Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mystik

| 0 comments

Vi verkar fascineras av det vi uppfattar som mystik. Det som är hemlighetsfullt, fantasieggande och fascinerande. Det kan handla om något som vi uppfattar hos en annan människa, en upplevelse som vi inte riktigt kan sätta in i något speciellt fack eller ge någon specifik tolkning. Jag märker t ex att jag älskar att fota hemliga mörka gångar med ljusa öppningar av olika slag. Det som kan skönjas, men som verkar vara delvis dolt. Det som alltid är även om det ibland inte verkar så.

Utsikten vid Pålsjö slott

Utsikten vid Pålsjö slott

Vad är då mystik? För mig är det absolut en påminnelse om det ovetbara som vi alla känner även om vi inte är medvetna om det. Det som inte går att fånga med ord och som ändå är så självklart för oss. Vi kan kalla det andligt, men egentligen är existentiellt ett bättre ord – eller kanske essentiellt. Det är vår existens bortom sinnets upplevelser. En öppen hemlighet. Inte förbehållen endast vissa utan en förutsättning för allas möjlighet att uppleva något överhuvudtaget. Det mest självklara och ordinära. Vetskapen om att det finns något mer, något större, som ger näring till sökandet efter något som vi kanske inte riktigt kan sätta ord på. Men som inte går att finna eftersom det alltid är här, är det som söker.

Så här såg himlen ut på Midsommaraftons kväll.

Så här såg himlen ut på Midsommaraftons kväll.

Mystik finns inom alla de stora religionerna. Det är, enl Wikipedia, en religiös term för en personlig relation till det gudomliga. ”Ofta ligger religionens mystiska tolkningar och klargöranden närmare varandra än vad moderreligionerna gör.” Det låter självklart. Moderreligionerna har varit mer utsatta för tolkningar genom århundraden. Den som verkligen vet det ovetbara, det allra mest existentiella, essentiella, vet också att det inte går att tolka eller sätta ord på.  Det borde då också vara mer likt även om det uttrycks i just denna religions och kulturs termer.

 

In i världshavets djupa famn

rinner bäckar stora som små

från många källor berg uppå

Många är namnen och orden

men människor från hela jorden

böjer sig i ödmjuk skrud

inför världens ende Gud,

Dock känd under så många namn.

Indisk folkvisa

Midsommarnatt 1

För mig är det personliga det gudomliga och det gudomliga det personliga. Inte två. Inte ett objekt och ett subjekt. Bara detta! Naturligt och mystiskt! På samma gång. :)

 

Mysticism

We seem to be fascinated by what we perceive as mysticism. It is secretive, intriguing and fascinating. It can be about something that we perceive in another person, an experience that we can not really put into a specific box or give any specific interpretation. I notice, for example, that I love to shoot secret dark passages with bright openings of various kinds. What is evident, although it seems to be partly hidden. What always is, even though it may not always seem so.

The view at Pålsjö castle

What is mysticism? For me it is definitely a reminder of the unknowable that we all know, even if we are not aware of it. That you can not capture with words and yet is so obvious to us. We can call it spiritual, but really existential is a better word – or perhaps essential. It is our existence beyond the mind´s experiences. An open secret. Not reserved exclusively for some but a requirement for everyone to experience anything at all. The most obvious and ordinary. Knowing that there is something more, something bigger, which provides nourishment to the search for something that we may not be able to put into words. But that can not be found because it is always here, it is what seeks.

This is what the sky looked like Midsummer night.

Mysticism is found in all the great religions. It is, according to Wikipedia, a religious term for a personal relationship with the divine. “Often the religion’s mystical interpretations and clarifications are closer to each other than the mother religions are.” It sounds obvious. Mother religions have been more subject to interpretations through the centuries. Anyone who really knows the unknowable, the most existential, essential, also knows that it can not be interpreted or put into words. It should then also be more similar even if it is expressed in each particular religion´s and culture’s terms.

 

Into the worldocean’s deep bosom

streams flow, large and small

from many mountain sources

Many are the names and words

but people from all over the world

bow in humble garb

facing the world’s only God,

However, known by so many names.

Indian folk song

For me the personal is the divine and the divine is the personal. Not two. Not an object and a subject. Just this! Natural and mysterious! At the same time. :)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco