Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nattens och dagens dröm

| 0 comments

Kvinna vid sitt blåa hus LI nattens dröm upplevs allt så verkligt. Drömvärlden ses ur mitt perspektiv och allt är möjligt. Även sådant som vi har lärt oss är omöjligt som att flyga. Sinnet är verkligen otroligt kreativt. Det är inte konstigt att vi så lätt lär oss att tro att dagsdrömmen är verklig och att det är jag som upplever den, att den är skild från mig. Det gör livet begränsat till vad jag har lärt mig är möjligt, rimligt och troligt. I drömmen upplever man också andra personer och ändå är det bara “en drömmare”. Tänk om det är likadant med den drömtillvaro vi kallar dagen.

Fruktvagnen LPå samma sätt som det är möjligt att i nattdrömmen veta att det är en dröm – att vakna upp mitt i drömmen – är det möjligt att instinktivt veta att dagdrömmens varierande innehåll inte är verkligheten. Att veta det öppnar för ett obegränsat, kreativt, enkelt och roligt förhållningssätt till livsupplevelsen. Vetandet handlar inte om att tro eller förlita sig på vad någon annan säger. Genom att undersöka verkligheten på ett öppet, oskyldigt och fördomsfritt sätt blir det självklart uppenbart.

Glada affärskvinnor LGrunden blir då det som är konstant i och som tillvaron snarare än det som ständigt förändras. Detta ger ett igenkännande av den naturliga tillit som bär i livets alla olika upp- och nedgångar.

Jag är så tacksam för både dagens och nattens drömmar, men framför allt vetandet att båda sker i och som det jag är.

 

The night´s and the day´s dream

In the night’s dream everything and everyone is experienced as being so real. The dream world is seen from my perspective and everything is possible. Even things that we have learned is impossible as flying. The mind is really incredibly creative. It’s no wonder that we so easily learn to believe that the day´s dream is real and that it is I who experience it, that it is separate from me. This makes life limited to what I have learned is possible, reasonable and probable. In the night dream we also experience other people but there is only “one dreamer”. What if it’s the same with the dream we call day?

Just as it is possible to know that it is a dream in the night – to wake up in the middle of the dream – it is possible to instinctively know that the varied content of the day´s dream is not reality. Knowing this opens an unlimited, creative, easy and fun approach to the experience of life. Knowing is not about believing or relying on what someone else says. By examining reality in an open, innocent and open-minded way, it becomes evidently obvious.

The foundation then becomes that which is constant in and as life rather than that which is constantly changing. This gives a recognition of the natural trust that carries through all of life’s various ups and downs.

I am so grateful for both the day´s and night´s dreams, but above all knowing that what both occurs in and as is what I am.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco