Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Så mycket att vara tacksam för …

| 0 comments

I fredags hade jag en underbar dag. Jag påbörjade ett nytt uppdrag i Lund. Det är alltid lika roligt att komma tillbaka till Lund. Jag är uppväxt här och hade boende i Lund tills jag var 26 år. Utan tankar och minnesbilder är det en fantastiskt vacker och intressant stad. Med tankar och minnesbilder är det fortfarande en vacker och intressant stad, men det är också min stad. Helt plötsligt finns en upplevelse av ett jag och en identitet. Jag är från Lund – med allt vad det kan betyda. Enda skillnaden är en upplevelse nu, en tanke, ett minne, kanske en känsla. Inget annat förändras.

Klemenstorget, Lund 1

Här syns att bilden i tagen i Lund. Alla dessa härliga cyklar!

Det blev ett så fint första möte. Jag var fylld av tacksamhet och glädje efteråt. Så tacksam att jag får vara delaktig i den magiska förändringsprocessen när igenkännandet av den egna kraften här och nu sker. Ett igenkännande som får rynkor att rätas ut och leende att växa. Jag är så privilegierad som får betalt för att göra det roligaste jag vet.

Platan på Klemenstorget, naturligt kamoflerad

Platan på Klemenstorget, naturligt kamoflerad

Igår blev det jul för hela slanten. Det får bli ”all in” för att skapa julstämning när det känns som höst utanför. Jag ska åka till Irland över första advent och fira en tidig jul med mitt barnbarn och hans familj. Igår åkte ljusslingor och adventsljusstakar fram. Tomtar sitter på plats och tittar igenkännande ut över rummen. På köksbänken var det fullt kaos av presentpapper, etiketter, snören och tejp. Carola sjöng stämningsfulla julsånger för fullt. Värmeljus med juldoft bidrog till julstämningen. Riktigt mysigt med andra ord. Och lite busigt också. Busigt att sätta upp allting redan en vecka för första advent. Jag älskar allt med jul – fram till Annandagen. Då åker allt ut och nästa älskansvärda fas plockas fram.

OrkidéTankar går till alla som inte har tak över huvudet just nu. Även här är jag så privilegierad. Jag har inte bara tak överhuvudet och mat i magen. Jag har ett hem jag älskar och kan fylla magen med allsköns godsaker och nyttigheter. Det finns så mycket att vara tacksam för hela tiden! Och så många möjligheter att ge tillbaka i det lilla.

Idag har jag lunch med goda vänner, grupp i Båstad och ska också passa på att testa några personer på Bjärehalvön med resonansanalysatorn. Det blir säkert också en härlig dag. Att få sitta med andra som har samma brinnande intresse för sanning och äkthet är en stor gåva. Det ger mig minst lika mycket. En underbar påminnelse om att kärlek är alltings bas och kärna. Inte som en referenspunkt som ska kännas på ett visst sätt, ge en viss upplevelse som säkerställer att det handlar om kärlek. Utan som luften vi andas, ögonen vi möter, rösterna vi hör. Den nuvarande upplevelsen helt enkelt.

Kanske kan det låta överdrivet och forcerat – allt detta prat om tacksamhet. Det är bara så att det fyller mig, flödar över och genomsyrar mina upplevelser. Tacksam för det också. :)

 

So much to be grateful for ..

Last Friday I had a wonderful day. I started a new assignment in Lund. It’s always fun to come back to Lund. I grew up here and had accommodation in Lund until I was 26 . Without thoughts and memories, it is a stunningly beautiful and interesting city. With thoughts and recollections, it is still a beautiful and interesting city, but it is also my city . Suddenly there is an experience of a self and an identity. I’m from Lund – with everything that entails. The only difference is an experience now , a thought, a memory, perhaps a feeling. No other changes.

Here we see that the image was taken in Lund. All these beautiful bikes!

It was such a great first meeting. I was filled with gratitude and joy afterwards. So grateful that I get to be a part of the magic of change when the recognition of one’s own power here and now occurs. The relaxation let wrinkles straighten and a smile to grow. I am so privileged to get paid to do what I love to do.

Plane on Clement Square, naturally camouflaged

Yesterday it was Christmas all the way . It has to be “all in ” to create the Christmas spirit when it feels like fall outside. I ‘m going to Ireland over the first Advent (next weekend) and celebrate an early Christmas with my grandson and his family. Yesterday strings of lights and Advent candlesticks were brought out. Santas are now in place and looking out over the rooms with recognition. On the kitchen counter there was full chaos with wrapping paper,  labels , strings and tape. Carola sang joyous Christmas carols. Candles with Christmas scent contributed to the Christmas spirit. Really cozy in other words. And a little mischievous too. Mischievous to put it all up already a week before Advent . I love everything about Christmas – until Boxing Day . Then it all comes down and the next lovable phase is created.

Thoughts go out to all who do not have a roof over their head right now. Again , I am so privileged. I not only have a roof over my head and food in my stomach. I have a home I love and can fill my stomach with all manner of goodies and healthy food. There is so much to be grateful for all the time! And so many opportunities to give back in small ways.

Today I will have lunch with good friends, meet the group in Båstad and will also take the opportunity to test some people on Bjärehalvön with the resonance analyzer. This will most certainly also be a lovely day. To sit with others who have the same passion for truth and authenticity is a great gift. It gives me just as much. A wonderful reminder that love is everything’s base and core. Not as a reference point that should feel a certain way , give a certain experience which ensures that it is about love . No, the air we breathe , the eyes we meet , the voices we hear. The current experience simply .

Perhaps it might sound exaggerated and forced – all this talk about gratitude. It ‘s just that it fills me, overflows and permeates my experience . Grateful for that too. :)

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco