Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kloka djur

| 0 comments

Jag hörde nyligen att när aporna på Zoo i Köpenhamn får vanliga bananer så skalar de dem innan de äter dem. Men om det är ekologiska bananer äter de även skalen. En vän till mig har höns och berättade att om hon ger hönsen vanliga äpplen lämnar de kärnhusen, men om det är ekologiska äpplen äter de hela!

Det är intressant att det är så självklart för djuren att äta så lite som möjligt av det som är besprutat. Det är helt naturligt och kräver ingen kunskap eller inlärd urskiljningsförmåga. Det är bara vi människor som ibland glömmer bort att använda oss av vår egen naturliga visdom och intelligens. Den som vet vad som är bra för oss och vad som inte är det. Det är dags att komma tillbaka till det mest ursprungliga och kloka i oss. Less is more. Att prioritera det enkla framför det komplicerade. Det som dyker upp i avspändhet i stället för fokus på analyser och tolkningar efter bästa förmåga.

Naturens egen spegelNaturskyddsföreningen har en kampanj nu där de informerar om vilka fem saker som det är viktigast att handla ekologiskt. De är:

  • Kaffe
  • Bananer och vindruvor
  • Mejeriprodukter
  • Kött
  • Potatis

Här i Markaryd går det oftast att hitta ekologiska alternativ för just de här varorna (utom vindruvor). Ekologiskt kött finns oftast bara som köttfärs. Jag handlar mitt kött på Lönsboda gårdsbutik. En bit bort så det blir när jag åker förbi. Då handlar jag mer och fyller frysen. Imorgon ska jag till Göteborg och arbeta. Jag passar alltid på att handla hos FRAM när jag är där. Det gäller att göra så gott man kan där man är.

Soluppgång

Även när det gäller maten gäller ”less is more”. Ju  kortare innehållsförteckningen är desto hälsosammare är oftast maten.

Nu är det än en gång bakterier i dricksvattnet – denna gång i Höganäs och Helsingborgs kommuner. Det är så viktigt med gott dricksvatten av bra kvalitet. För att vara säkra på det kan det vara anledning att köpa en vattenrenare. Som jag har skrivit tidigare är det just nu 10 %  på renande filter och kannor från Naturlig Vattenrening genom mig. Rabatten varar t o m 15 november.

Oavsett alla dessa varningsrop överallt om hur farligt allting är lever livet oss naturligt och självklart. Om oro eller frustration dyker upp får de kroppssensationerna vara där. Jag behöver inte följa med i alla tankarna som dyker upp. Jag förlitar mig på det som genomsyrar, innefattar och omsluter allt detta – inklusive jorden och allt på den. Som alltid är detsamma. Oändligt, oförstörbart och självklart.

 

Wise animals

I recently heard that the monkeys at the Zoo in Copenhagen peel their bananas before eating them when they are not organic. But if they are organic they also eat the peel. A friend of mine has hens/chickens and told me that if she gives them ordinary apples they don´t eat the apple cores, but if the apples are organically grown they eat the whole thing!

It is interesting that it is so natural for the animals to eat as little as possible of what is sprayed . It is completely natural and requires no knowledge or learned discernment . It is only us humans who sometimes forget to use our own natural wisdom and intelligence. Everyone has the innate knowledge of what is good for us and what is not. It’s time to get back to the most original and wise in us. Less is more . Prioritising the simple before the complicated . What shows up in relaxation instead of focusing on analysises and interpretations.
Naturskyddsföreningen (a non-profit organisation with the purpose of protecting our nature) has a campaign now where they inform about the five things that are most important to buy organic . They are:

  • coffee
  • bananas and grapes
  • dairy products
  • meat
  • potato

Here in Mararyd, you can usually find organic alternatives for these (except grapes). Organic meat is usually just ground beef . I buy organic meet at Lönsboda farm shop. Some distance away so it happens when I pass by . I then buy more and fill the freezer. Tomorrow I’m going to Gothenburg for work . I make sure to go to a wonderful organic store, FRAM, when I’m there . You have to do the best you can where you are.

Even when it comes to food for “less is more ” . The shorter the list of contents is, the healthier the food usually is.

Now it is once again bacteria in the drinking water – this time in Höganäs and Helsingborgs municipalities. It is so important to have good drinking water of good quality. To be sure , there may be reason to buy a water purifier . As I have written before, it is now 10% discount on purifying filters and jugs from Naturlig vattenrening by me. The discount lasts through 15 November.

Regardless of all these warnings everywhere about how dangerous everything is living life is natural and obvious . If anxiety or frustration shows up , the body sensations are allowed to be as they are. I just do not focus on all the thoughts that come up. I trust what permeates includes and encompasses all of this – including the earth and everything on it. As is always the same. Endless , indestructible and obvious. <3

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco