Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mat, dieter och kärlek

| 0 comments

Nu är det länge sedan jag bloggade. Det känns lite märkligt, men inga impulser att sätta sig ner och skriva något har dykt upp. Det är ovanligt. Annars brukar ord dyka upp mest varje dag även om jag inte alltid skriver ner dem. Ännu en bekräftelse på hur livet tar hand om allting. Skrivs det inte så gör det inte det. Helt enkelt. Och nu skrivs det … tydligen. Än vet jag inte vad. Jag är engagerad i att planera för sommaren och göra klart mitt sommarprogram. Sommaren kan ju vara en bra tid att ta sig tid att göra det som kanske inte blir av annars. T ex att bli inspirerad att hantera livet på ett sätt som bjuder in mer lugn och glädje.

Rosa akleja LIdag är det fem veckor sedan mitt sockerfria år började. De första dagarna var som vanligt lite utmanande. Jag hade ätit allt möjligt skräp helgen innan och det gjorde att jag hade huvudvärk och lätt illamående i tre dagar. Det var däremot superenkelt att lägga om och att avstå från det som jag hade ätit innan. På något sätt vilsamt och skönt. Nu äter jag LCHF kombinerat med periodisk fasta och det verkar funka bra!

Första bergklinten 150601 LJag läste ett inlägg från en svensk kvinna som äter 80/10/10 (80 % kalorier från kolhydrater, 10 % från protein och 10 % från fett). En diet som framför allt bygger på frukt med tillägg av gröna grönsaker. Mitt sinne blev lite avundsjukt. Jag åt så i elva månader för ett par år sedan och älskade det. Dels har jag alltid älskat frukt, mumma för en sockerjunkie. Dels var det så enkelt. Ingen matlagning. Lätt att planera och så himla gott!!! Den här kvinnan hävdar – som många andra – att den dieten botar i princip allting och är bra för alla. Det är så lätt att bli fundamentalistisk och ensidig när man mår bra av något. Tro att det passar allt och alla bara för att det passar mig just nu. Vilket jag personligen inte tror att något gör. Vi är alla olika. Trots att man inom 80/10/10 kretsar hävdar att vi alla kommer från människan som levde på frukt och bär och att det därför är den optimala kosten. Kanske är det också olika beroende på vilken klimatzon man bor i. Jag tyckte inte att det var svårt att vara utan varm mat på vintern, men många tycker det. Jag tror verkligen att det är en diet som är så hälsosam för vissa. Jag önskar den var det för mig. Jag fick kraftig B12 och järnbrist trots att jag tog kosttillskott med just detta och upplevde att kroppen mådde bättre när jag slutade. Tyvärr!

Älskade pelargon LDet är lite lurigt idag med all media vi översköljs med. Det sprids idéer om den perfekta dieten som en löpeld över internet, tidningar och annan media. Generaliseras och kategoriseras. Det känner jag igen hos mig själv också. Var och en får nog prova sig fram och hitta det som passar bäst. En del säger till mig: “Lagom är bäst!” Jodå, jag vet att jag har en tendens att bli lite radikal när jag väl bestämmer mig för något. Och då är det tydligen så det ska vara för mig tills det inte är det längre.

Hur många av oss har inte försökt ändra vårt sätt att leva för att det bättre ska passa in i våra/andras idéer om vad som är hälsosamt, klädsamt eller helt enkelt bäst? Det händer när det händer. Ingen vits att slå på oss själva för att vi inte gör det vi inte gör. Bättre att vara snälla mot oss själva, se oss som de vackra, fantastiska varelser vi är och låta oss vara som vi är … tills vi kanske är på ett annat sätt. Mer kärlek till folket! Mer kärlek till kroppen! Mer kärlek till oss själva och därigenom till andra! Mer kärlek betyder att känna igen att kärlek är det vi är. Inget vi får genom att göra något, genom någon annan eller genom förändrade omständigheter. Det handlar om att känna igen den kärlek som är basen i tillvaron, vårt naturliga tillstånd om och om igen tills det blir uppenbart hela tiden.

Gullviva färdigJag kommer ihåg det Byron Katie brukar säga. När något inte blir som jag önskar: “Maybe you have been spared.” (“Kanske har du besparats något annat.”;) Älskar det. Våra idéer om det som komma skall, om framtiden är ingenting annat än spekulationer, rena fantasier. Det är bättre att gilla det som är.

Det är inte mycket som blommar i trädgården än. Men det som gör det är desto mer njutbart att glädjas åt. Varje runda så här års erbjuder något nytt. Jag hörde precis på nyheterna att maj har varit den regnigaste maj på 200 år i Stockholm. Inte så konstigt att växtligheten tar lite mer tid på sig i år. Vi kan vara säkra på att full blomning hägrar inom en inte alltför avlägsen framtid. Njut av det som är. Här. Nu. Eller inte. För då är det som är. Nu.

 

Food, diets and love

It’s been a long time since I last wrote a blog post. It feels a little strange, but no impulse to sit down and write something has cropped up. It is unusual. Otherwise, usually words pop up most every day although I do not always write them down. Yet another confirmation of how life takes care of everything. If it is being written it is, otherwise not. Simple. And now it apparently is. Even though I do not know what yet. I am involved in planning for the summer and getting my summer program done. The summer may well be a good time to take the time to do what might not happen otherwise. For example, to be inspired to deal with life in a way that invites more peace and joy.

Today it is five weeks since my sugar-free year began. The first days were, as usual, a bit challenging. I had eaten everything not healthy on the weekend before and it meant that I had a headache and slight nausea for three days. However, it was super easy to stop and to refrain from what I had had then. Somehow restful and comfortable. Now I eat LowCarb/HighFat combined with intermittent fasting and that seems to work fine for me.

I read a post from a Swedish woman who eats according to 80/10/10 (80% of calories from carbohydrates, 10% from protein and 10% from fat). A diet mainly based on fruits with the addition of green vegetables. My mind became a little envious. I ate like that in eleven months a couple of years ago and loved it. Firstly I have always loved fruit, yummie for a sugar junkie. Secondly it was that simple. No cooking. Easy to plan and so amazingly tasty !!! This woman claims – like many others – that the diet cures almost everything and is good for everyone. It is so easy to become fundamentalist and one-sided when something is really good for you. Believing that it suits everyone and everything just because it suits you right now. Which I personally do not think anything will. We are all different. Despite that the 80/10/10 circle claims that we all come from the human who lived on fruits and berries and, therefore, this is the optimal diet. Perhaps it is also different depending on which climate zone you live in. I did not think it was hard to be without hot food in the winter, but many do. I really believe that it is a diet that is as healthy for some. I wish it was for me. I got severe B12 and iron deficiency despite the fact that I took supplements with just that and noticed that the body felt better when I stopped. Too bad!

It  is a bit tricky today with all the media we are bombarded with. It spreads ideas about the perfect diet like wildfire across the Internet, newspapers and other media. Generalized and categorized. This I recognize in myself too. Everyone should probably try things out and find what suits you best. Some say to me: “Moderation is the best!” Yes, I know I have a tendency to get a little radical when I decide on something. And then it’s apparently how it should be for me until it perhaps is not anymore.

How many of us have not tried to change our way of life to better fit into our / other people’s ideas about what is healthy, becoming, or simply the best? It happens when it happens. No point beating ourselves because we do not do what we “should” do. Better to be kind to ourselves, see ourselves as the most beautiful, amazing creatures we are, and let us be who we are … until we perhaps in a different way. More love for the people! More love for the body! More love for ourselves and thus to others! More love means to recognize that love is what we are. Nothing we can do either by someone else or by changing circumstances. It is about recognizing the love that is the foundation of life, our natural state over and over again until it becomes obvious all the time.

I am also reminded of something that Byron Katie says. Whenever things do not turn out the way we would like them to: “Maybe you have been spared.” Love it! Our ideas about the outcome, about the future are nothing other than speculation, imagination and pure fantasy. Better to like what is!

It is not much that blooms in the garden yet. But this makes it all the more pleasurable to enjoy. Each round in the garden this time of year offers something new. I just heard on the news that May has been the wettest May in 200 years in Stockholm. No wonder that vegetation takes a little more time this year. We can be confident that the full flowering is in the not too distant future. Enjoy what is! Now! Here! Or not. Because then that is what is. Now.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco