Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livet är en blandning av det förväntade och det oväntade!

| 0 comments

Livet erbjöd ännu en intressant dag iförrgår. För flera månader sedan bokade jag en tid hos Ulf Kilman. Han arbetar bl  a med osteopati, kinesiologi (läran om muskler och deras rörelsemönster), näringslära, homeopati och akupunktur och har många av våra toppidrottsmän som sina klienter. Eftersom den traditionella läkarvetenskapen inte lyckats utröna vad som är i obalans i min kropp kändes det då aktuellt att gå en annan väg.

Utsikt från Ekeröfärjan

Utsikt från Ekeröfärjan

Till Ekerö åkte jag färja. Vilken vacker väg! Ekerö ger också verkligen skäl för sitt namn. Ekar vart än jag såg. Ulf Kilman bor med sin familj på Rastaborgs slott och har sin mottagning i en flygelbyggnad vid slottet. Jag kommer i god tid eftersom jag inte vet riktigt hur lång tid resan kommer att ta. Tjugo minuter i två kliver jag ur bilen. Eftersom jag har så mycket tid går jag och tittar på ett vackert träd som växer vid gårdsplanen. Ulf kommer ut och hälsar. Det visar sig att min två timmarstid som ny klient började klockan ett och att jag är rejält sen. Okej! Sinnet kommentar högt detta faktum! Här har jag väntat så länge, kört över halva Sverige och så kommer jag för sent! Och det är ett faktum. Det är helt enkelt som det är. Ulf säger att han kan göra en full behandling, men hinner inte med kroppsskanningen (en maskin) och får vara mer kortfattad. I sådana här lägen är det skönt med en grundtillit, ett stilla vetande att allt är väl oavsett vad sinnet säger, oavsett vilka tankar och känslor som dyker upp. De behöver inte accepteras eller förträngas. De bara är som de är tills de inte är det längre.

Allén upp mot slottet

Allén upp mot slottet

Jag lägger mig på bänken och han börjar ställa en mängd frågor till min kropp som den besvarar genom att göra mina olika muskelgrupper svaga eller starka. Under tiden förklarar han kortfattat vad han gör. Det är uppenbart att kroppen blir stark ibland och svag ibland och att den ger information på det här sättet. Jag har fått kinesiologibehandlingar tidigare så  jag förstår grundprincipen. Han visar också mot slutet hur jag enkelt kan testa olika kosttillskott, mat m m själv med hjälp av en vän.

Han konstaterar att min kropp inte är sjuk, bara lite i obalans. Det känns ju skönt. Parallellt med de olika undersökningarna behandlar han också och kollar sedan om det har fungerat. Min upplevelse är att kroppen svarar hela tiden. Han upptäcker att jag har en parasit. Vilket inte är konstigt eftersom jag har varit längre perioder i Indien de 16 senaste åren. Den heter Strongyloides. Det förklarar ju att läkarna inte hittar något eftersom de inte letar efter parasiter. Enligt Wikipedia är den 2 mm lång och heter Dvärgtrådmask. Den kan tydligen leva i många år i kroppen utan att ge symtom. Den transporteras via kapillärerna till lungorna. (Kanske det förklarar andfåddheten.) Om den kan ge feber framgår inte.

Trädet vid Rastaborgs slott. En lind?

Trädet vid Rastaborgs slott. En lind?

Han ser också att levern är ansträngd. Det har läkarna också konstaterat. Någonstans i undersökningen upptäcker han att käken är i obalans. Han går vidare och säger att det är kopplat till vänster knä som är försvagat. Jag har länge haft ont i vänster knä. Vaknar ofta till på nätterna när jag rör mig av den smärtan. Jag har utgått ifrån att det är artros och inte brytt mig särskilt. Jag hade inte berättat om mitt onda knä.

Jag får tre olika preparat som ska tas fyra gånger om dagen i två månader. Det tänker jag vara noga med. Han säger att jag reagerar på strålning. D v s att jag inte mår bra av det. Det är lite intressant för några dagar tidigare tog jag äntligen till mig informationen om att våra hjärnor blir så stressade av all strålning och att det bl a kan påverka vår sömn. Jag började då stänga av wifi och sätta telefon och IPAD på flygplansläge under nätterna. Det verkar faktiskt som om kroppen mår mycket bättre av det. Nu blir jag motiverad att fortsätta att ha det avstängt så mycket som möjligt. Det behöver ju inte vara på när jag inte använder mig av det.

På vägen från Rastaborg vill tankarna så gärna göra en historia av de olika händelserna de senaste dagarna. Få bilolyckan att höra ihop med att jag kom för sent och göra en tolkning av dessa två händelser. Jag väljer att slappna av om och om igen. Jag var visserligen lite tveksam till att åka, delvis för att det kostade så mycket. Jag upptäckte trossystem kring vad det säger om någon som tar så mycket betalt. Jag lät det vara som det var och valde att åka i alla fall! Det känns som om jag fick mycket hos Ulf och det blir spännande att se de närmaste två månaderna an. En utvärdering efter en och efter två månader får det bli. Jag är glad och tacksam att jag fick en tid hos honom. Nu är det upp till mig.

Utsikt över en del av vackra Sverige på vägen hem.

Utsikt över en del av vackra Sverige på vägen hem.

Vi, familjen, får ännu en underbar kväll tillsammans. Vi sitter utomhus och äter fantastiskt gott kalvkött med färsk sparrisoch en härlig sallad. Både min dotter och hennes pojkvän är matentusiaster. De älskar att laga och äta god mat och jag får njuta frukterna av deras intresse. Vi spelar Guilliotine. Ett kortspel som utspelar sig under Franska Revolutionen. Man vinner om man har huggit huvudet av flest adliga, d v s samlat på sig flest kort med höga poäng. :) Sedan går vi över till Yatsy. Vi får yatsy alla tre. Min dotter på första slaget. Vi avslutar med ljuvlig ostbricka. Vilken dag! Vilken kväll! Jag går glad och lägger mig på min uppblåsbara jättesköna madrass och sover gott! Igår var det hemåt.

 

Life is a mixture of the expected and the unexpected!

Life offered yet another interesting day the day before yesterday. Several months ago, I booked an appointment with Ulf Kilman. He works with different tecniques like osteopathy, kinesiology, nutrition, acupunture, homeopathy  and has many of our top athletes as his clients. Because the traditional medicine failed to ascertain what is out of balance in my body, it felt appropriate to go a different route.

I took a ferry out to Ekerö. What a beautiful trip! Ekerö (the island of oaks) also really deserves its name. Oaks wherever I turn. Ulf Kilman lives with his family at Rastaborg’s castle and have their clinic in a wing of the castle. I was early since I did not know how long the trip would take. Twenty minutes to two I step out of the car. Since I have so much time, on my hand, I go and look at a beautiful tree that grows in the courtyard. Ulf comes out and greets me. It turns out that my two hour time as a new client began at one o’clock and I’m significantly late. Okay! My mind comments loudly on that fact! Here I have waited so long, driven across half of Sweden, and I am late! And that’s simply a fact. It is as simply as that. Ulf says he can do a full treatment, but can not do the body scan (a machine) and may be not be so concise. In such situations, it is nice to have a basic trust, a gentle knowing that all is well regardless of what the mind says, no matter what thoughts and feelings that come up. They need not be accepted or repressed. They just are what they are until they’re not.

I lie on the bench and he starts asking a lot of questions to my body and it responds by doing my various muscle groups weak or strong. Meanwhile he explains briefly what he does. It is evident that the body becomes strong at times and weak at times and that it provides information in this way. I have had treatments with kinesiology earlier so I understand the basic principle. He also shows at the end how I can easily test various supplements, food etc. myself with the help of a friend.

He says that my body is not sick, just a little out of balance. That feels good to hear. Parallel to the various studies, he also treats me and then checks if it has worked. My experience is that the body responds all the time. He discovers that I have a parasite. Which is not so strange because I have been long periods in India over the last 16 years. It’s called Strongyloides. That would explain that the doctors did not find anything because they were not looking for parasites. According to Wikipedia, it is 2 mm long and is called Dwarf Wire Mesh. It can apparently live for many years in the body without producing symptoms. It is transported through the capillaries into the lungs. (Maybe that explains the shortness of breath.) If it can give fever is not clear.

He also sees that the liver is strained. The doctors have also found this. Somewhere in the investigation, he discovers that the jaw is out of balance. He goes further and says that it is connected to the left knee that is weakened. I have long had a sore left knee. I often wake up at night from the pain when I move the leg. I have assumed that it is osteoarthritis and not bothered much. I had not told Ulf about my bad knee.

I get three different supplements to take four times a day for two months. I intend to be careful. He says that I react to radiation. That is  that it is not good for me. It’s a bit interesting since I, a few days earlier, finally took the information to heart that our brains get so stressed by all the radiation and that, it – among other things – can affect our sleep. I then started to turn off thewifi and put the phone and iPad on airplane mode during the night. It really seems as if the body is feeling much better when I do thist. Now I’m motivated to continue to have it turned off as much as possible. It need not be on when I am using it.

On the way from Rastaborg the mind wants to create a story of the various events in recent days. Try to associate the car accident  with the fact that I came too late, and  interpreting them together. I choose to relax again and again. I was admittedly a little hesitant to go, partly because it costs so much. I discovered a belief system about what it says about someone who charges so much. I left it be as it was and chose to go anyway! It feels like I got a lot out of the meeting with and treatment by Ulf and it will be exciting to see what  the next two months bring. I will make an evaluation after one and after two months.. I am happy and grateful that I had an appointment with him. Now it’s up to me.

We, the family,had a wonderful evening together. We sat outside and ate fantastic food. veal with fresh aspargus and a lovely salad. Both my daughter and her boyfriend are food enthusiasts. They love to cook and to  eat nice food and I get to enjoy the fruits of their interest. We play Guilliotine. A card game set during the French Revolution. You win if you have chopped the head of the most nobles, that is won most cards with high scores. :)  Then we change to Yatsy. We get yatsy all three. My daughter on the first strike. We end with a delectable cheese platter. What a day! What a night! I happily go to bed on my inflatable giant comfy mattress and sleep well! Yesterday I headed back home.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco