Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Rensa i röran!

| 0 comments

Så här års dyker det ofta upp en impuls att rensa och röja. Sommaren har handlat om andra saker och nu är det dags att förbereda sig för hösten och mer tid inomhus. (Fast i år har det varit mer inomhustid än vanligt.)

När jag arbetade med långtidssjukskrivna för Försäkringskassan för ca 15 år sedan var detta en del i det jag tog upp med grupperna. När man upplever ett rörigt sinne kan det kännas skönt och hjälpsamt att börja skapa mer ordning/balans i det yttre. Då brukade jag rekommendera att börja med något litet som inte känns alltför betungande. Att t ex ta en låda och rensa i. Ibland följer då iver att fortsätta.

De senaste veckorna har jag varit med min bror och tittat på hus eftersom han ska flytta. Det är påtagligt hur de hus vi ser har stylats om inför visningen. Visserligen kan det ibland kännas lite likriktat och avskalat, men samtidigt rent, fräscht och lätt på något sätt. Jag vet att jag någon gång när jag har flyttat har reflekterat över att varför har jag inte haft det så fint när jag bodde i huset. Varför fixade jag inte de små skavankerna som gick så fort att ordna inför flytten? I stället låg de ofta som ett mer eller mindre påtagligt mentalt ok.

Många om njutningen!

Många om njutningen!

 

Kanske dags att se på sitt hem som om jag skulle flytta och visa upp det för någon annan – ur sitt alldeles bästa perspektiv. Inte opersonligt, likriktat, men snyggt och precis så som jag skulle vilja ha det. Att ta ett rum i taget. Se på det med de ögon som vi ibland lättare hittar när vi kommer hem från semestern eller en resa. De som inte är hemmablinda. Se vad jag verkligen vill behålla i rummet och vad som bara får det att se belamrat och rörigt ut.

När jag gjorde det såg jag t ex spindelväv på ett par ställen som jag inte hade sett tidigare. Det är dessutom roligt att titta på varje liten yta och se om jag vill och i så fall hur jag kan skapa den vackraste, mest energigivande utrymmet. När man har lust och orkar kan man sedan öppna skåp och dörrar och göra samma sak här. Eller inte.

Vårt hem är en helig plats. Där är här vi lätt ska kunna känna oss hela, uppleva vår naturliga balans  och fyllas på med energi, kraft och inspiration samtidigt som vi upplever lugn och ro. Vi kan göra så mycket själva på ett ganska enkelt sätt. Det behöver inte omfatta många resor till tippen eller flera timmars svettigt arbete. Snarare kan vi kanske ta oss an uppgiften som en ceremoni. Ett steg i taget. Börja dit där vi dras först och göra det som känns roligt för stunden.

Kanske känns det rätt att skapa ett litet altare på en plats. En plats som får stå för det högsta i och som mig. För balans och sinnesfrid. Där jag kanske har ett ljus, något vackert som jag tycker om, kanske något från naturen som påminner om att också jag är naturens intelligens. Det behöver inte vara kopplat till något religiöst eller andligt. Vad det nu står för för just mig. Men något som symboliserar det jag känner att jag behöver bli påmind om i vardagens sus och dus.

Regnvåt ros L

Ljuvlig regnvåt ros i Audierne

Jag har förmånen att ofta stå på loppisar. Varje gång går jag ett varv och tar med mig något hemifrån utöver det som jag redan har nedpackat färdigt att läggas in i bilen. Dessutom är de vänliga här i Markaryd på Röda Korset och tar gärna emot det som jag känner att jag är färdig med. Win-win! Onödiga saker står för stagnerad energi inom t ex feng shui. För mig upptar det plats där jag i stället kan ha större öppenhet och renhet. Bort med det jag inte behöver, använder eller tycker om. Skaffar jag något nytt som jag gillar – för det gör jag ibland – så får något annat åka ut. Röra kan alltså stå för mer än att ha saker huller om buller. Det kan vara just att ha sådant som jag inte använder eller tycker om eller sådant som är oorganiserat. För mycket på en viss yta skapar också en känsla av röra. Jag älskade att gå igenom ett köksskåp i taget och ta bort överflödiga förvaringsburkar, udda glas, skålar som inte används. Det kändes så rymligt och öppet efteråt!

Projekt som inte är avslutade kan också upplevas som röra. Jag har t ex köpt hem material för att slipa och olja in köks- och fönsterbänkar för länge sedan utan att ha kommit till skott. Varje gång jag ser de sakerna – eller tänker på uppgiften – blir det en form av stillastående. Jag har blivit mycket bättre på att göra saker direkt, att inte skjuta upp och det är något som jag verkligen älskar. Fortfarande finns dock impulsen kvar ibland och jag vill verkligen göra slag i saken nu med det som väntar. Utan att stressa eller göra det till en mental grej. Jag har bara genom detta påmint mig om att detta är något som jag verkligen gärna vill göra. Inte vänta tills jag ska flytta. :)

Det finns så många anledningar till att vi har den röra vi har. Det handlar inte bara om att vi inte har tid eller inte prioriterar det. Det kan finnas känslor som vi undviker att känna genom att inte ta tag i vissa saker. Vi kan vara rädda för att det ska komma en dag då vi behöver de här sakerna. Alltså en rädsla för att jag inte har det jag behöver. Kanske vill jag inte släppa taget om en viss situation, person eller minne. Det är inget att fundera över bara känna det som ev dyker upp under tiden. Tillåta allt utan att analysera eller låta det ta över och styra handlingarna.

En bok som vi använde då – för länge sedan – var Karen Kingstons “Rensa i röran”. Kanske en inspiration eller kick-i-baken.

Lycka till om du känner dig inspirerad att ta tag i något i ditt hem eller liv just nu!

 

Clearing your clutter

This time of year I often get the impulse to clean and clear. The summer has been about other things and now it’s time to prepare for fall and more time indoors. (Though this year there have been more time indoors than usual.)

When I worked with clients the were on long-term sickleave about 15 years ago this was a part of  what I brought up inthe groups. When experiencing a cluttered mind, it can feel soothing and helpful to start creating more order / balance in the outer. Then I would recommend starting with something small that does not feel too burdensome. For example, taking one drawer. Sometimes eagerness to continue follows.

The last few weeks I have been with my brother and looked at houses because he is going to move. It is obvious how the houses we look at have been styled before display. Although it can sometimes feel a bit regimented and unadorned, yet clean, fresh and light in some way. I know I sometimes when I have moved have reflected on why I have not had it so nice when I lived in the house. Why I did not fix the small flaws that were so quick to fix before the move? Instead, they were often regarded as a more or less pronounced mental yoke.

Maybe it’s time to look at your home as if you are moving and showing it to someone else – from its very best perspective. Not impersonal, strict, but neat and just like you  would like it. To take one room at a time. Look at it with the eyes that we sometimes have easier to find when we come home from vacation or trip. Those that are not so blind from seeing everything all the time. See what you really want to keep in the room and what simply makes it look cluttered and messy.

When I did that I saw, for example, cobwebs in a few places that I had not seen before. Moreover, it is fun to look at every small area and see if I like it like this or if I can change something to create the most beautiful, most energizing space. When you have the desire and the energy you can then open cabinets and doors and do the same thing here. Or not.

Our home is a sacred place. It is where we will easily be able to feel whole, experience our natural balance and fill with energy, power and inspiration as well as experience peace and serenity. We can do so much ourselves in a rather simple way. It does not have to include many trips to the dump or many hours of sweaty work. Rather, we might take on the task as a ceremony. One step at a time. Begin to where we are drawn to first and do what feels good for the moment.

Maybe it feels right to create a small altar in one place. A place that stands for the highest in and as me, for connection and wholeness. For balance and peace of mind. Where I might have a candle, something beautiful that I like, maybe something from nature that reminds me of that I am also the intelligence of nature. It need not be lreligious or spiritual. Whatever that means to me. But something that symbolizes what I feel I need to be reminded of in the midst of everyday hustle and bustle.

I have the privilege to often goto garage sales. Every time I go I make a round at home and I bring something from home in addition to what I already have packed in boxes ready to go. Moreover, they are friendly here in Markaryd at the Red Cross and gladly accept whatever I feel that I am done with. Win-win! Unnecessary things stand for stagnant energy in for instance feng shui. For me occupying the place where I can instead have more transparency and purity. I get rid of what I do not need, use or love. If I get something new that I like – because that happens sometimes – something else has to leave. Clutter can thus represent more than having things helter-skelter. It may be just to have things that I do not use or like or that is otherwise disorganized. Too much on a certain surface also creates a sense of clutter. I loved to walk through a kitchen cabinet at a time and remove redundant storage jars, odd glasses, bowls that are not used. It felt so spacious and open afterwards.

Projects that are not finalized can also be experienced as a mess. I have, for example, purchased materials for grinding and oiling the kitchen and window sills long ago, but have not yet started. Every time I see those things – or think of the task – it becomes a kind of standstill. I have become much better at doing things right away, not procrastinating and that is something I really love. Still, the impulse still arises at times and I really want to do whatever is waiting to get done. Without stress or making it into a mental thing. I’ve only through this reminded me that this is something that I really would like to do. Not wait until I am moving one day. :)

There are so many reasons that we have the mess we have. It is not just that we do not have time or do not prioritize it. There may be feelings that we avoid feeling by not getting of with some things. We may be afraid that there will come a day when we need these things. Thus, the fear that I do not have what I need. Maybe I do not want to let go of a certain situation, person, or memory. There is nothing to think about just feel whatever shows up when it does. Allowing everything without analyzing it or letting it take over and controlling actions.

A book that we used back then – long ago was- Karen Kingston’s “Clearing the clutter.” Perhaps an inspiration or kick-in-the butt.

Good luck if you feel inspired to start somewhere in your home or life right now!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco