Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nya framgångar

| 2 Comments

Det är en intressant resa jag är på. Speciellt nu när jag märker att det går åt rätt håll.

LDN – låg dos Naltrexon

När jag var hos min FunMed läkare, Carola, fick jag recept på LDN (lågdos Naltrexon). Det är ett läkemedel som blandas till på recept och jag kunde hämta ut den efter ett par veckor. Naltrexon är en specifik opiatantagonist som i Sverige är registrerad för behandling av alkoholberoende. Den motverkar möjligheten att få kickar av alkoholen. Dosen är då 50 mg.

I över 20 år har man behandlat patienter med olika autoimmuna sjukdomar med en låg dos, 3-4,5 mg som en experimentell behandling. Man tar dosen på kvällen en timme innan man somnar och “effekten av naltrexon ändras från att blockera opiatreceptorer till att fungera som agonist och triggar förlängd frisättning av kroppens egna opioider som betaendorfiner” *  mellan ca kl 02 – 04 på natten. Låga nivåer av betaendorfiner har rapporterats vid flera sjukdomar, bland annat reumatoid artrit, Crohns sjukdom och fibromyalgi. LDN har en antiinflammatorisk effekt. Det är som om man lurar kroppen att tro att det finns för lite endorfiner och då tillverkar kroppen mer.

Det blommar fortfarande i trädgården!

Läkartidningen konstaterar att det inte finns tillförlitligt belägg för att det fungera. Men det finns många människor som upplever förbättring när de tar LDN. T ex har flera med ME upplevt positiv effekt. (Det sägs att 2/3 får lindring av LDN).

Det var spännande att börja. Lite svårt med sömnen första veckan och jag drömmer mer än vanligt. Eller kanske är det så att jag bara kommer ihåg mer när jag vaknar. Det är en allmänt känd “biverkan” att man drömmer mer. Annars finns inga större biverkningar av Naltrexon i så små doser.

För mig är det svårt att säkerställa anledningen till att jag blir bättre eftersom jag gör så mycket på en gång. Och egentligen spelar det kanske inte så stor roll.

Något som har blivit klart bättre är min artros. Jag fick artros i knäna efter att jag bröt foten och jag har också fått artros i foten efter skadan. Tidigare hade jag ont i varje steg jag tog. Artrosen i knäna blev bättre om jag cyklade. Jag hade ont under nätterna när jag rörde mig.

Nu har jag nästan inte ont alls. Det är helt otroligt. I fredags gick jag den längsta promenaden jag har gått på 2,5 år, 1,5 timme, sedan jag bröt foten/benet. Det är en sådan lättnad. Jag märker att jag fortfarande inte går ansträngningslöst. Speciellt höger knä är fortfarande lite stelt. Men att gå och inte ha ont är så stort, så stort!!! Jag är oerhört tacksam.

Det låter rimligt att detta är en effekt av LDN eftersom artros är ett inflammatoriskt tillstånd.

Idag klippte jag gräset utan att känna något. Jag hade hoppats att det skulle vara sista gången. Men min stora kastanj har inte börjat tappa blad ännu. Märklig höst. Det är mycket senare än vanligt. Det känns enklelt att smula sönder löven med gräsklipparen så det får bli fler gånger ….

Nu vet jag inte om det är som med kortison att symtomen försvinner, men inte orsaken. Det borde vara annorlunda med LDN eftersom det inte specifikt går på symtomlindring utan stärker immunförsvaret. Detta är något jag ska fråga min läkare nästa gång jag träffar henne. Återkommer om detta.

Min ansträngningsfeber har ännu inte påverkats. Men jag har absolut mer energi och allt känns lättare på något diffust sätt.

Källor:
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/lakemedelsfragan/2015/11/vetenskapligt-stod-saknas-for-effekt-av-naltrexon-i-lag-dos/

In English (thank you google translate):

It’s an interesting journey I’m on. Especially now when I notice that it is going in the right direction.

LDN – low dose Naltrexone

When I went to my FunMed doctor, Carola, I was prescribed LDN (low-dose Naltrexone). It is a drug that is mixed on prescription and I was able to pick it up after a couple of weeks. Naltrexone is a specific opiate antagonist that is registered in Sweden for the treatment of alcohol addiction. It counteracts the possibility of getting kicks from alcohol. The dose is then 50 mg.

For over 20 years, patients with various autoimmune diseases have been treated with a low dose, 3-4.5 mg as an experimental treatment. The dose is taken in the evening one hour before falling asleep and “the effect of naltrexone changes from blocking opiate receptors to acting as an agonist and triggers prolonged release of the body’s own opioids as betaendorphins” * between about 02 – 04 at night. Low levels of beta-endorphins have been reported in several diseases, including rheumatoid arthritis, Crohn’s disease and fibromyalgia. LDN has an anti-inflammatory effect. It is as if you trick the body into thinking that there not enough endorphins and then the body produces more.

It is still blooming in the garden!

”Läkartidninge” (Swedish medical journal) states that there is no reliable evidence that it works. But there are many people who experience improvement when they take LDN. For example, several with ME have experienced a positive effect. (It is said that 2/3 get relief from LDN).

It was exciting to start. A little difficult to fall asleep the first week and I dream more than usual. Or maybe I just remember more when I wake up. It is a well-known “side effect” that one dreams more. Otherwise, there are no major side effects of Naltrexone in such small doses.

For me, it is difficult to be sure of  why I get better because I do so much at once. And it may not really matter that much.

Something that has clearly improved is my osteoarthritis. I got osteoarthritis in my knees after I broke my foot and I also got osteoarthritis in the foot after the injury. In the past, I was in pain every step I took. The osteoarthritis in my knees got better if I cycled. I was in pain during the night whenever I moved.

Now I have almost no pain at all. It’s absolutely incredible. Last Friday I went for the longest walk I have done in 2.5 years, 1.5 hours, since I broke my foot / leg. It is such a relief. I notice that I still do not walk effortlessly. Especially the right knee is still a bit stiff. But to walk and not be in pain is so big, so big !!! I’m extremely grateful.

It makes sense that this is an effect of LDN because osteoarthritis is an inflammatory condition.

Today I mowed the lawn without feeling any pain at all. I had hoped it would be the last time. But my big chestnut tree has not started to lose leaves yet. Strange fall. It’s much later than usual.

Now I do not know if it is like with cortisone that the symptoms disappear, but not the cause. It should be different with LDN because it does not specifically give symptom relief but strengthens the immune system. This is something I should ask my doctor the next time I see her. Will be back about this.

My exertional fever has not yet been affected. But I definitely have more energy and everything feels easier in some diffuse way.

Sources:

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/lakemedelsfragan/2015/11/vetenskapligt-stod-saknas-for-effekt-av-naltrexon-i-lag-dos/

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco