Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livet är oförutsägbart

| 0 comments

Livet är inte något som går att planera eller räkna ut i förväg. Livet händer som det gör oavsett tankarnas försök att kontrollera. Oavsett våra fint uträknade planer. Det är också det som gör livet så spännande, dynamiskt och roligt. Samt utvecklande och ibland utmanande. Det ger oss ständigt nya möjligheter till ökad avslappning, öppenhet och härvaro.

Förr i tiden tyckte jag att det var en riktigt jobbig aspekt av livet. Jag ville veta innan så att jag kunde förbereda mig mentalt eller praktiskt. Det var i och för sig inget problem. Problemet uppstod när jag skämdes över mina reaktioner på det oförutsägbara, det oplanerade, det oväntade. Att jag tyckte så illa om mig själv för att jag inte var totalt öppen i allt det som skedde. Jag jämförde mig gärna med andra som jag bedömde kunde ta livet som det kom – till skillnad från mig. Visst tycker jag fortfarande att det känns bra om och när det råkar bli så. Så funkar den här kropps/sinnesfunktionen. Fast det finns en stor trygghet i att saker och ting inte behöver se ut på ett visst sätt längre. Jag har inte lika mycket att försvara eller upprätthålla och det är underbart skönt. Jag har inte kontroll nu och har heller aldrig haft det.

Härligt att se hur kastanjen jag planterade i fjol nu börjar veckla ut sina skirt gröna blad!

Härligt att se hur kastanjen jag planterade i fjol nu börjar veckla ut sina skirt gröna blad!

I fredagskväll vid nio-tiden fick jag ett samtal från några goda vänner som jag inte har träffat på flera år. De var i närheten och undrade om de kunde komma och bo över. Det var så roligt att uppleva den självklara glädje som naturligt visade sig direkt. Inte först tankar på hur det ser ut hemma, om jag har något att bjuda på eller liknande. Utan bara ett stort ja. Det blev ett så fint möte. Hipp hurra för vänner!

Vi pratade bl a om skillnaden mellan att vara i relation och att relatera. När vi bara lyssnar på sinnet och sinnets försök att skapa ramar och sammanhang – ofta utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser – kan mötet mellan oss människor begränsas. Alla våra idéer om hur en relation ska se ut, ska fungera, hur vi ska vara mot varandra, tenderar att bli som ett tunt filter som begränsar potentialen i mötet. Potentialen för växt, glädje, njutning. Att öppet relatera i och som det här ögonblicket är äkta, ögonblicklig intimitet och närvaro. Det går förstås bra att relatera även när det finns begreppsmässiga ramar om fokus inte är på de tankarna, på de idéer som ramarna fastslår. Att relatera är livet. Att relatera till det som är just nu oavsett om det kallas en upplevelse av mig själv, någon annan eller något annat. Det levande i livet. The juice of and as life. Jag är så tacksam och glad för alla möjligheter som erbjuds att i allt större utsträckning öppna mig för detta. Eller rättare sagt mer och mer känna igen detta självklara. Och genom det också kunna njuta av livets många varierande möjligheter till att relatera.

Grannens vackert blommande kastanj. Det är några år tills min ser ut så här.

Grannens vackert blommande kastanj. Det är några år tills min ser ut så här.

Senare på dagen igår var jag på en företagsmässa i Markaryd. Olika företag, institutioner och samhällsfunktioner fick en chans att presentera sig och Markaryds utbud för presumtiva nya Markarydsbor. Markaryd är ju en kommun med stor andel arbetspendlare. Ett av de största företagen, Nibe, lär visst vara Laholms kommuns största privata arbetsgivare t ex. När jag kommer till vårdcentralens monter står ett par vänliga, glada medarbetare och delar ut godis till besökarna. Märkligt val kan tyckas. Jag pratade med den ena kvinnan som med ett skratt sa: ”det fanns inga morötter”. Jag tänkte att det här är ju ett bra sätt att säkerställa framtida patientunderlag. :)

Jag har hört så många märkliga beskrivningar av vad patienter får att äta på våra sjukhus. En god vän som låg inne för akut inflammation i tarmarna blev direkt när droppet togs bort andra dagen erbjuden kåldolmar med lingonsylt och potatis. Det erbjuds ofta både mat och drycker som är kraftigt sötade t ex. Borde inte våra sjukhus vara föregångare och inspirationskällor för ett riktigt sunt och hälsosamt ätande? Fast då kanske vi först måste komma överens om vad en sund mathållning innebär.

Violen den sköna, 140522Ja, det var några tankar så här på morgonkulan. Nu bär det iväg till rösturnorna. Fortfarande känns det högtidligt att rösta. En stor gåva att ha den rättigheten och det ansvaret. Att leva i ett land där fria val är självklart.

Ha en riktigt skön söndag var än du är!

 

Life is unpredictable

Life is not something that can be planned or worked out in advance. Life happens as it does regardless of how the thoughts try to control it. Whatever our plans or predictions are. It’s also what makes life so exciting , dynamic and fun. As well as stimulating and sometimes challenging. It gives us constantly new opportunities for greater relaxation, openness and presence.

In the past , I thought it was a really annoying aspect of life. I wanted to know beforehand so that I could prepare myself mentally or practically. It was in itself not a problem. The problem arose when I was ashamed of my reactions to the unpredictable, the unplanned, the unexpected. I felt so bad about myself that I was not totally transparent in everything that happened. I compared myself with others which I thought could take life as it came – unlike me. Sure, I still think it feels good when it happens to be so. It seems that this is how this body / mind functions. Though there is a great reassurance that things do not have to look a certain way anymore. I do not have as much to defend or maintain and it is wonderfully comfortable. I am not and have never been in control.

Great to see how the chestnut I planted last year is now beginning to unfurl its delicate green leaves !

On Friday night at nine o’clock I got a call from some good friends that I have not seen in years . They were close by and wondered if they could come and stay over. It was so fun to experience the obvious joy that naturally arose. Not any thoughts about what it looks like at home, if I have any food to offer or the like. Simply a big yes . We had a great meeting. Hip hooray for friends !

We talked, among other things, about the difference between being in a relationship and relating . When we only listen to the mind and the mind’s attempt to provide a framework and context –  based on past experiences  – the meetings are limited . All our ideas about how a relationship should look like, work, how we treat each other , tend to be like a thin filter that limits the potential of meeting. The potential for growth, joy, enjoyment. To openly relate to and as this moment is real, instant intimacy and presence. It is of course possible to relate even when there are conceptual frameworks if the focus is not on the thoughts , the ideas that limit. To relate is life. To relate to that right now whether it is called an experience of myself, someone else or something else. The living of life. The juice of and as life . I am so grateful and happy for all the opportunities offered to increasingly open up to this. Or rather more and more recognizing this obvious. And through it  also be able to enjoy life’s many varied opportunities to relate .

The neighbor’s beautiful blooming chestnut. It will be a few years until mine looks like this .

Later in the day yesterday , I was at a business fair in Markaryd. Different companies, institutions and public services were given a chance to introduce themselves and Markarydfor prospective new inhabitants. Markaryd is a municipality with a large proportion of commuters . One of the largest companies, Nibe, is supposedly the largest private employer for the municipality of Laholm, for example. When I came to the local health center’s booth there are a couple of friendly, cheerful staff members handing out candy to the visitors. Strange choice. I talked to one woman that with a laugh said, ” there were no carrots “. I figured this is of course a good way to ensure a future patient base . :)

I have heard so many strange descriptions of what patients are eating at our hospitals . A good friend who was at the hospital for acute inflammation of the intestines was offered, when the drip was removed the second day, cabbage rolls with gravy and potatoes. Hospital food often includes food and drinks that are heavily sweetened and processed for example . Should our hospitals not be the forerunner and inspiration for a really healthy and wholesome eating ? But then I guess we first need to agree on what a healthy diet entails.

These were some thoughts  this morning. Now it’s off to vote in the EU-election. It still feels auspicious to vote. A great gift to have the right and the responsibility. To live in a country where freedom of choice is obvious.

Have a great Sunday wherever you are !

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco