Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om tacksamhet, väder och hälsa

| 0 comments

Vad jag är tacksam över livet. Över att få vakna på morgonen till en ny dag. Att aldrig veta vad som väntar. Att allt är öppet och dynamiskt. Varje ögonblick verkar framträda och försvinna samtidigt. Inbjudande, engagerande, händelserikt utan att något egentligen händer. Denna magiska uppvisning utan egentlig grund eller verklighet och ändå så verklig och grundad. Ljuvlig sötma både i sälta och krydda. Omöjlig att förklara eller beskriva och oändligt möjlig att uppleva och förkroppsliga.

Ja, det var dagens lilla filosofiska tanke. Så här går tankarna just nu! :)

Senblommande Malva

Jag har haft en underbar helg! Tänk att sätta in de sista pelargonerna 17 november. Att rensa ogräs och njuta av blommande rosor och perenner ett par veckor från advent. 16 grader ute i solen. Satte upp jul/vinterbelysning i silverpäronträdet utan jacka. Njöt av värmande solstrålar. Ingen direkt julstämning än. Men det vet vi ju av erfarenhet kan ändras väldigt snabbt. Läste att de varnar för isvinter i England den här veckan.

Novemberros

I lördags var jag i Falköping på kurs över dagen. Jag har, som jag tidigare berättat, börjat arbeta med en resonansanalysapparat som läser av olika hälsoparametrar i kroppen. Företaget som har tagit fram den har under flera år arbetat med några olika hälsoprodukter. Man testade resultaten med hjälp av blodprover. Det var dyrt och bökigt. Nu finns apparaten för att kunna testa klienterna igen efter ett par månader och avläsa om produkterna har haft avsett resultat. Det gillar jag! Att kunna utvärdera det jag äter.

Det känns bra med de här produkterna eftersom det inte handlar om kosttillskott utan mer om att tillsätta näringsrik, stärkande och balanserande föda och därigenom ge kroppen det den behöver för att för att stärka det friska, för balans. Resultaten visar också att det fungerar.

Salvia

Jag har ätit de tre huvudprodukterna i en månad och testade igår om mig. Jag hade vid första testen riktigt dåliga värden inom flera områden. Det kändes hoppingivande att se att i princip alla värden hade blivit åtminstone lite bättre och flera viktiga områden hade blivit mycket bättre efter bara en månad. Det sporrar till att fortsätta med produkterna och till att fortsätta med täta uppföljningar. Inte bara för min egen hälsas skull utan också för att se hur produkterna fungerar.

Det handlar huvudsakligen om tre produkter som jag håller på att presentera på hemsidan i mer detalj. Återkommer när det är klart:

1. Powder of Life

Ett grönt näringspulver med högkvalitativa naturliga ingredienser. Pulvret finns i flera olika varianter. En, T, som man börjar med för att bygga upp tarmfloran och förbereda för nästa variant. Annars kan det bli för starka utrensningar om man inte är van vid t ex alger. T innehåller blåbär, nypon, nässla, spirulina, chlorella och chia. Andra varianter innehåller också en ishavsalg som bl a är effektiv på att rensa ut tungmetaller. Powder of Life balanserar bl aPH-balans och blodsocker.

2. Chiapsyll

Chiafrön har bl a en mycket bra balans mellan omega3 och omega 6 fettsyror. Något som vi vet är så viktigt för vår hälsa. Chiapsyll innehåller både chiafrön och psysilliumfrön. Den balanserar också blodsockret och ger en skön mättnadskänsla. På morgonen blandar jag 1 msk chiapsyll med lite bär eller ett halvt äpple, kaneloch lite vatten. Då får jag en gröt som håller mig mätt och nöjd länge.

3. Korallkalk

Korallkalk, Cormin, består av finmalda havskoraller och innehåller många olika mineraler. Det blandas jag ut i vatten och dricker innan jag går och lägger mig. Det smakar ingenting.

 

 

About gratitude, weather and health

I am so grateful for life. Grateful to wake up in the morning to a new day . Never knowing what to expect. That everything is open and dynamic . Every moment seems to appear and disappear at the same time. Inviting , engaging, eventful without anything really happening . This magical show without reality and base, and yet so real and grounded . Luscious sweetness in both salt and spice. Impossible to explain or describe and infinitely possible to experience and embody .

Yes, those were some of  the philosophical thoughts right now.  :)

I’ve had a wonderful weekend! Imagine putting in the last geraniums for winter storage on November 17. Clearing weeds and enjoying the blooming roses and perennials a couple of weeks before Advent. 16 C degrees in the sun . Putting up the Christmas / winter lighting in the silver pear tree without jacket. Enjoying the warm sunrays. No direct holiday spirit yet. But we know from experience that this can change very quickly. I read that there is a warning in England for ice and cold this week .

On Saturday I was in Falköping over the day for a workshop. I have, as I said earlier, started working with a resonance analyzer reading various health parameters in the body. The company that has developed it has for several years worked with a few different health products. They used to test the results by taking blood samples. It was expensive and troublesome . Now the device is available to test the client again after a few months and see if the products have had the intended result. I like that ! Being able to evaluate what I eat.

It feels great with these products because it is not about supplements but more about adding nutritious, strengthening and balancing food and thus give the body what it needs to in order to strengthen the healthy, for balance. The results also show that it works.

I have eaten the three main products for a month and tested myself yesterday again. The first scan showed not so good results in several areas. It felt encouraging to see that , in principle, all variables ​​had improved at least a little and more important areas had improved greatly after just one month. The incentive to continue with the products and to continue with frequent follow-ups. Not only for my own health’s sake , but also to see how the products work .

It has mainly to do with three products that I will be presenting on the website in more detail soon. Will let you know when ready :

1. Powder of Life

A green food powder with high quality natural ingredients. The powder is available in several variants . A , T, as one starts with for building up the intestinal flora and prepare for the next variant . Otherwise, it may be too strong purges if one is not accustomed such as algae. T contains bilberry , rosemary , nettle , spirulina, chlorella and chia . Other variations also contains a ishavsalg which include effective at cleaning out heavy metals. Powder of Life balances include APH balance and blood sugar.

2. Chiapsyll

Chia seeds have included a very good balance between omega-3 and omega 6 fatty acids. Something that we know is so important to our health. Chiapsyll contains both chia seeds and psysilliumfrön . It also balances blood sugar and gives a nice feeling . In the morning I mix 1 tablespoon chiapsyll with some berries or a half apple, kaneloch little water. Then I get a porridge keeps me full and satisfied for long.

3. Coral Calcium

Coral Calcium , Cormin , consists of finely ground sea corals and contains many different minerals. I mix it with water and drink it before going to bed. It tastes nothing in particular.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco