Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Meningen med livet

| 2 Comments

För ett tag sedan pratade vi om meningen med livet i min grupp i Båstad. Ett intressant samtalsämne. Vi har så många trossystem och idéer kring detta. En del är baserade i traditionella föreställningar som vi har fått höra genom livet. Andra är nyare idéer. Många fungerar som tröst och inger hopp. En del får oss att känna oss misslyckade och på fel plats. De allra flesta har dock effekten att hålla fokus på framtiden i stället för det som är här nu. Jag utgår här ifrån ett relativt perspektiv. Ur ett absolut perspektiv kan jag inte se hur det skulle kunna finnas någon mening.

Tänk om det är så enkelt att meningen med livet är det här ögonblicket precis så som det är? Meningen med mitt liv är då just nu att skriva den här texten. Att må precis som jag gör. Att vara på precis rätt plats vid rätt tidpunkt oavsett hur tanken beskriver upplevelsen. Den nuvarande tanken är också den meningen med mitt liv just nu.

Det blir ett mycket öppet och enkelt liv när detta är min sanning. Ett liv där motstånd och acceptans är lika mycket meningen med det ögonblick då de framträder. Inget är fel med det här ögonblicket. Vilket öppnar för handlingskraft och idérikedom.

Kungsljus 2Det är lätt att tro att förändringar kommer utifrån idéer om att något är fel. Det är ju så vårt samhälle är uppbyggt. Det är så de sagor och berättelser vi har hört från barndomen och framåt beskriver verkligheten. Det är dock inte min upplevelse.

Tron på att något är fel har snarare ett begränsande inflytande och skapar lätt handlingsförlamning eller handlingar som är baserade i rädsla och oro. En djupt rotad och verklighetsförankrad tro/vetskap att det här ögonblicket är det enda i denna tidlösa verklighet inbjuder till avslappning och igenkännande av kraft, lugn och tillit i stunden. En självklar uppskattning av det som är. Ett fokus på öppenheten just nu snarare än på vad tankarna säger om dåtid, nutid och framtid.

Vi kommer aldrig någonsin att uppleva någon framtid. Lika lite som vi någonsin har upplevt någon dåtid. Det här ögonblicket är det enda vi har och det enda vi kommer att få. Så rikt, värdefullt och givande.

Oliver, 140915

Ofta upplever vi glädje när vi får något vi har längtat länge efter. Vi tror då att upplevelsen av glädje är kopplat till detta. Att glädjen hör ihop med det som vi fick. Det ger oss en känsla av tillfredsställelse för stunden, men snart väcks längtan efter något annat. Tänk om det i stället är så att glädjen, tillfredsställelsen kommer från att inte ha någon längtan efter något annat? Det innebär att vi alltid kan ha kontakt med den tillfredsställelsen. När vi alltmer uppskattar det här ögonblicket som det är.

Det betyder inte att livet alltid känns på ett visst sätt. Upplevelser fortsätter att komma och gå. Upplevelser av glädje, kärlek, upprymdhet fortsätter att blandas med rastlöshet, ilska, irritation. Skillnaden är att motståndet mot vissa upplevelser minskar och avslappningen, öppenheten ökar.

Tänk om meningen med ditt liv är det här ögonblicket precis som det är just nu? Hur skulle ditt liv vara med det trossystemet som bas?

 

 The purpose of life

A while back, we talked about the purpose of life in my group in Båstad. An interesting topic. We have so many beliefs and ideas about this. Some are based in the traditional beliefs that we have been told through life. Others are newer ideas. Many operate as consolation and hope. Some make us feel unsuccessful and in the wrong place. The vast majority, however, have the effect of keeping the focus on the future rather than what is here now. I write about this from a relative perspective. From an absolute perspective, I can not see how there could be any meaning.

What if it is so simple that the purpose of life is this moment exactly as it is? The meaning of my life is then to write this text right now. Feeling however I do. Being in just the right place at the right time no matter how the ideas describe the experience. The current thought is also the meaning of my life right now.

It will be a very open and easy life when this is my truth. A life where resistance and acceptance are equally the purpose of this life in the moment they emerge. Nothing is wrong with this moment. Which opens to drive and resourcefulness.

It is easy to believe that change comes from ideas that say that something is wrong. That’s how our society is structured. That’s how the tales and stories we have heard from childhood and onwards describe reality. However, this is not my experience.

The belief that something is wrong is rather a constraining influence and easily creates paralysis or actions that are based in fear and anxiety. A deep-rooted and anchored in reality faith / knowing that this moment is the only one in this timeless reality invites relaxation and recognition of power, peace and trust in the moment. An obvious appreciation of what is. A focus on transparency at the moment rather than on what the mind says about the past, present and future.

We will never ever experience a future. Just as we have never experienced any past. This moment is all we have and all we will ever get. So rich, valuable and rewarding.

Often we experience joy when we get something we have longed for for a long time. We believe then that the experience of joy is linked to this. The pleasure associated with what we got. It gives us a sense of satisfaction for the moment, but soon desire for something different appears. What if  the joy, the satisfaction comes from not having any desire for something else? This means that we can always be in contact with well being. As we increasingly appreciate this moment as it is.

It does not mean that life always feels a certain way. Experiences continue to come and go. Feelings of joy, love, excitement continues to be mixed with restlessness, anger, irritability. The difference is that the resistance to certain experiences decreases and relaxation, openness increases.

What if the meaning of your life is this moment just as it is right now? How would your life be with this belief system as the base?

 

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco