Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Julhälsning

| 4 Comments

Vaknar till en värld inbäddad i ett tunt vitt täcke. En vit underbar värld. Fylld av tacksamhet för ännu en dag, ännu ett ögonblick. Ett ögonblick av ren potential. Det är det som livet är – potential. Inget sitter någonsin fast eller är statiskt. Bara detta. Allt annat en historia, en saga.Vit värld

Tänker på begreppet jul. Ännu en berättelse, en fantasi. Tankar och trossystem kring det som är. Tolkningar som kan vara så positiva, känslor av gemenskap, värme, glädje. Men också precis tvärtom. Det är befriande att inse att tankarna inte har någon makt. Det här ögonblicket – om vi kallar det jul eller något annat – är alltid vidöppet och fritt. Alla tankar och känslor får komma och gå i denna obegränsade öppenhet och kärlek. Allt är tillåtet och välkommet. Om jag inte fokuserar på en tanke som säger något annat.

Jag ska snart sätta mig på tåget på väg till Irland och min son och hans familj. En jul i kärleksfull gemenskap. Det är jag tacksam för. Förra julen var jag ensam i kärleksfull gemenskap. Olika upplevelser i och som samma stabilitet och närvaro.TomteÖnskar dig en riktigt fridfull och vilsam jul med alla de ingredienser som hör jul till för just dig. Allra mest önskar jag dig dock igenkännandet av den naturliga frid som är en förutsättning för alla upplevelser. Den glädje och kärlek som inte behöver någon eller något annat för att finnas till. Som ger så mycket enkelhet och närvaro i samvaro med andra likaväl.

God Jul, kära vän! Riktigt God Jul! Nu och nu.

 

Greeting at Christmas

I wake up to a world covered by a thin white blanket. A white wonderful world. Filled with gratitude for yet another day, another moment. A moment of pure potential. That’s what life is potential. Nothing is ever fixed or static. This alone. Everything else a story, a saga.

Thinking of the concept of Christmas. Yet another story, a fantasy. Thoughts and beliefs about what is. Interpretations that can be so positive, feelings of togetherness, warmth, joy. But also just the opposite. It is liberating to realize that thoughts have no power. This moment whether we call it Christmas or something else – are always wide open and free. All thoughts and feelings may come and go in this unlimited openness and love. Everything is allowed and welcomed. If I do not focus on a thought that says otherwise.

I’ll soon get on the train on my way to Ireland and my son and his family. A Christmas in loving community. I am grateful for this. Last Christmas, I was alone in loving community. Different experiences in and as that same stability and presence.

I wish you a really peaceful and restful Christmas with all the ingredients that belong Christmas in your world. Most of all, however, I wish you the recognition of the natural peace that is a prerequisite for all experience. The joy and love that does not need anyone or anything else to exist. That give so much simplicity and presence in interaction with others as well.

Merry Christmas, dear friend! Merry Christmas! Now, right now.

Share

4 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco