Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Klar med tarmreningen!

| 0 comments

Klar. Färdig. Det är över. För den här gången. Det känns toppenbra!!! Både att ha gjort tarmreningen och att den är över nu. I fredags kom energin. Jag storstädade huset med mycket glädje! Skönt att städa ut hela den här reningsprocessen och börja om med lätthet, renhet och öppenhet. Många nya kreativa idéer poppade upp som pop corn.

I torsdags, dagen innan min sista tarmsköljning, fick jag ännu en behandling. En god vän till mig upplåter ett rum i sitt hus en gång i månaden till en healer. Hon har pratat mycket väl om honom ett tag utan att jag har känt någon egentlig dragning att gå dit. Nu visade det sig att han gärna ville bli skannad. Vi kunde alltså byta tjänster. Det passade så bra igår att få ännu en skjuts i rensandet inför den sista tarmsköljningen.

Krasse, 140922Det komiska är att jag trodde att det skulle göra ont när jag gick till zonterapeuten, men hon gav ju en form av healing med zonterapeutiskt fokus som var jätteskön. I fredags trodde jag att jag skulle få en härligt skön behandling, men det visade sig att han gav mig akupressur med stenhårda – ömsint stenhårda – fingrar och det gjorde verkligen ont. Det bara visar hur meningslöst det är att tro någonting om ”nästa” ögonblick.

Jag tyckte mycket om honom. Han heter förresten Paul Paulsen och håller normalt till i Smålandsstenar. Han började med att kinesiologiskt testa kroppen. Resultatet blev att jag, enligt honom, har en resistent bakterie (förmodligen från Indien) i tjocktarmen och att klaffen till tunntarmen inte håller helt tätt. Detta skulle vara anledningen till min feber. Inget lätt att åtgärda. Jag bad honom testa om silver skulle hjälpa och i så fall hur mycket. Nu ska jag ta 1,5 dl om dagen i några veckor så får vi se. Jag ska också börja med en annan behandling som jag kommer att skriva om snart.

Med mig hem från Ljungby fick jag den här ljuvliga lådan med godsaker att bryta fastan med! (Den innehåller mer än det som syns eftersom det är ett lager till under.) Jag känner mig rik.

Kristinas låda, 140918I fredags bröt jag fastan med en näve blåbär till lunch. Ett i taget! Långsamt. På kvällen åt jag lite kokta grönsaker och en avokado. Gissa om det var gott?

Jag kan inte säga att jag märker stora effekter av tarmreningen. Jag känner mig lätt och ren och vet att det här har varit jättebra för min kropp, att det verkligen har stärkt kroppens möjlighet att ta hand om det som inte är helt bra. Jag gick ner 2,5 kg efter de här elva dagarna. Vilket inte är mycket. Det spelar ingen roll eftersom jag vet av erfarenhet att det man går ner går man snabbt upp igen. I alla fall jag. Den här kroppen har jojat så mycket upp och ned att den är snabb att lägga på sig eftersom den vet att risken är stor att den snart måste svälta igen. Jag skannade om mig igen. Här märks inte heller någon direkt mätbar förändring.

Suckarnas GångI lördags var jag återigen i Simrishamn på loppisen Suckarnas Gång. Med mig hade jag bl a ca femtio gamla plåtburkar. Älskar dessa vackra, färgstarka, nostalgiska och praktiska föremål. Det är jag inte ensam om. Det blir effektfullt med så många på en gång och de går som smör i solen. Tidig morgon och tidig kväll.

Igår var jag i Båstad och träffade min grupp igen. Alltid lika givande! Älskar verkligen att möta andra som är intresserade av att undersöka verkligheten bortom trossystem och idéer om den. Tacksam!

 

Done with the colon cleansing

Done. It’s over. For this time. It feels great!!! Both to have done the colon cleansing and that it’s over now. On Friday after the last cleansing I got a lot of energy. I cleaned the house with much joy! Nice to clean out after this whole treatment process and to start fresh with ease, purity and transparency. New creative ideas popped like pop corn.

Last Thursday, the day before my last colon cleansing, I got another treatment. A good friend of mine leases a room in her house once a month to a healer. She has spoken very highly of him for a while but I’ve not felt any real attraction to go there. Now it turned out that he wanted to be scanned. We could then switch services. It fit so well yesterday to get another treatment to prepare for the final colon cleansing the next morning.

It was funny that I thought it would hurt when I went to the reflexologist, but she the treatment she gave was a form of healing with zone therapeutic focus that was really nice. Last Friday, I thought I would get a wonderfully pleasant and relaxing healing treatment, but it turned out that he gave me acupressure with rock hard – soft-hearted tough – fingers and it really hurt. It just shows how pointless it is to believe anything about the “next” moment.

I liked him very much. His name by the way is Paul Paulsen and he usually works in Smalandsstenar. He began by testing the body with kinesiology. The result was that, according to him, I have a resistant bacteria (probably from India) in the colon and that the flap to the small intestine is not completely tight. This would be the reason for my fever. Not easy to fix. I asked him to test whether silver would help and if so how much. Now I take 1.5 dl a day for a few weeks so we’ll see. I will also start with another treatment soon that I will write about.

With me home from Ljungby, I got this lovely box of goodies to break the fast with! (It contains more than what is visible because there is a layer below.) I feel rich.

On Friday I broke the fast with a handful of blueberries for lunch. One at a time! Slowly. In the evening I ate some boiled vegetables and an avocado. Guess if it tasted good?

I can not say I notice any great effects of the detox. I feel light and clean and know that this has been great for my body, it really strengthened the body’s ability to take care of what is not completely healthy. I lost 2.5 kg after these eleven days. Which is not much. It does not matter because I know from experience that I gain whatever I loose quickly again.  This body has gone up and down so much that it is quick to put on weight again because it knows that the chances are that it will soon have to starve again. I scanned myself again. There was no noticeably measurable change.

Saturday I was again in Simrishamn at the flea market Suckarnas Gång. I brought along, among other things about fifty old cans. Love these beautiful, colorful, nostalgic and practical items. I’m not alone. It becomes quite effective with so many at once, and they sell like butter in the sun. It was – as usual – an early morning and an early evening.

Yesterday I was in Bastad and met my group again. Always so rewarding! Really love to meet others who are interested in examining the reality beyond belief systems and ideas about it. Grateful!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco