Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om resistent stärkelse och dess hälsoeffekter

| 3 Comments

För ett par veckor sedan berättade en vän en historia som jag skulle vilja återberätta för dig. Kanske borde jag inte det för jag kommer inte ihåg namnet på huvudpersonen i historien. Men i alla fall …

En läkare kom till Östafrika för många år sedan. Han blev imponerad och förvånad över att det i det här området inte fanns några med tarmsjukdomar. Orsaken kom han fram till var ett mjöl som de använde mycket i vardagen. När han kom hem upptäckte han att mjölet var ovanligt rikt på fiber och drog då slutsatsen att det var fibrerna som var anledningen till den goda tarmhälsan.

Den här läkaren och hans upptäckt är orsaken till den fiberhysteri som växte fram. Att äta mer fiber var lösningen! Det visade sig dock att så inte var fallet. Många med tarmproblem blev inte bra av mer fiber. Nu – många år senare – visar det sig att det kanske i stället var det faktum att det här mjölet har ovanligt hög grad av resistent stärkelse. Efter många försök visar det sig att resistent stärkelse har många hälsofördelar, inte minst bättre tarmhälsa.

Lingon i trädgårdenVad är då resistent stärkelse? Det är stärkelse i en form som inte bryts ned i magsäcken och tunntarmen (som  t ex socker och den mesta stärkelsen gör) utan opåverkad passerar över till tjocktarmen där den tas om hand av tarmbakterier. Dessa producerar i sin tur kortkedjiga molekyler av mättat fett, främst smörsyra/butyrat. Såväl smörsyran som förändringarna i tarmfloran som den resistenta stärkelsen ger upphov till antas spela roll vid de positiva effekterna som resistent stärkelse verkar ha.

Att äta resistent stärkelse ger:

 • Bättre blodsockerhantering, förbättrad insulinkänslighet  –  Fastesockret på morgonen efter intag av RI är t ex lägre.
 • Förbättrad tarmhälsa –  Smörsyra skyddar bl a cellerna i tjocktarmen. När RI når tarmen används den som näring för tarmbakterierna. Den fungerar alltså som prebiotika.
 • Ökar upptaget av mineraler som kalk och magnesium
 • Förbättrar kolesterol- och triglyceridvärden
 • Ökad fettförbränning samt mindre fettlagring – Efter en måltid med RI lagras mindre fett.
 • Ökar mättnadskänsla

Resistent stärkelse finns t ex i böner, shiritakenudlar, brunt långkornigt ris och hela korn av spannmål. I de här produkterna dominerar dock den snabba blodsockerhöjande stärkelsen när de är tillagade. För de som har diabetes, fetma, metabolt syndrom, äter enligt LCHF fungerar det inte att äta de här produkterna. Det kan dock förklara varför befolkningar med en hög konsumtion av sådana stärkelserika livsmedel inte har blivit feta eller fått diabetes förrän de börjar äta västerländsk mat med mycket socker. Det relativt lilla inslaget av resistent stärkelse kompenserades genom bättre blodsockerkontroll. (Här kan du hitta mer information om var du kan hitta resistent stärkelse..)

VallmoDet här har gett upphov till att försök har gjorts med att inta den resistenta stärkelsen genom att dricka potatismjöl uppblandat med vatten eller fet yoghurt. Det ska absolut inte hettas upp utan drickas kallt. Annars ändras det från resistent stärkelse till vanlig stärkelse.

Steve Cooksey har experimenterat med RI just genom att ta potatismjöl varje dag och bloggat om det. Här är en länk till hans blogg. Han menar att de positiva effekterna – speciellt för diabetiker – är tydliga. Hans motivation är också att förbättra hälsan för diabetiker. Bloggen heter “Diabetes Warrior”. (En länk om honom och hans försök på svenska.)

Det finns otroligt mycket skrivet om RI. Jag är verkligen en lekman och blev bara väldigt intresserad av att första ha hört från en god vän som är läkare och intresserad av hälsa ur ett helhetsperspektiv. Jag kände direkt att det här är något jag vill testa. Jag började för fyra dagar sedan. Källorna till texten ovan är framför allt länkarna i texten.

Anledningarna till att jag valde att testa är framför allt att jag vet hur viktigt tarmen är för vår hälsa. Det mesta verkar ha sitt ursprung där. Bästa tarmhälsan har länge varit ett fokus. Inte för att jag har några märkbara problem för det har jag inte. Jag tar probiotika och förstår värdet av prebiotika för att bygga upp och underhålla den egna stammen genom tillförande av prebiotika. Jag vill inte behöva fortsätta att tillföra goda tarmbakterier utan skapa förutsättningar för att tarmen sköter det själv.

Dessutom har jag tendens till insulinresistens. Jag är mycket sockerkänslig och skulle vilja ha bättre balans här. Jag märker också att jag har mycket lätt att gå upp i vikt och skulle vilja ha stöd till att hitta en balans även här.

Jag började med en tsk ekologiskt potatismjöl i ett glas vatten. Nu tar jag en tsk till varje måltid. Steve (se ovan) tar 4 msk om dagen. Det låter mycket. Tror nog att jag stannar vid en/måltid. Vi får se. Han började med att dela upp intaget fyra gånger om dagen för att det inte skulle bli för mycket om man är kolhydratkänslig. Nu tar han allt en gång om dagen.

Det är underbart när det kommer hälsotips som är enkla, verkar vara kraftfulla och dessutom är billiga. Det blir spännande att se om jag märker några resultat.

 

About Resistent Starch and its positive health effects

A couple of weeks ago a friend told me a story that I would like to recount for you. Maybe I should not do it, since I cannot remember the name of the doctor in the story. But anyway here it is…

A doctor came to East Africa many years ago. He was impressed and surprised that in this area there were no gut diseases. The reason he came up with was a flour that they used much in everyday life. When he got home, he discovered that the flour was unusually rich in fiber and then concluded that it was the fibers that was the reason for the good intestinal health.

This doctor and his discovery is the cause of the fiber hysteria that emerged. Eating more fiber was the solution! It turned out that was not the case. Many people with intestinal problems did not get well from more fiber. Now – many years later – it turns out that it might instead be the fact that this meal has unusually high levels of resistant starch. After many trials it was found that resistant starch has many health benefits, especially better gut/intestinal health.

What then is resistant starch? It is starch in a form that does not break down in the stomach and small intestine (such as sugar and most starch does) but unaffected passes into the large intestine where it is taken care of intestinal bacteria. These in turn produces short-chain molecules of saturated fat, mainly butyric acid / butyrate. Both the butyric acid and the changes in the intestinal flora that the resistant starch give rise to are believed to play role in the positive effects that resistant starch seems to have.

Eating resistant starch has the following positive effects:

 • Better blood sugar handling, improved insulin sensitivity – Fasting sugar in the morning after taking RI the evening before is lower.
 • Improved gut health – Butyric acid protects among other things the cells in the colon. When RI reaches the intestine it is used as nourishment for the intestinal bacteria. It thus acts as prebiotics.
 • Increases the absorption of minerals like calcium and magnesium
 • Improves cholesterol and triglyceride levels
 • Increased fat loss and less fat storage – After a meal with RI the body stores less fat.
 • Increases satiety

Resistant starch is found for example in beans, shiritakenoodles, brown long grain rice and whole grain cereal. In these products, however, the fast hyperglycaemic starch dominates when cooked. For those with diabetes, obesity, metabolic syndrome or that eat according to LCHF it does not work to eat these products. However, it may explain why populations with a high consumption of such starchy foods have not become obese or had diabetes until they start to eat Western food with lots of sugar. The relatively small segment of resistant starch was compensated by better blood glucose control. You can find more information about where you can find resistant starch here.)

This is the reason for getting the resistant starch by drinking potato flour mixed with water or fatty yogurt. It should absolutely not be heated. Otherwise, it changes from resistant starch to plain starch.

Steve Cooksey has experimented with RI by taking potato flour every day and blogging about it. Here is a link to his blog. He argues that the positive effects – especially for diabetics – are clear. His motivation is to improve the health of diabetics. The blog is called “Diabetes Warrior”.

There are an awful lot written about RI. I really am a layman and was just very interested in this from first hearing about it from a good friend who is a doctor and interested in health from a holistic perspective. I immediately felt that this is something I want to test. I started four days ago. The sources for the text above are the links provided.

The reasons that I chose to test is are mainly that I know how important the gut is to our health. Most problems seem to have originated there. Best gut health possible has long been a focus. Not that I have any noticeable problems for I have not. I take probiotics and understand the value of prebiotics to build and maintain their own strength by the addition of prebiotics. I do not need to continue to get good gut bacteria. I would rather create the conditions for the gut to handle it by itself.

Also, I have a tendency to insulin resistance. I am very sugar sensitive and would like to have better balance here. I also notice that I have been very easy to gain weight and would like some assistance to findinga balance here.

I started with a teaspoon of organic potato flour in a glass of water. Now I take a teaspoon with each meal. Steve (see above) takes 4 tablespoons a day. It sounds a lot. Think I will stop at one/meal. We’ll see. He began by dividing the intake four times a day so that it would not be too much if you are carbohydrate sensitive. Now he takes it all once a day.

It is wonderful when it you find health tips that are simple, seem to be powerful and also are cheap. It will be interesting to see if I notice any results.

 

 

Share

3 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco