Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om mig

Jag är 67 år och lever själv på landet på Bjärehalvön – och älskar det! Min dotter bor i Stockholm och min son med familj på Irland. Jag har två underbara barnbarn. Ännu en stor glädje i livet. Jag känner mig oerhört tacksam för mitt liv! Jag har alltid varit intresserad av vad livet egentligen handlar om, vem jag är och hur jag kan vara mera sann och äkta oavsett omständigheter. Det är detta som hela tiden lett mig vidare.

Min bakgrund är att jag är beteendevetare (psykolog, grupp B bl a) i botten. Jag har också läst  personaladministration med arbetsrätt, och engelska. Jag har bl a arbetat som personalsekreterare, personalchef och marknadschef. Min enskilda firma startade jag 1988. De första åren drev jag en heminredningsbutik utanför Göteborg.

Senare arbetade jag många år med rehabilitering av långtidssjukskrivna. Jag ledde stödjande grupper och lärde ut olika tekniker för att kunna komma tillbaka till vardagen med kraft. Jag är utbildad meditationslärare, lärare i olika avslappningstekniker , certifierad andningsinstruktör samt i flera tekniker för mental och emotionell balans. Under sex år ägde och drev jag en kursgård där jag bl a erbjöd fyra dagars tysta retreater. Jag har arbetat med Byron Katies The Work, bl a för ledare. Under fem år, t o m 2011, var jag tränare inom Balanced View, en ideell organisation som erbjuder stöd för människor att hitta sin inneboende kraft, stabilitet och glädje. Under många år har jag också arbetat med att stärka ledare och medarbetare på olika företag genom enskilda möten, grupper eller föreläsningar.

Jag är också coach i Zen Coaching-nätverket. Zen Coaching är ett kraftfullt sätt att stödja andra i att växa och mogna som människa, att leva sin fulla potential i vardagen på ett öppet och närvarande sätt. Att känna igen sin egen sanna natur och leva livet från det igenkännandet.

Mest av allt har jag lärt mig av de erfarenheter livet har erbjudit. De största utmaningarna har inneburit de viktigaste lärdomarna. Successivt har det blivit allt lättare att låta det här ögonblicket vara som det är och finna kraft och livsinspiration just här. Det är jag oerhört tacksam för.

Jag brinner för att hjälpa människor att bli det bästa de kan vara inom livets alla olika områden. Jag träffar människor enskilt och i grupp, både via Zoom och genom möten på plats.

Välkommen att kontakta mig!

Eva-Torekov1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About me

I am 67 years old and I live out in the countryside by myself – and love it! My daughter lives in Stockholm and my son and his family in Ireland. I have two wonderful grandchildren.  Another great joy in life. I am extremely grateful for my life! I’ve always been interested in what life is really about, who I am and how I can be more true and genuine regardless of circumstances. This is what always has kept me going.

My background is that I am a behavioral scientist (psychologist, group B, among others). I have worked as a manager in Human Resources and Marketing.  I started my own business in 1988. The first few years I had a shop focused on interior decorating near Gothenburg.

Later I worked for many years with the rehabilitation of people that had been on sick leave for a long time.  I had support groups and taught different techniques in order to come back fully to everyday life. I am a qualified meditation teacher, certified breathing instructor, teacher of different relaxation techniques, as well as several techniques for mental and emotional balance. For six years I owned and ran a retreat center where I offered four-day silent retreats. For several years I worked with The Work of Byron Katie. For five years, until 2011, I was a trainer in Balanced View, a non-profit organization that provides support for people to find their inner strength, stability and happiness. For many years, I have also worked to strengthen leaders and employees in various companies through individual meetings, groups or lectures.

Most of all I have learned from the experiences life have offered. The biggest challenges have meant the most important lessons. Gradually, it has become increasingly easy to let this moment be as it is and find the strength and inspiration right here. I’m extremely grateful for this.

I am passionate about helping people become the best they can be in all different areas of life. I meet people individually and in groups, both via Zoom and through meetings IRL.

Welcome to contact me!

Share