Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mer om vatten

| 1 Comment

Igår läste jag flera artiklar om vårt dricksvatten. Det är uppenbart att det finns mycket vi kan göra för att skapa bättre förutsättningar för vår hälsa bara genom att dricka bra vatten.

Det började med att jag läste information om att man i Lund är uppmanad att koka vattnet eftersom vattnet har visat sig ha för höga bakteriehalter (Sydsvenskan 11/4). Fördelen med kommunalt vatten jämfört med egen brunn är att man har täta kontroller av t ex bakteriehalter. Med egen brunn kan man ta prover ena dagen – och det är ganska kostsamt – och ett par dagar/veckor senare är kvaliteten helt annorlunda utan att man märker det. Ändå önskar man vattenrening som även tar bakterier så att man vet att vattnet är okej oavsett hur det ser ut från början.

DSC02468 Sedan läste jag en artikel i Expressen om en jämförelse av vattenkvaliteter i olika storstäder. Kranvattnet i Stockholm hamnade i mitten efter städer som Amsterdam, Manchester, New York och Hong Kong. Man fann rester från tre olika läkemedel i vattnet i Stockholm. Det är tydligt att den kommunala vattenreningen inte klarar av läkemedel. Jag vet att jag tidigare läst att miljöchefen i Stockholm inte lät sina barn dricka vattnet. Det är skrämmande eftersom vatten är så viktigt för oss alla. Vi vill kunna lita på att vattnet i kranen är säkert, hälsosamt och gott. Här handlar det alltså om rester i vattnet som vattenreningen inte tar och som inte heller märks i reningsverkens kontroller. Det har ju t ex talats mycket om östrogen i vattnet.  Hur kul är det att få i sig läkemedelsrester i ett glas vatten som kanske ser klart ut och t o m smakar gott?

Jag har under så många år köpt hem vatten i PET-flaskor. Eftersom jag inte litade på vattenkvaliteten trodde jag att jag genom att köpa källvatten förbättrade förutsättningarna för hälsa. Idag vet vi att det finns många kemiska utfällningar i plast som är ytterst skadliga. Inte minst handlar det om kemiskt östrogen. Här är en artikel från Dr Mercola om olika plaster och deras farlighetsgrad. Plasten i PET-flaskor som tidigare ansetts säkra läcker giftig antimon (ett halvmetalliskt grundämne) som används vid tillverkning av flaskorna samt bromföreningar. Det senare påverkar centrala nervsystemet och kan trigga olika psykologiska symtom.

Porlande vatten!

Här är ett utdrag från Dr Mercola´s text om Polyethylene Terephthalate plast (PET):

 

“Typically used to make bottles for soft drinks, water, juice, mouthwash, sports drinks and containers for condiments like ketchup, salad dressing, jelly and jam, PET is considered safe, but it can actually leach the toxic metal antimony, which is used during its manufacture.
One study that looked at 63 brands of bottled water produced in Europe and Canada found concentrations of antimony that were more than 100 times the typical level found in clean groundwater (2 parts per trillion).3
It also found that the longer a bottle of water sits on a shelf — in a grocery store or your refrigerator — the greater the dose of antimony present. It is believed that the amount of antimony leeching from these PET bottles differs based on exposure to sunlight, higher temperatures, and varying pH levels.
Brominated compounds have also been found to leach into PET bottles.4 Bromine is known to act as a central nervous system depressant, and can trigger a number of psychological symptoms such as acute paranoia and other psychotic symptoms.”
 

Det blev mycket vattenpåminnelser på en dag. Ännu en väckarklocka! Med den här texten vill jag inte på något sätt skrämma upp någon. Jag tycker dock att det är bra att veta och att det faktiskt finns alternativ som ger oss säkert och bra vatten. Jag har tidigare berättat om Naturlig Vattenrenings filter som jag varmt rekommenderar. Jag är så glad för mitt filter och mitt goda, hälsosamma vatten. Du kan läsa mer om dessa olika filter här.  Mitt filter är monterat under diskbänken och har en egen fin kran bredvid den vanliga kranen. Det kostar 2.200 kr och är fantastiskt bra och smidigt. Man kan också ställa filtret på diskbänken med en kran på.  Det finns också ett enkelt billigt filter som man kan sätta på sin kran för att få bra vatten. Den kostar 595 kr och räcker till 3000 l vatten. En ny patron kostar 145 kr. Ett enkelt sätt att få bättre vatten. Hör av dig om du undrar något kring dessa filter. Du kan köpa dem via mig till samma pris som hos Naturlig vattenrening. På det sättet får jag lite ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta att blogga.

Vattenfilter Euro

 

More about water

Yesterday, I read several articles about our drinking water. It is obvious that there is much we can do to create better conditions for our health just by drinking water with good quality.

It all started when I read the info that in Lund they are asked to boil water because the water has been found to have high levels of bacteria (Sydsvenskan 11/4). The advantage of municipal water compared to private well is to have frequent monitoring of eg bacterial concentrations. With your own well, you can take samples on one day – and it is quite costly – and a few days / weeks later, the quality is totally different without you noticing it. It seems better to have a filter so that regardless of the original water quality you get good water out of your tap.

Then I read an article in Expressen on a comparison of water qualities in different cities. Tap water in Stockholm ended up in the middle after cities such as Amsterdam, Manchester, New York and Hong Kong. They found remains of three different drugs in the water in Stockholm. It is clear that the municipal water treatment cannot handle drug residues. I know I previously read that the environmental manager in Stockholm would not let his children drink the water. It’s scary because the water is so important to us all. We want to be confident that the water in the tap is safe, healthy and tastes good. Here we are talking about residues in water that water purification does not eliminate and that is not  noticeable in sewage controls. There have for example been much talk of estrogen in the water. How much fun is it to get drug residue in a glass of water that may look clear out and even taste good?

I have for so many years purchased water in PET bottles. Since I did not trust the water, I thought I by buying spring water it would optimize conditions for health. Today we know that there are many chemicals in plastic that are very harmful. Not least, it is about chemical estrogen. Here is an article from Dr. Mercola on various plastics and their degree of danger. The plastic in PET bottles previously considered safe leak toxic antimons (a semi-metallic element) used in the manufacture of bottles and bromine compounds. The latter affects the central nervous system and can trigger different psychological symptoms.

Here is an excerpt from Dr. Mercola’s text on Polyethylene Terephthalate Plastic (PET):

“Typically distressed to make bottles for soft drinks, water, juice, mouthwash, sports drinks and containers for condiments like ketchup, salad dressing, jelly and jam, PET is Considered safe, but it can actually leach the toxic metal antimony, Which Is Distressed During its Manufacture.
One study looked at That 63 brands of bottled water Produced in Europe and Canada found Concentrations of antimony That were more than 100 times the typical level found in clean groundwater (2 parts per trillion) .3
It overpriced found That the longer a bottle of water seat on a shelf – in a grocery store or your refrigerator – The Greater the dose of antimony present. It is believed That the Amount of antimony leeching from These PET bottles Differ based on exposure to sunlight, higher tempera tures, and varying pH levels.
Brominated compounds have overpriced been found to leach into PET bottles.4 Bromine is known to act as a central nervous system depressant, and can trigger a number of psychological symptoms Such as acute paranoia and other psychotic symptoms. “

That was plenty of water reminders in one day. Yet another wake-up call! With this text, I would in no way want to scare anyone. However, I think it’s good to know, and that there are alternatives that give us safe and good tasting water. I have previously told you about Naturlig Vattenrening (Natural Waterfiltering) filters that I highly recommend. I’m so happy for my filter and my good tasting, healthy water. You can read more about these different filters here. My filter is mounted under the sink and has its own beautiful tap alongside the standard tap. It costs 2200 SEK and is fantastically smooth and functional. You can also set the filter on the sink with a faucet on. There is also a simple inexpensive filter that you can put on the water tap to get good water. It costs 595 SEK and sufficient for 3000 liters of water. A new cartridge costs 145 SEK. An easy way to get better water.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco