Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Naturens skönhet, gifter och deodorant

| 2 Comments

Så kom de första vintriga dagarna. Vackert, vackert!!! Det hade snöat lite under natten. Vi människor skapar så mycket skönhet och ändå kan inget jämföra sig med naturens skapelser! Varje dag njuter jag av vad jag ser och upplever under mina promenader. En så ömsint, enkel, självklar skönhet som är lätt att missa. Bilderna är från i morse.

IskristallerDet är sorgligt att tänka sig hur vi hanterar denna skönhet. Både vår egen och den runt omkring oss. Jag blev återigen påmind om hur respektlöst vi behandlar naturen och därigenom oss själva. Tänka sig att bönder får betalt för att köpa det slam som blir över på reningsstationerna. De lär få 120 kr/ton som de tar hand om. 200.000 ton slam blir över varje år från vattenreningsverken. Ett slam som är fullt av tungmetaller, läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, sjukhusavfall, bakterier och virus. Som de sedan använder till att gödsla åkrarna där de odlar mat som vi ska äta. En medelstor gård lär sprida ut hormoner motsvarande 300 000 p-piller på åkrarna. Det är ju helt horribelt! Nästan ofattbart. Hur tänker man då?  Här är en länk till Aftonbladets artikel om detta: ”Åkrarna gödslas med p-piller”. Jag rekommenderar att läsa den!

All denna information ökar i alla fall motivationen och incitamentet att handla ekologiskt, obesprutat och så giftfritt som bara är möjligt. Det tar liksom aldrig slut. Nya aspekter att ta hänsyn till vid inköp och användning.

DropparDet senaste för mig är det här med deodorant igen.  Jag har länge vetat att det inte är bra att använda en deodorant med aluminium. Vilket de flesta deodoranterna innehåller. Aluminium är en tungmetall som man bl a kopplar samman med Alzheimers. Nu har jag förstått att alun inte heller är idealiskt. Jag har tre olika deodoranter hemma som inte innehåller aluminium. Alla innehåller alun. Sedan ett par dagar tillbaka testar jag nu två ännu mer naturliga alternativ.

Det ena är att jag har blandat bikarbonat och filtrerat vatten i en liten sprayflaska. Det andra är att jag blandar jungfrulig kallpressad kokosolja med några droppar magnesiumklorid och smörjer in armhålan med. Det känns så bra att använda sådant som man kan äta. Självklart bör vi ju inte ha något på huden som vi inte kan tänka oss att äta. Ska också prova kolloidalt silver. Jag lovar att återkomma med rapport om hur testerna utfaller.

Snöig BuddaJag vill redan nu dock utfärda en liten varning när det gäller bikarbonatvattnet. Min sprayflaska välte och jag såg inte att den läckte lite. Där har jag nu ett jättefult svart märke mitt på min fina träskiva runt vasken. Känns inte så roligt. Det är tur att jag vet att kroppen naturligt har bikarbonat i sig. Som rengöringsmedel ska man nog vara lite försiktig.

Tidigare om åren har jag ibland fått svullet tandkött med några vita blåsor då och då på precis samma ställe i munnen. Det blir också ömt kring käken just där. Tror att det heter afte. Det blev mycket bättre när jag började med Zendium som lär ha några enzymer som hjälper förebyggande. Det var länge sedan nu. Nu använder jag inte Zendium längre. Inte heller några andra tandkrämer med fluor utan en som heter Kingsfisher. Den känns bra. Det satte i alla fall igång igen för några dagar sedan. Jag började direkt gurgla länge med bikarbonatvatten (2 krm i ett halv glas vatten) två gånger om dagen. Det blev bättre med en gång. Direkt efter första gången. Efter två dagar är det i princip helt borta. Det är verkligen stor skillnad från hur det brukade vara förr. När jag läser på Wikipedia står det att det vanligtvis försvinner efter 10-14 dagar. Det står också att man inte vet orsaken. Förmodligen är det flera olika saker som samverkar.  Bikarbonat är alltså bra att ha i husapoteket.

För övrigt har jag förstått att de vanligaste bikarbonatmärkena kan ha aluminiumkontamination. D v s att man använt kärl gjorda av aluminium vid tillverkningen. Det gäller både Santa Maria och Dr Oetker. Det finns tydligen två olika märken som är garanterat aluminiumfria. Det ena finns i Sverige och härifrån har jag beställt nu.

 

Nature´s beauty, poisons and deodorant

Yesterday was the first wintery day . Beautiful, beautiful ! It had snowed little overnight this morning. We humans create so much beauty and yet can never come close to nature’s creations! Every day , I so enjoy what I see and experience during my walks . Such a tender, simple, obvious beauty that is easy to miss. The pictures are from this morning.

It is sad to think how we handle this beauty. Both our own and all around us. I was once again reminded of how disrespectfully we treat nature and thereby ourselves. Imagine that farmers get paid to buy the sludge left over at purification stations. They get 120 SEK / ton if they take care of it. 200,000 tons of sludge left over each year from water treatment plants. The sludge is full of heavy metals , pharmaceuticals residues , chemicals , environmental pollutants, residues from hospitals, bacteria and viruses. They then use it to fertilize the fields where they grow food that we eat. It is said that a medium-sized farm spreads hormones equivalent of 300,000 birth control pills on the fields. It’s absolutely horrible ! Unbelievable. How is it possible ? Here ‘s a link to the Aftonbladet article on this: ” The fields are fertilized with the pill.” I recommend reading it! It is in Swedish though.

All of this information increases at least the motivation and incentive to buy organic and pesticide-free produce. So, it never ends. New aspects to consider when grocery shopping and cooking.

Right now the issue about deodorant is up for me again . I have long known that it is not good to use a deodorant with aluminum. Which most deodorants have in them. Aluminum is a heavy metal that seems to be linked to Alzheimers. I understand now that alum is also not ideal. I have three different deodorants at home that does not contain aluminum. All contain alum . Then a few days back, I started to test now two more natural alternatives .

One is that I have mixed baking soda and filtered water in a small spray bottle. The second is that I mix virgin cold pressed coconut oil with a few drops of magnesium chloride and moisturize armpit with . It feels so good to use things you can eat. Obviously, we should not have anything on our skin that we would not eat. Will also try colloidal silver . I promise to come back with a report on the outcome of the tests .
I would also like to issue a small warning about the water with baking soda. My spray bottle tipped over and I did not notice that it was leaking a little. I now have a giant ugly black mark in the middle of my nice wooden board around the sink . Not happy with that. It’s lucky that I know that the body naturally has bicarbonate in it. As cleaners  you should probably be a little careful.

Earlier on I have sometimes had a swollen gum with some white blisters in exactly the same place in the mouth every time. The jaw would also be painful to touch then. I believe that it is called afte . It was much better when I used a tooth paste called Zendium that is said to have some enzymes that help prevent it. It was a long time ago now. I now don´t use Zendium any longer . Indeed, no other toothpastes with fluoride either. Instead I use Kingfisher . It feels good. Anyhow it started again a few days ago, the afte that is. I started immediately to gargle a long time with baking soda water ( 2 pinches in half a glass of water) twice a day . It got better almost immediately. Directly after the first time. After two days, it is almost completely gone. It really is a big difference from how it used to be before. When I read on Wikipedia it says that it usually disappears after 10-14 days. It also says that the cause is not known. Probably there are several different things that interact. Bicarbonate is therefore good to have in your household pharmacy .

Incidentally , I understand that the most common brands of baking soda may have a little aluminum contamination. Ie they use containers made ​​of aluminum in manufacturing. This applies to both Santa Maria and Dr. Oetker, our most common brands . There are apparently two different brands that are guaranteed aluminum free . The one in Sweden and here I have ordered now. Here is an English brand that is supposedly aluminum free.

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco