens energi tillverkas. Q10 omvandlar energin från det vi äter till kemisk energi som lagras i molekylen ATP. När kroppen sedan behöver energi för tillväxt, muskelaktivitet eller andra energikrävande processer utvinns det från ATP-molekylen. Det är alltså ytterst viktigt att Q10 finns lättillgängligt.

Mest Q10 finns i hjärtats, leverns och immunförsvarets celler. Det beror på att de har kroppens mest energikrävande processer.

Q10 bildas naturligt i kroppen- i levern. Denna bildning avtar dock med stigande ålder. Därför kan det vara viktigt att tillföra Q10 via kosten och kosttillskott för att bibehålla en normal energinivå.

Q10 är också en viktig antioxidant som skyddar kroppens celler mot fria radikaler och mot oxidering av det “dåliga” kolesterolet, LDL. Det finns ett stort antal studier som visar att Q10 ger cellskydd och ser även till att fel celler inte går under.”Resultaten är intressanta och lovande, de inger hopp, men nu hoppas man på fler studier som är mer entydiga, säger Mikael Björnstedt, forskare och docent vid Karolinska institutet i Huddinge, Stockholm.” Vid degenerativa sjukdomar dör celler i förtid som kan ge upphov till obotliga skador i hjärta, hjärna, nervbanor och muskler. Här tycks alltså Q10 gå in som en av många effektiva antioxidanter och cellskyddare. Det fina med ubikinon är att den är fettlöslig och kan därigenom försvara cellmembranets fettsyror mot angrepp av fria radikaler. Om LDL-partiklar som transporterar fettet i blodet oxiderar, är det farligt. Man tror att Q10 kan förhindra oxidation i LDL-partikar och därigenom skyddas celler och kärlväggar.151105 Trädgården R L

Vilka har störst risk att få brist på Q10?

Eftersom Q10-produktionen börjar avta redan i 20 – 30-års åldern är äldre människor en grupp som ofta har brist på detta viktiga coenzym. En annan riskgrupp är personer med hög energiförbrukning, t ex idrottare och rökare. Det går också åt  mycket energi för kroppen att kämpa mot virus och bakterier. Personer med dåligt immunförsvar eller som är sjuka, speciellt i olika nedbrytande sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes, parkinson, är också personer som skulle må bra av att äta Q10. Personer som äter läkemedel är också en riskgrupp, speciellt om man äter statiner. Kolesterolsänkande statiner halverar mängden Q10 i blodet på en månad!

Symtom på brist på Q10

Det vanligaste symtomet som man märker är att man är trött, lider brist på energi och ork. Andra konkreta symtom är problem i munnen (tandlossning, inflammationer av tandköttet) och hjärt- och kärlsjukdomar (kärlkramp, arytmi, högt blodtryck). Tecken på tidigt åldrande av alla slag kan också vara tecken på brist på Q10.

Var finns Q10?

Sardiner            22,6 mg/100 g
Makrill              10,4 mg/100 g
Sojaolja             9,2 mg/100 g
Kohjärta            3,1 mg/100 g (vem äter det?)

Hur mycket ska vi ta per dag om vi väljer att tillföra som kosttillskott?

Livsmedelsverkets rekommendationer är 30 mg/dag. Kroppen har svårt att ta upp Q10 och vill helst producera sin egen substans. Men att tillföra det utifrån ger trots allt resultat. I studier ser man att 30 mg Q10 dagligen ökar till det dubbla i blodet. Vill man ha en stor dos måste man också ta mer. I kliniska studier har doser på 100 milligram och upp till 300 milligram använts per dag. Man har inte observerat några allvarliga biverkningar. För klinisk användning exempelvis vid vissa hjärtsjukdomar, kärlkramp och högt blodtryck anses mycket högre doser av Q10 erfordras. I en amerikansk studie som gjordes 2004 fick testgrupper med Parkinson-symptom ta upp till 1 200 milligram Q10 om dagen. All sådan användning betraktas som läkemedelsterapi, vilket innebär att preparaten ifråga måste vara godkända som läkemedel. Livsmedelsverket rekommenderar inte Q10 som kosttillskott till gravida och ammande. Själv tar jag 100 mg om dagen. Det bör inte kombineras med Waran.Än blommar silveraxet 1 L

Q10 och selen

Ny forskning visar att Q10 samverkar med selen. När Q10 försvarar sig mot syreradikaler blir det inaktivt. Tester visar att tillför man då selen aktiveras Q10. Selenbrist kan var orsak till många av våra största folksjukdomar som cancer, astma, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, menar många forskare. Vår kost är ofta mycket selenfattig. Undersökningar visar att vi får i oss mellan 30-40 mikrogram selen via maten om dagen. Den rekommenderade dagliga dosen ligger mellan 55 och 70 mikrogram. Det bästa sättet att öka selenintaget är att äta mer fisk, skaldjur och tång, inälvor, kött, ägg, mjölkprodukter, fullkornsprodukter samt paranötter. Det kan vara så att kroppen tillgodogör sig Q10-tillskottet sämre om vi har selenbrist därför kan det finnas anledning att  ta tillskott av det också tillsammans med Q10.

Q10 mot hjärtsvikt

2013 kom en studie där man lät patienter med svår hjärtsvikt (hjärtat orkar inte pumpa runt blodet längre t ex efter en hjärtinfarkt) ta Q10. Hälften av studiens 420 patienter fick en daglig dos om 300 mg Q10 om dagen i två års tid. Den andra hälften fick placebo.

Resultaten visar:

  • Halverad risk att dö under studien (9% jmf med 17%)
  • Nästan halverad risk att få akuta hjärtproblem (14% jmf med 25%)
  • Oftare förbättring av symtom

Förbättring såg också i en meta-anlays av tidigare studier. Om dessa resultat upprepas i fler studier kommer förmodligen hjärtpatienter att erbjudas Q10 i sin behandling. Det kommer förmodligen att försinkas av det faktum att Q10 är ett kroppseget ämne som ingen kan ta patent på. Det finns alltså inget intresse från läkemedelsbolagen att finansiera mer forskning. Läkarna menar att den här höga dosen är riskfri.

 

Källor:

 

I take the supplement CoQ10

If you read this blog you know that I want to maximize my health. To learn more about what my body needs and likes is of big interest to me. I take the supplements of CoQ10. It has many advantages. The biggest are:

. gives energy
. strengthens the immune system
. prevents aging
. helps to maintain a good cardiovascular health and even dental health

I remember 15-20 years ago everyone talked about the incredible CoQ10. It was described as a life elixir that would stop aging. Today the view is a bit more nuanced. But still, the fact remains that studies show many advantages with CoQ10.

What then is CoQ10?

Q10 – ubiquinone – is a coencym, a natural vitamin-like substance, which together with another enzyme accounts for 95% of all energy in the body. In all body cells there are mitochondria that is responsible for the cell’s energy production. Q10 converts the energy from the food we eat into chemical energy stored in the ATP molecule. When the body then needs energy for growth, muscle activity or other energy consuming processes it takes it from the ATP molecule. It is therefore vital that CoQ10 is easily accessible.

Most Q10 is found in the heart, liver and immune system cells. It is because they are the body’s most energy-intensive processes.

Q10 is produced naturally in the body- in the liver. This production subsides with age. Therefore it may be important to supply CoQ10 as dietary and nutritional supplements to maintain a normal energy level.

CoQ10 is also an important antioxidant that protects body cells against free radicals and oxidation of the “bad” cholesterol, LDL. There are numerous studies that show that CoQ10 provides cell protection and also ensures that the wrong cells do not perish. “The results are interesting and promising, they inspire hope, but now iwe hope that more studies are more conclusive, says Mikael Björnstedt, researcher and associate professor at the Karolinska Institute in Huddinge, Stockholm. ” In degenerative diseases cells die prematurely which can cause irreversible damage to the heart, brain, nerves and muscles. It therefore seems that Q10 go in as one of many effective antioxidants and cell protector. The beauty of ubiquinone is that it is fat-soluble and can thus protect the cell membrane fatty acids from attack by free radicals. If LDL particles that transport fat in the blood oxidizes, it is dangerous. It is believed that CoQ10 can prevent the oxidation of LDL of particles and thereby protect cells and vascular walls.

Who is most at risk of deficiency of CoQ10?

Because CoQ10 production begins to decline already at 20 – 30 years of age, older people is a group that are often deficient in this important coenzyme. Another risk group are people with high energy consumption, such as athletes and smokers. It also takes a lot of energy for the body to fight off viruses and bacteria. People with a poor immune system or who are sick, especially in various degenerative diseases such as heart failure, diabetes, Parkinson’s, are also people who would benefit from eating Q10. People who take prescription drugs are also at risk, especially if you eat statins. Cholesterol-lowering statins halves the amount of CoQ10 in the blood in a month!

Symptoms of deficiency of CoQ10

The most common symptom that you will notice is that you’re tired, suffer from lack of energy and stamina. Other specific symptoms are problems in the mouth (periodontal disease, inflammation of the gums) and cardiovascular disease (angina, arrhythmias, hypertension). Signs of premature aging of all kinds can also be a sign of a lack of CoQ10.

Where do you find CoQ10?

Sardine 22.6 mg / 100 g
Mackerel 10.4 mg / 100 g
Soy oil 9.2 mg / 100 g
Cow heart 3.1 mg / 100 g (Who eats that?)

How much should we take per day if we choose to take supplement?

NFA’s recommendation is 30 mg / day. The body has difficulty absorbing CoQ10 and would prefer to produce its own substance. But to supplement it from the outside nevertheless give results. In studies they see that 30 mg of CoQ10 daily gets doubled in the blood. If you want a big elivation you must also take more. In clinical studies, doses of 100 milligrams to 300 milligrams are used daily. Any serious side effects have not been observed. For clinical use, for example, at certain heart disease, angina and high blood pressure much higher doses of CoQ10 are required. In a US study conducted in 2004 the test groups with Parkinson’s symptoms received up to 1,200 milligrams of CoQ10 daily. Any such use is regarded as drug therapy, which means that the supplements in question must be approved as drugs. NFA does not recommend Q10 supplements to pregnant and lactating.  I take 100 mg a day. It should not be combined with warfarin.

Q10 and selenium

New research shows that CoQ10 interacts with selenium. When CoQ10 defends itself against oxygen radicals it becomes inactive. Tests show that when selenium is added Q10 becomes activated Q10. Selenium deficiency may be the cause of many of our most common diseases such as cancer, asthma, cardiovascular disease and diabetes, according to many scientists. Our diet is often very poor in selenium. Studies show that we consume between 30-40 micrograms of selenium from food a day. The recommended daily dose is between 55 and 70 micrograms. The best way to increase selenium intake is to eat more fish, shellfish and seaweed, guts, meat, eggs, dairy products, whole grains and Brazil nuts. It may be that the body assimilates CoQ10 supplement less if we have selenium deficiency because there may be reason to take supplements of it also along with Q10.

Q10 for heart failure

A study which allowed patients with severe heart failure (the heart can not cope pump blood anymore eg after a heart attack) to take CoQ10 was presented in 2013. Half of the study´s 420 patients received a daily dose of 300 mg of CoQ10 a day for two years. The other half received a placebo.

The results show:

. Halved risk of dying during the study (9% vs. 17%)
. Almost half the risk of developing acute heart problems (14% vs. 25%)
. More often improvements of symptoms

Improvement was also seen in a meta-anlalysis of previous studies. If these results are repeated in more studies cardiac patients will probably be offered CoQ10 in their treatment. It will most likely be delayed by the fact that Q10 is an endogenous substance that no one can patent. So there is no interest from pharmaceutical companies to fund more research. Doctors believe that this high dose is without risk.

Resources:

 

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco