Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mina dagar i Kalmar

| 2 Comments

I tisdags packade jag bilen för utflykt. Älskar ju det. Körde mot Kalmar. Jag valde att köra den vägen som tar lite längre tid trots att den är kortare eftersom den är så vacker. Under vägen upp stannade jag vid en sjö och käkade lunch. Ett kort stopp vid ett glasbruk blev det också innan jag kom fram till vackra Kalmar. Vädrets makter hade verkligen gjort allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar! Nu kan jag lägga till ännu en plats till min lista på ställen jag skulle kunna tänka mig att bo på. Det är ju lite märkligt numera för det verkar som om alla ställen jag besöker hamnar där. Det finns så mycket skönhet överallt i världen. Världen är skönhet utan en historia.

Tidig höst

Nina Granbomsom är arrangör tog emot mig i det fina galleriet där vi skulle vara. Monica Strandberg är den konstnär som äger galleriet och just nu har hon hängt upp sina egna tavlor för en kommande visning. Det är flera år sedan hon visade upp sin konst senast. Vi var verkligen privilegierade. Vilka tavlor! Jag fick be Nina att stå framför ett täckt fönster för jag kände att jag inte skulle kunna konkurrera med dessa fantastiska skapelser. :) Vilken miljö att samtala i.

Monica Strandberg 3

Vi blev 50 personer till slut! Så roligt att det kom så många. Jag pratade i en timme sedan blev det 20 minuters fika. Vi avslutade med 40 minuters samtal. Nina öppnade upp med några frågor och sedan kom det fler frågor från andra i publiken. Så himla bra! Jag älskar att prata utifrån frågor, utifrån vad de närvarande vill veta, vad som inte blivit helt tydligt. Det var en otroligt öppen publik. Jag hade så roligt. Orden flödade fram i en faslig fart och det kändes enkelt att möta det intresse som jag uppfattade hos lyssnarna.

Ninas trappa

Efter att vi hade ställt i ordning åkte jag med Nina hem för att bo över hos henne. Nina är en varm, generös, klok och härlig människa. Hon är bl a pilgrimsvandrare. 12 gånger har hon varit nere i Spanien och vandrat med grupper längs El Camino. Jag har precis avslutat hennes bok ”Med trasiga fötter mot ett helt hjärta” som jag fick när jag pratat färdigt. Den är så fin. Bra skriven, intressant, inspirerande och med fina reflektioner. Den beskriver hennes första vandring då hon gick 50 mil ensam. Jag har själv länge velat vandra mer, gärna El Camino. Tills vidare får jag vandra mina egna pilgrimsvandringar kring där jag bor.

Kalmar Slott 1

Vi fick ett fint samtal över en tallrik soppa och fortsatte sedan till frukost. Vår samvaro avslutades med en promenad genom gamla delen av Kalmar, förbi slottet och längs med havet. Så otroligt vackert. Ja, ni får ju en glimt genom bilderna här. Sedan skulle Nina packa för två timmar senare skulle 12 nya deltagare komma till henne för avfärd till Spanien och en ny vandring.

Rara hus

Innan jag vände kosan hemåt igen fick jag ett långt givande samtal med en gammal vän som jag inte hade träffat på tre år. Han var med under tisdagskvällen med sin sambo. Vi satt på några olika bänkar, njöt av vårt samtal och det vackra vädret. Det är så underbart hur man bara kan plocka upp samtalet där man slutade sist med vissa vänner. Och det fortsätter att fördjupas och beröra. Så glad för det.

Snygg sko!

 

Kvällen nästa vecka tillsammans med Helena (Blomljus) hemma hos henne på Stallebacka är inställd eftersom de håller på att sälja just nu. Mitt nästa föredrag äger rum måndagen 16 september kl 18.30-20.30 i Ängelholm. Hoppas att många kommer och att det blir ännu en möjlighet till fina möten.

 

My days in Kalmar

Last Tuesday , I packed the car for another excursion. Love that as you know if you have read the blog before. Drove towards Kalmar. I chose to drive the road that takes a little longer even though it is shorter because it is so beautiful. On the way up , I stopped at a lake and had lunch. I also had a brief stop at a glass factory before I came to the beautiful Kalmar. The weather gods had really done everything to create the best conditions ! Now I can add another site to my list of places I would consider to live in. It’s a bit odd nowadays it seems like every place I visit ens up on that list . There is so much beauty everywhere in the world. The world is beauty without a story.

Nina Granbom who is the organizer welcomed me in the nice gallery where the event would be hosted. Monica Strandberg is the artist who owns the gallery and right now she has hung her own paintings for an upcoming exhibition. It has been several years since she last showed off her art . We were really privileged . Such paintings! I had to ask Nina if I could stand in front of a covered window instead of in front of the paintings , I felt that I could not compete with these amazing creations. :) What environment to meet in.

We ended up being 50 people! Great that so many showed up . I talked for an hour then we had a 20-minute coffee break. We finished with a 40 minute conversation . Nina opened up with a few questions and then more questions came from others in the audience. So very nice! I love to talk on the basis of questions , based on what they currently want to know, what has not been entirely clear . It was an incredibly open audience. I had so much fun. The words flowed  at a high pace and it felt easy to meet the interest  that I perceived the listeners had.

After we had put everything back in order, I went  home with Nina to stay over at her place . Nina is a warm , generous, wise and lovely woman . She is , among other things, a pilgrimer. She has been down in Spain 12 times and walked with groups along El Camino. I just finished her book “With torn feet towards a whole heart” that I got as a gift when I finished talking . It is a great book . Wellwritten , interesting, inspiring and with intriguing reflections . It describes her first walk along the Camono of 500 km alone. I myself have wanted to walk more for a long time , like El Camino for instance. For the time being I have to walk my own pilgrimages around where I live.

We had a nice conversation over a bowl of soup and continued over breakfast. Our time together ended with a walk through the old part of Kalmar , past the castle and along the ocean. So incredibly beautiful. Yes, you can get a glimpse through the pictures here . After we parted Nina had two hours to pack and then 12 new people came to her for departure to Spain and a new hike directly that same day.

Before I turned around and started to head back home , I got a long richtalk with an old friend that I had not seen for three years. He was also present Tuesday night with his partner . We sat on a few different benches , enjoyed our conversation and the beautiful weather. It is so wonderful how you can just pick up the conversation where you left off with some friends. And it continues to deepen and touch . So happy for that.

The evening next week together with Helena (Blomljus ) at her house, Stallebacka, is cancelled since they are selling the place right now. My next lecture will take place on Monday, September 16 at 18:30 to 20:30 in Ängelholm. I hope that many will come and that it will be another opportunity for great meetings .

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco