Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om disciplin och självförbättring

| 0 comments

Såg om en fantastisk video i morse om en man som knappt kunde gå och den otroliga förändring han genomgick med hjälp av yoga. (Här är videon.) Det är naturligtvis oerhört inspirerande att se vad som är möjligt om det är möjligt. Tidigare i livet har den här typen av inspiration ofta vänts till självanklagelser efter ett tag. Varför tar inte jag tag i det som jag vill förändra hos mig själv? Varför har inte jag självdisciplinen att fortsätta med mina goda förutsättningar? Vad är det för fel på mig?

Ylande hunden

 

När vi tror att vi bestämmer över våra liv är det så lätt att bli besviken på oss själva och andra för att det inte blir som vi önskar. Det här är den ena delen. Den andra är att vi också tror oss veta vad som är bäst för oss och andra. Vi tror att våra fantasier om framtiden – som faktiskt är rena spekulationer – visar på sanningen. Min sanning är att vi varken har kontroll eller behöver den! Det är viktigt att inse båda delarna. Om vi tror att vi inte har kontroll, men inte har tilliten till att livet lever oss på bästa sätt blir det mycket frustrerande. Likaså om jag tror att jag har kontroll, men upptäcker att de omständigheter som jag trodde skulle garantera mig lycka faktiskt inte gör det.

Vi vet ju alla det här. Vi har alla varit barn och levt denna sanning. Ändå gör våra intränade program sig påminda. D v s vi tror på tankarna som säger att något är fel. I stället för att bara slappna av och upptäcka att om jag inte har någon beskrivning på det här ögonblicket är det bara som det är. Och det är bra! Även om allt jag har lärt mig säger något annat.

Resta stenar

Jag är så glad att jag idag vet att det inte finns någon Eva här som kontrollerar dessa livsbetingelser. Eva-personligheten, kroppen/sinnet, fortsätter att verka bestämma, göra val, agera. Och hela tiden är det så uppenbart att det jag är är bortom allt som kommer och går inklusive val och begrepp som orsak/verkan. Det är skönt att veta att de val som skenbart görs aldrig kan vara rätt eller fel. Det är det här tidlösa ögonblicket som det är. Varken mer eller mindre. Så befriande att låta idéer som disciplin, egenförbättring och andra stressfulla begrepp få komma och gå som allt annat. Jag har aldrig tagit bättre hand om den här kroppen och det här sinnet. När idéerna om att Eva är fel om hon inte gör vissa saker, blir vissa saker gjorda så mycket enklare och naturligare. Det hade jag aldrig trott när jag var helt absorberad i tron på Eva och bedömningarna av hennes tankar, känslor och handlingar. Nu får Eva leka och leva bäst hon vill. Även när hon tror hon bestämmer och väljer! Puh! Äntligen!

Igår var jag och hälsade på en god vän i Halmstad. Det blev en härlig dag med hälsosam och god lunch på stan, närande samvaro och upptäcktsfärd i nya områden. Nu har jag kunnat lägga ännu en plats till min lista över platser där jag skulle vilja bo.

Utsikt över havet

På vägen hem stannade jag vid det här gravfältet som jag ofta gör när vädret är vackert. Det är en underbart stillsam, kraftfull och vacker plats. Som de flesta sådana här platser ligger den underskönt belägen med långsträckt utsikt över havet. Här finns bl a 36 resta stenar och flera gravrösen. Delar är äldre än 1000 år f Kr. Fantastiskt att det tidlösa kan upplevas så starkt i det som vi beskriver som gammalt. Det tidlösa som alltid är det som upplevs i och som allt vi beskriver med hjälp av våra begrepp av tid. Bilderna kommer som du kanske förstår från den här platsen, ca 2 mil från Halmstad mot Markaryd längs med väg 117. Jag tror att närmaste byn heter Tjäraby. Väl värt ett stopp!

Dags för morgonpromenaden! Idag gäller både mössa och vantar. Just nu kl 07.45 fortfarande bara 2,6 grader ute. En fantastiskt vacker kall höstdag! Perfekt att tillbringa utomhus till stor del. Önskar dig en fin helg vad det nu än innebär för just dig!

 

About discipline and selfimproving

Saw an amazing video this morning about a man who could barely walk and the incredible change he went through with the help of yoga. (Here’s the video.) Of course it is incredibly inspiring to see what is possible if  it is possible. Earlier in life , this kind of inspiration often turned to self-blame after a while. Why don´t I start changing myself the way I want to ? Why don´t I have the self-discipline to continue with my good ambitions ? What ‘s wrong with me?

When we think we are in charge of our lives , it is so easy to be disappointed in ourselves and others when it is not as we wish it to be . This is the first part . The second is that we think we know what is best for ourselves and others. We believe that our fantasies about the future – that is actually pure speculation – demonstrate the truth. My truth is that we have neither control nor need it! It is important to realize both. If we believe that we have no control, but does not have confidence in life living us in the best way , it becomes very frustrating. Likewise, if I think I have control, but discover that the circumstances that I thought would guarantee my happiness actually don´t.

We all know this . We have all been children and lived this truth. Nevertheless , we are constantly reminded of our programs . Ie we believe in thinking that says that something is wrong. Instead of just relaxing and finding that if I do not have a description of this moment it simply is just as it is. And it’s good! Even though everything I’ve learned may say the opposite.

I am so glad that I now know beyond doubt that there is no Eva here that control these living conditions. The Eva-personality , the body/mind , continues to seeminly decide , make choices , take action. And all the time , it is so obvious that I am beyond all coming and going including selection and concepts like cause/effect. It’s nice to know that the apparent choices ​​can never be right or wrong. It is this timeless moment as it is . Neither more nor less . How liberating to let ideas like discipline, self- improvement , and other stressful concepts come and go like everything else. “I” have never taken better care of this body and this mind. When the ideas that Eva is wrong if she does certain things , things are made ​​so much easier and more natural. I never imagined this when I was completely absorbed in the belief in Eva and the assessments of her thoughts , feelings and actions . Now Eva can play and live the best she wants. Even when she thinks she decides and chooses! Whew! Finally!

Yesterday I visited a good friend in Halmstad. It was a lovely day with healthy and delicious lunch in town , nourishing time together and exploration of new areas. Now I have been able to add yet another place to my list of places where I would like to live.

On the way home I stopped at this old burial ground as I often do when the weather is beautiful . It is a wonderfully quiet , powerful and beautiful place. Like most of these kinds of places it is beautifully situated with vast views over the ocean. It includes 36 standing stones and several barrows . Parts are older than 1000 years BC. Amazing that the timeless can be experienced so strongly in what we describe as old . The timeless as always, it is experienced in and as everything we describe using our concept of time . The pictures were taken here , about 2 mil from Halmstad towards Markaryd on road 117. I think the nearest village called Tjäraby . Well worth a stop !

Time for the morning walk ! Today with both hat and mittens . Right now at 07.45 still only 2.6  C degrees outside . A stunningly beautiful cool fall day ! Perfect to spend outdoors in large part . Wish you a nice weekend whatever that means for you!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco