Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Periodisk fasta, 5:2-dieten

| 0 comments

Idag, torsdag, är det fastedag för mig. Det blir oftast måndagar och torsdagar. Jag har nu följt 5:2 dieten (periodisk fasta) i åtta veckor och är väldigt nöjd med hur det funkar för mig. Jag gjorde ett uppehåll under drygt en vecka när familjen var på besök. Det är ju en lätt diet att anpassa till andra planer. Bara att byta dag eller göra ett uppehåll.

Det brukar talas om två olika sätt att utöva periodisk fasta eller korttidsfasta. Det ena sättet är 5:2, d v s att man fastar två av veckans dagar och äter vanligt de andra. Den andra sättet är 16:8, vilket innebär att man varje dag bara äter mat under ett tidsintervall om åtta timmar och fastar de övriga 16.

Fastelunch

Jag har valt att kombinera de här sätten på så sätt att jag bara äter mellan kl 10 – 19 (15:9 i stället för 16:8) och att jag också fastar två dagar. Jag äter en frukost vid 10 eftersom det är då jag brukar äta frukost. Lunchen, som kan se ut som på fotot nedan, äter jag vid två. Sedan äter jag inget förrän nästa dag då jag börjar äta senare. På det sättet får jag 22-24 timmars helfasta för kroppen. De andra dagarna äter jag sunt och bra. Andra äter bara en gång om dagen eller tre. Det viktiga är att hålla sig till 500 kalorier för kvinnor och 600 för män. För mig känns det dock bra att ge kroppen tid till energiförbränning och återhämtning.

För mig har det varit väldigt vilsamt och skönt att inte äta efter sju på kvällarna. Det gör t ex att sömnen blir bättre eftersom kroppen inte behöver arbeta med att smälta mat vid insomning.

Jag dricker bara vatten. Mitt goda filtrerade vatten blandat ibland med lite vatten som jag kolsyrar. För några dagar sedan testade jag – av ren nyfikenhet – ett nytt mineralvatten som har dykt upp på marknaden. Lokas vatten med smak av chokladmilkshake. Det låter ju inte riktigt klokt. Men jag upptäckte till min förvåning att det smakar jättegott – i mitt tycke. Nu har jag en liten flaska som godis på fastedagarnas eftermiddag. Jag vågar inte spekulera i vad de har tillsatt för att få fram den smaken. :) Min amerikanska sonhustru älskar det också. Hon säger att vi svenskar är galna i mineralvatten med olika smaker. Det är definitivt inte så lätt att hitta den variation som vi har utomlands.

Choklad-milkshake

Det verkar inte finnas så mycket forskning (på människor) än på de långsiktiga effekterna av dieten, men i höst startas en svensk studie. Dr Kerstin Bimer (som kommenterade Michael Molsleys program om fasta för Vetenskapens Värld) startar en studie med både friska försökspersoner och personer med typ 2-diabetes. Hon är framför allt intresserad av fastans effekter på insulinet (som styr ämnesomsättningen). För höga nivåer av insulin i blodet ökar risken för övervikt, hjärtkärlsjukdomar, demens, Alzheimers och typ 2-diabetes. Det blir spännande att se vilka resultat hon får fram.

En annan positiv faktor verkar vara att hjärnan blir mer aktiv. En studie i USA startas också i höst kring just detta.

Utdrag ur artikel i Expressen:

”Mark Mattson, professor i neurovetenskap och chef för National Institute on Aging vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, berättar att en annan fördel med 5:2-dieten är att hjärnan hålls mer aktiv. Överlevnadsinstinkten tvingar oss att hålla i gång för att på sikt hitta föda och hjärnaktiviteten i sig tros skydda mot demenssjukdom.

I försök på möss med Alzheimers har Mattson och hans kolleger sett att periodisk fasta saktar ner sjukdomsförloppet och att dieten kan förebygga och lindra diabetes, som i sig ökar risken för Alzheimers.

I höst drar vi i gång en pilotstudie med 20 kvinnor i åldrarna 55-70 som löper stor risk att få Alzheimers. De kommer att få äta enligt 5:2-dieten och vi ska studera förändringar i kvinnornas hjärnfunktion och effekter på det Alzheimers-associerade proteinet beta-amyloid, förklarar Mark Mattson ”

Det finns hur mycket som helst att läsa om dieten på nätet. De flesta större svenska tidningar har haft artiklar om den. Flera journalister följer dieten och har fått förbättrade provsvar efter en tid.  Det finns också flera svenska bloggar. Maria Åkergren har ätit enl 5:2 i fem månader. Hennes incitament är att förebygga den frontallobsdemens som drabbade hennes pappa. Här är hennes blogg.

Ringblomsblad

Det var mycket om kost – eller kanske snarare brist på kost! Dagen har bl a ägnats åt att olja in golvet i gäst- och arbetsrummet, skörda ringblomblad för kommande ringblomssalva och svarta vinbär som styckfrysts till höstens smoothies. Härliga dagar. Härliga tider. Härligt liv!

 

Intermittent fasting – 5:2 diet

Today, Thursday, is a day of fasting for me. I usually fast Mondays and Thursdays. I have followed the 5:2 diet (intermittent fasting) for eight weeks and am very happy with the way it works for me. I made a break for about a week when the family was visiting. It’s an easy diet to adapt to other plans. Simply change the day or take a break.

There can be two different types of intermittent fasting. One way is 5:2, ie, fasting two days of the week and eat normally the other days. The second way is 16:8, which means that you simply eat food during a time interval of eight hours and fast the other 16.

I have chosen to combine these methods so that I only eat between the hours of 10 – 19 (15:9 instead of 16:8) and that I also fast two days. I eat a breakfast at 10 because that’s when I usually eat breakfast. The lunch, which may look like the photo below, I eat around two. Then I eat nothing until the next day when I start to eat later. That way, I get 22-24 hours full fast for the body. The other days, I eat healthy and good. Others eat only once a day or three on their fasting days. The key is to stick to the 500 calories for women and 600 for men. To me it is good to give the body time for energy incineration and recovery.

For me it has been very restful and nice not to eat after seven at night. It allows, for example, for sleep to be better because the body does not need to digest food at bedtime.

I only drink water. My good filtered water mixed sometimes with a little carborated water. A few days ago I tested – out of curiosity – a new mineral water that has appeared on the market. Loka´s water with the taste of chocolate milkshake. It sounds crazy. But I discovered to my surprise that it tastes delicious – in my opinion. Now I have a small bottle as candy on the afternoon. I dare not speculate on what they have added to bring out the flavor. :) My American daughter-in-law loved it too. She says that Swede are cracy about byuing mineral waters of different tastes. It definitely is more difficult to come by this variety abroad.

Theredoes not seem to be so much research (on humans)  on the long term effects of the diet, but this fall a Swedish study will commence. Dr. Kerstin Bimer (who commented Michael Molsleys program on fasting for Vetenskapens Värld) begins a study with both healthy subjects and subjects with type 2 diabetes. She is particularly interested in the effects on fasting insulin (which controls metabolism). For high levels of insulin in the blood increases the risk of obesity, heart disease, dementia, Alzheimer’s and type 2 diabetes. It will be interesting to see what results she gets.

Another positive factor seems to be that the brain becomes more active. A study in the United States will also start this fall.

Excerpt from article in Expressen:

Mark Mattson, a professor of neuroscience and director of the National Institute on Aging at Johns Hopkins University in Baltimore, says that another advantage of the 5:2 diet is that the brain is kept more active. The survival instinct compels us to keep going to eventually find food and brain activity, in itself is believed to protect against dementia.

In experiments on mice with Alzheimer’s Mattson and his colleagues found that periodic fasting slows down the progression of the disease and that the diet can prevent and alleviate diabetes, which itself increases the risk of Alzheimer’s.

– This fall, we’re kicking off a pilot study of 20 women aged 55-70 who are at high risk of getting Alzheimer’s. They will have to eat according to the 5:2 diet and we will study the changes in the women’s brain function and effects on the Alzheimer-associated beta-amyloid protein, explains Mark Mattson “

There is so much to read about the diet online. Most major Swedish newspapers have carried articles about it. Several journalists are following the diet and have gained improved test results after some time. There are also several Swedish blogs. Maria Åkergren eaten according to 5:2 in five months. Her incentive is to prevent the frontal lobe dementia that afflicted her father. Here is her blog (in Swedish).

It was a lot about food – or rather lack thereof! This day has been devoted to oil the floor of the guest- and the workroom, harvesting marigold leaves for future marigold ointment and blackcurrant  frozen for coming smoothies. Lovely day. Lovely times. Beautiful Life!

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco