Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om min hälsa senaste året, probiotika och andning

| 2 Comments

För ett år sedan slutade jag som lärare inom Balanced View. Jag var så tacksam för allt jag hade fått under de fem år jag varit med. Jag hade varit extremt aktiv, arbetat många timmar om dagen och älskat det! Anledningen till att jag slutade var inte kopplad till att jag arbetat mycker. Ändå var det en lättnad att sluta – även om jag saknade mina vänner! Snart märkte jag också hur trött min kropp var. I april upptäckte jag kraftig brist på järn och B12. Det har jag varit med om en gång tidigare – efter att i sex år ensam drivit en retreatgård. Då drog jag slutsatsen: Det tar på järndepåerna att vara en ”järnkvinna”. Jag vet inte om det stämmer, d v s om järnbrist kan kopplas till intensivt arbete, men det kändes så.

22 maj fick jag en förkylning/influensa med hög feber. Efter det har jag haft feber (38,3 – 38.6) varje dag efter aktivitet. Jag vaknar feberfri, men så fort jag går min morgonpromenad eller gör någon annan aktivitet får jag feber. Jag har varit under utredning av specialistläkare sedan dess. Jag har haft låga vita blodkroppar, hög sänka och järnvärdena har inte gått upp trots järnmedicin sedan 22 maj.

Själv har jag mått bra. Lite tröttare än vanligt – absolut. Men inga andra symtom. Jag har tagit chansen att ta det mycket lugnt. Jag har inte börjat arbeta igen förrän i höst och då med låg intensitet. För att försörja mig har jag sålt många gamla saker jag ärvt. På samma gång fick jag gåvan att rensa i förråden och lätta på bagaget. En mycket tillfredsställande sysselsättning. Det är så  roligt att stå på loppisar och antikmarknader.

bild (3)

Mycket av min tid har tillbringats utomhus. På promenader, i trädgården och framför allt i min älskade hängmatta! Den har varit min bästa vän under vår/sommar och tidig höst. Jag är otroligt tacksam att ha kunnat ta det så lugnt och låta kroppen få denna återhämtning.

För drygt två månader sedan läste jag i Karin Björkegren Jones härliga blogg om en probiotika från Japan som verkade ha stärkt hennes immunsystem. Det kändes direkt att det vill jag prova. Jag har nu i två månader tagit probiotikan (som du kan läsa mer om här). Jag tänkte att jag behövde bygga upp mitt immunförsvar. En dag – efter att ha tagit probiotikan i ca en månad – blev jag kraftigt förkyld. Jag hade alla de symtom som jag brukar ha i början av en rejäl förkylning. Det var bara det att morgonen efter var jag bra. Jag drog slutsatsen att mitt immunförsvar inte längre var försvagat. Jag tror att det beror på probiotikan – och kanske också några andra kosttillskott jag tar.

För två veckor sedan fick jag beskedet att jag för första gången sedan 22 maj har normal sänka! Yipee! Det känns bra. Jag har inte heller järnbrist längre. Fast feber har jag fortfarande. :)

Personligen – ur mitt lekmannaperspektiv – tror jag att det faktum att min kropp var väldigt trött har en stor del i detta. Det är ju inte ovanligt att man blir sjuk när man blir ledig efter en tid av intensivt arbete. Det som förvånar mig är att jag inte har upplevt några stressymtom eller andra tecken på att utmattning. Jag har inte varit låg på energi utan bara fysistk trött. Jag är och har varit lugn, andas med magen, har en avslappnad kropp och upplever stor öppenhet och frihet i sinnet. Kanske är det så att det är anledningen till att jag endast fått kroppsliga symtom och faktiskt mått bra hela tiden. Så tacksam för de möjligheter jag har haft att ta vara på den här tiden och kunnat njuta rakt igenom.

Det här är bakgrunden till min ena anledning att påbörja andningsträningen. En förhoppning att en förbättrad andning ska stötta de naturliga läkande mekanismerna i kroppen. Att en ökad syresättning ska stärka och stimulera det som behöver stärkas för att jag ska bli helt frisk, bli av med febern och få tillbaka min fysiska ork fullt ut.

Andningsträningen

Det har varit ännu en enkel natt med tejpad mun. Känns faktiskt väldigt vilsamt och skönt att ha munnen tejpad. Jag har sovit gott även om jag varit uppe en gång. Igår använde jag Relaxatorn en kvart på morgonen och en timma på kvällen. Jag använde den t ex i bilen på vägen hem från Båstad (tar ca 45 minuter) där jag träffat en grupp med klienter/vänner och varit på bio. Det gick ju bra eftersom det var mörkt. Undrar hur det skulle ha sett ut på dagen? Som en äldre kvinna som är ute och kör bil med knallgrön nappi munnen. :)

Anything goes, eller hur? Annars inte mycket nytt att rapportera om andningsträningen. Dags att sätta mig en stund med Relaxatorn nu. Det känns väldigt avslappnande. Den gör att andningen fördjupas och andetagen förlängs. Det blir naturligt så att inandningen, aktiviteten, tar en tredjedel av tiden och utandningen samt pausen efter, återhämtningen, tar två tredjedelar. Under dagen finns en naturlig medvetenhet om andningen tack vare de här perioderna med Relaxatorn.

Ha en härlig dag, kära vänner! Det ska jag ha – oavsett hur den kommer att se ut.

 

Post in English (Google translate)

A year ago, I stopped being a teacher  in Balanced View. I was so grateful for everything I had received in the five years I’ve been part of it. I had been extremely active, working many hours a day and loving it! The reason I stopped was not connected to the fact that I had worked so much. Still, it was a relief to stop – although I missed my friends! Soon, I also noticed how tired my body was. In april I discovered severe lack of iron and B12. I’ve been through this once before – after six years of running a retreat Center by myself. Then I concluded: It depletes the iron levels to be an “iron woman”. I do not know if  this is true, that iron deficiency can be linked to intense work, but it felt that way.

May 22, I got a cold / flu with high fever. After that I have had a fever (38.3 – 38.6) every day after activity. I wake up with no fever, but as soon as I take my morning walk or do some other activity, I get a fever. I have been under investigation by specialists since. I have had low white blood cell count, high sedimentation rate and iron levels have not gone up despite the iron medicine since May 22

Personally, I felt good. A little more tired than usual – absolutely. But no other symptoms. I have taken the opportunity to take it very easy. I have not started  working again until this fall and then with low intensity. To support myself, I have sold many old things I inherited. At the same time I received to clear up my storage spaces and lighten up my luggage. A very satisfactory activity. It’s so fun to stand at flea markets and antique markets.

Much of my time is spent outdoors. On walks, in the garden and especially in my beloved hammock! It has been my best friend during spring / summer and early fall. I’m incredibly grateful to have been able to have this time of recouperation and let my body get this recovery.

Just over two months ago, I read in Karin Björkegren Jones lovely blog about a probiotics from Japan that seemed to have strengthened her immune system. It felt right away that I would try this. I have now been taking this probiotics for over two months (which you can read more about here). I figured that I needed to build up my immune system. One day – after taking probiotics for about a month – I came down with a cold. I had all the symptoms that I usually have in the beginning of a real cold. The only thing was that the next morning, I was fine. I concluded that my immune system was no longer attenuated. I think it dependen  on the probiotics – and maybe also some other supplements I take.

Two weeks ago I was told, that I for the first time since 22 May, have normal sedimentation rate! Yipee! It feels good. I am not anemic anymore. Though I still have a fever. :)

Personally – from my lay perspective – I think that the fact that my body was very tired has a large part in this. It’s not unusual to get sick when there is time off after a period of intensive work. What surprises me is that I have not experienced any stress symptoms or other signs of fatigue. I have not been low on energy but only physically tired. I am and have been calm, breathing with mystomach, have a relaxed body and experience the openness and freedom of mind. Perhaps that is why I only have had physical symptoms and actually felt good the whole time. So grateful for the opportunities I’ve had to take advantage of this time and to have been able to thoroughly enjoy it.

This is the background to one of my reason to start the breathing training. I hope that improved breathing will support the natural healing mechanisms of the body. That increased oxygenation will strengthen and stimulate what needs to be strengthened for me to be completely healthy, to be rid of the fever and regain my physical strength fully.

The Breathing Training

It has been another night with taped mouth. Feels actually very relaxing and nice to have my mouth taped. I slept well even though I have been up once. Yesterday I used the Relaxator in the morning for 15 minutes and one hour in the evening. I used it, for example, in the car on the way home from Båstad (takes about 45 minutes) where I met a group of clients / friends and went to the movies. It went well because it was dark. I wonder how it would have looked like during the day? As an older woman who is driving her car with a bright green pacifier in her mouth. :)

Anything goes, right? Otherwise not much new to report on the breathing training. Time to sit a while with the Relaxatior now. It feels very relaxing. It makes deepens breathing and breathing is prolonged. It supports a natural breathing, taking a third of the time for inhalation, activity, and two thirds of the time for exhalation and pause after, recovery. During the day there is a natural awareness of breathing through these periods of using the Relaxator.

Have a lovely day, dear friends! I’ll have – regardless of how it will look.

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco