Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mer mikronutrienter åt folket!

| 0 comments

För ett tag sedan läste jag en mycket intressant artikel i 2000-talets Vetenskap. I artikeln beskrivs Dr Bonnie Kaplans föreläsning i Sverige som handlar om  att psykisk sjukdom eller mental ohälsa i första hand bör ses som brist på mikronutrienter. (Mikronutrienter är samlingsnamnet för vitaminer, mineraler och antioxidanter. Kolhydrater, fett och protein kallas makronutrienter. Mikronutrienterna är livsviktiga för kroppen och har andra funktioner än att ge energi. Kroppen kan inte tillverka det vi behöver. Det är alltså viktigt att vi får dessa genom maten vi äter.)

Det helar började med en man, Tony Stephen, från Alberta, Kanada med tio barn och en fru, Debora, som länge hade levt med svårbehandlad bipolär sjukdom. Trots tung psykofarmaka begår Debora självmord i början av 90-talet. Tony blir alltså ensam pappa  med tio barn. Två av barnen utvecklar också tydliga tecken på svår bipolär sjukdom. Tony inser att skolmedicinen inte erbjuder den hjälp som behövs och han börjar leta efter alternativ.

Han träffar en man, David Hardy, som arbetar med att utveckla kosttillskott för djur. När David hör om Tonys problem säger han att det låter lite som det syndrom som drabbar stressade grisar som biter av varandras svansar och öron (!). Han berättar också att de har utvecklat ett medel med vitaminer och mineraler som gör grisarna lugnare. De testar detta på Tonys två söner. Det ger en liten symtomlindring, men inte mer.

Kronärtskockor, MandelmannsDe bestämmer sig för att ändra sammansättningen av medlet. När Tonys barn testar det nya blandningen ger det en snabb förbättring hos båda barnen. Det går väldigt snabbt. Redan efter några dagar har de svåra sjukdomssymtomen i princip försvunnit.

Detta sprider sig och allt fler vill prova medlet. De arbetar vidare på sin blandning och också för att hitta en säker produktionsmetod. 2001 anser de sig klara och vill nu försöka få forskarsamhället att intressera sig för det de har upptäckt.

Efter en hel del skepsis får de till slut Dr Kaplan att läsa deras rapporter och hon blir intresserad. Nu har 3000 personer behandlats med deras kosttillskott och i 80 % av fallen har det blivit tydliga förbättringar. Successivt blir fler intresserade och de vetenskapliga fallbeskrivningarna allt fler. Bonnie Kaplan och Charles Popper publicerade var sin artikel i The Journal of Clinical Psychiatry år 2001. Efter det har tio vetenskapliga studier, tre reviewartiklar om mikronutrienter och produkten Empowerplus. Det var dock okontrollerade studier utan kontrollgrupp.

MandelmannsSedan gick det som det brukar i liknande fall. De kanadensiska myndigheterna beordrade Bonnie Kaplan att avbryta den planerade placebostudien efter en tids smutskastning. Studier med patienter som lider av psykiska sjukdomar får enligt Health of Canada endast behandlas med godkända patenterbara läkemedel!!!! Man stoppade också Tony och David från att sälja sina mikronutrienter i Kanada, genomförde razzior i produktionslokalerna och konfiskerade vetenskapliga protokoll, datorer och arkiv. 2006 friades de dock av rätten efter att ha hört vittnesmål från många patienter som blivit hjälpta av Empowerplus.

Det här låter väl otroligt! Ett av ”problemen” är att man vill veta vad det är i ett piller som har effekt. I Empowerplus finns 36 olika mikronutrienter och det är omöjligt att säga exakt vilken eller vilka av dessa som har effekt.

Dr Kaplan hävdar med bestämdhet att hon inte har några ekonomiska intressen i Empowerplus. Hon menar också att om man står på traditionella mediciner måste man successivt trappa ned dessa samtidigt som man trappar upp mikronutrienterna. Annars kan svåra biverkningar uppstå.

Aprikoser, Mandelmanns

Här är ett särtryck av artikeln som jag har kopierat informationen ifrån om du vill läsa hela.  Och här är en länk till företaget som har tagit fram och säljer Empowerplus. Vill du veta mer finns det mycket information här. Inte minst en video om hela historien.

Nu kan jag inte gå i god för Empowerplus, men jag tror att det kan ligga mycket i att det kan föreligga brist på mikronutrienter hos personer med s k mental ohälsa – och hos personer utan mental ohälsa (om det finns sådana). Det är ju inte så länge sedan man t ex upptäckte att brist på D-vitaminer kan ge t ex depressioner och ha inverkan vid autism. Vi vet också att jordarna är utarmade idag och ger bara en liten del av de mineraler som de tidigare gav.

I den här artikeln av Professor Per-Arne Öckerman visar han på att den biologiska åldern minskade med 30 år efter två månader med kosttillskott av multinutrienter. I dessa preparat ingick vitaminer, mineraler, fettsyror, probiotika och aminosyror. Jag vet inte vad som ingår i Empowerplus, men det är intressant att se Professor Öckermans resultat.

Det är så motiverande att se över sin kost och se om man kan förbättra innehållet genom att tillsätta mer mikronutrienter. Tyvärr är det ju fortfarande så att det kostar mycket. Ser fram emot dagen då vi får dessa på recept. Inget att ta patent på och heller inget att tjäna lika mycket pengar på som t ex psykofarmaka. Men mycket pengar att spara för samhället och den enskilda individen.

Mer mikronutrienter åt folket!!!

(Bilderna är från Mandelmanns Trädgårdar)

 

More micronutrients to the people!

A while ago I read a very interesting article in the 2000-talet Vetenskap. The article describes Dr. Bonnie Kaplan’s lecture in Sweden which was about her theory that mental illness or mental disorder should primarily be seen as a lack of micronutrients. (Micronutrients is the collective name for vitamins, minerals and antioxidants. Carbohydrate, fat and protein are called macronutrients. Mikronutrients are vital for the body and have different functions than to provide energy. Body can not produce what we need. So it is important that we get these through the food we eat.)

The story began with one man, Tony Stephen, from Alberta, Canada with ten kids and a wife, Deborah who had long lived with intractable bipolar disorder. Despite heavy psychopharmalogical drugs Deborah commits suicide in the early 90’s. Tony thus becomes a single father of ten children. Two of the children also develop clear signs of severe bipolar disorder. Tony realizes that conventional medicine does not offer the necessary help and he begins to look for alternatives.

He meets a man, David Hardy, who is working to develop nutritional supplements for animals. When David hears about Tony’s problem, he says it sounds a bit like the syndrome that affects stressed pigs biting each other’s tails and ears (!). He also explains that they have developed an agent with vitamins and minerals that make pigs calmer. They test this on Tony’s two sons. It gives a little relief from symptoms, but no more.

They decide to change the composition of the agent. When Tony’s children test the new mixture it gives it a rapid improvement for both children. It goes very fast. After a few days, their severe symptoms have virtually disappeared.

This spreads and more people wants to try the mixture. They continue to work on their mix and also to find a safe method of production. In 2001, they consider themselves ready and now want to try to get the scientific community to take an interest in what they have discovered.

After a lot of skepticism, they finally get Dr. Kaplan to read their reports, and she becomes interested. Now 3000 people have been treated with their supplements, and in 80% of the cases, there have been clear improvements. Gradually more become interested and the scientific community starts writing about it. Dr Bonnie Kaplan and Charles Popper each published an article in The Journal of Clinical Psychiatry in 2001. After that ten scientific studies, three review articles have been written on micronutrients and the product Empowerplus. However,they have been uncontrolled studies without control groups.

Then it went as it usually does in similar cases. The Canadian authorities ordered Bonnie Kaplan to cancel the planned placebo study after a period of namecalling. Studies with patients suffering from mental illnesses may, under the Health of Canada only be done with approved patentable drugs!! They also stopped Tony and David from selling their micronutrients in Canada, conducted raids in the production premises and confiscated scientific protocols, computers, and archives. 2006 Tony and David were acquitted, however, by a judge after hearing the testimonies of many patients who have been helped by Empowerplus.

This all sounds incredible! One of the “problems” is that you want to know what is in a pill that is effective. In Empowerplus there are 36 different micronutrients and it is impossible to say exactly which of those that are effective.

Dr. Kaplan maintains strongly that she does not have any financial interests in Empowerplus. She also believes that if you stand on traditional medicines must gradually decrease them while stepping up the micronutrients. Otherwise, severe side effects could occur.

Here is a reprint of the article (In Swedish) which I have copied the information from if you want to read the whole thing. And here’s a link to the company that has developed and sells Empowerplus. There is a lot of information here if you want to know mo re. Not least, a video about the whole story.

I can not vouch for Empowerplus, but I think there can be a lot of truth to the fact that there may be a lack of micronutrients in people with so called mental illness – and with people without so called mental illness too. It’s not so long ago that for example, it was found that a lack of vitamin D can cause depression and have an impact on autism. We also know that the soils are depleted today, giving only a small portion of the minerals that they previously gave.

This article by Professor Per-Arne Öckerman (in Swedish) he shows that the biological age decreased by 30 years after two months of supplementation of multinutrients. The supplements included vitamins, minerals, fatty acids, probiotics and amino acids. I do not know what is included in Empowerplus, but it is interesting to see Professor Öckermans results.

It is so motivating to review your diet and see if you can improve the content by adding more micronutrients. Unfortunately, it’s still quite expensive. Looking forward to the day when we get them on prescription. Nothing to patent and nor anything to earn the big bucks as on psychopharmaogical  drugs. However much money to save for society and the individual.

More micronutrients to the people!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco