Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Silvergrogg mot förkylning och influensa

| 3 Comments

För några veckor sedan vaknade jag med rejält halsont. Jag satte direkt igång med att dricka silvergrogg och det blev en osedvanligt lindrig förkylning. Det onda i halsen försvann. Jag fick inte min vanliga hosta. Kände mig bara lite förkyld utan att ha problem att sova.

Jag är övertygad om att två saker var delaktiga i att förkylningen blev så enkel. Och det kan jag förstås egentligen inte veta … Det ena är att jag sköljde näsan morgon och kväll. Därefter sprayade jag silver upp i näsan. Det gjorde att jag inte blev täppt och att jag kunde sova bra på nätterna.

Det andra är silvergroggen. Kolloidalt silver har förmågan att ta bort bakterier och parasiter. Virus har dock ett lipidhölje som det sägs vara svårt att penetrera. Därför använder man sig av en silvergrogg.

Mysigt med ljus så här års. Så här vackra blir ljus av 100 % stearin. Jag köper mina på Åhléns. Vackra och miljövänliga.

Mysigt med ljus så här års. Så här vackra blir ljus av 100 % stearin. Jag köper mina på Åhléns. Vackra och miljövänliga.

Silvergrogg innebär att man blandar rött vin med silver och pressad citron. Alkoholen och citronsyran luckrar upp det feta lipidhöljet som många förkylningsvirus omger sig med. Influensavirus har alltid ett lipidhölje.

Man blandar t ex 0,5 dl rött vin med 0,5 dl kolloidalt silver och en saften från en halv citron. (Lika delar vin och silver alltså.) Om man inte har rött vin – som jag inte hade – kan man ta starksprit, fast mindre mängd. Jag tog lite whiskey i mina silvergroggar. Så kom den till användning. Undrar hur gammal whiskeyflaskan som står i mitt skåp är? Jag tror att den kom till mig när jag tömde min mammas hem 2006. Väl lagrad med andra ord.

Sedan tar man lite av blandningen, kanske en tsk eller två, då och då. Man håller den i munnen en liten stund innan man sväljer den. Då ger man munhålan en chans att ta upp silvret direkt. Sedan väntar man en liten stund och tar en klunk till. Man bör se till att ge kroppen ett någorlunda jämnt flöda av silverjoner för att neutralisera förkylningsviruset. En silvergrogg bör drickas över ett par timmar. Det är förstås bäst att börja direkt när man märker att man håller på att bli förkyld och att fortsätta ett tag även efter att man upplever att man är besvärsfri så att ev överlevande virus inte får en chans att föröka sig igen.

(Informationen kommer från Anders Sultan som är mycket kunnig i frågor som rör kolloidalt silver.)

Nu ska jag köpa hem en liten flaska rött ekologiskt vin … för ev framtida behov.

Båt och stenFör ett par dagar sedan hade jag ett litet sår som blödde väldigt mycket. Jag testade att spreja silver på såret och blodet slutade omedelbart att rinna. Det läkte så fort. Det var faktiskt lite häftigt att se. Tänker att det kan vara bra att komma ihåg om behov skulle uppstå senare.

Jag har läst att många har fått bättre syn av att spreja det i ögonen. Det låter fantastiskt. Det har jag inte börjat testa ännu.

Nyligen läste jag att man redan 2009 såg i studier utförda av Department of Defense Threat Reduction Agency i USA att Ebola-viruset dödades effektivt av 10 ppm kolloidalt silver. 2010 förbjöd EU silver i kosttillskott. Som tur var klassade de i stället silver som vattendesinfektion, vilket gör att vi fortfarande kan köpa kolloidalt silver. På förpackningen står det hur mycket det ska späs ut. Det är om man vill använda det till att rena vatten. Vi dricker det utan att spä ut eftersom det redan mest är vatten. Här är den rapporten.

För några dagar sedan delade jag ett brev från Einsteins dotter på fb. Det visade sig att den dottern nog dog när hon var ung. Tänker på det när jag delar informationen här om ebola och silver. Det är bra att vara ifrågasättande med information man hittar på internet. Jag har en tendens att vara mycket godtrogen. Något som jag förr skämdes för och idag inte ser som en dålig egenskap.  Jag är bara medveten om att det faktiskt inte är särskilt mycket som jag är säker på. Jag testar saker och utgår sedan från min egen upplevelse. Det känns bra för mig.

Läs alltså det jag skriver med det i bakhuvudet och ett öppet lösningsfokuserat sinne. :)

 

Silver grog for colds and flus

A few weeks ago I woke up with a sore throat. I started immediately to drink a silver grog and it turned out to be an unusually mild cold. The sore throat disappeared. I did not get my usual cough. Felt a little cold but had no trouble sleeping.

I am convinced that two things were involved in the cold being so mild. And I can of course not really know One is that I rinsed my nose morning and evening. Then I sprayed silver in the nose. This meant that my nose was not stuffy and I could sleep well at night.

The other is the silver grog. Colloidal silver has the ability to kill bacteria and parasites. Viruses, however, have a lipid cover that, so it is said, is difficult to penetrate. Therefore, you use a silver grog.


Cozy with light this time of year. How beautiful is the light of 100% stearin. I buy mine at Åhlens. Beautiful and environmentally friendly.


The silver grog is made by mixing red wine with colloidal silver and lemon juice. The alcohol and citric acid loosens the fat lipid cover that many cold viruses surround themselves with. Influenza viruses  always have a lipid cover.

You mix eg 0.5 dl red wine with 0.5 dl of colloidal silver and the juice from half a lemon. (Equal amounts of wine and silver that is.) If you do not have red wine which I did not you can take liquor, though smaller amount. I took a little whiskey in my silvergrogs. Now it came to use. Wonder how old the whiskey bottle that stands in my cabinet is? I think it came home with me when I emptied my mother’s home 2006.  Well stored in other words.

You take a little of the mixture, maybe a teaspoon or two, now and then. You hold it in your mouth for a moment before swallowing it. This gives the  mouth a chance to absorb the silver directly. Then, you wait a little while and take another sip. One should be sure to give the body a reasonably smooth flow of silver ions to neutralize the flu virus. A silver grog should be drunk over a few hours. Of course it is best to start as soon as you notice that you are about to catch a cold and continue for a while even after you feel that you are symptom free so that any surviving virus does not get a chance to breed again.

(This information comes from Anders Sultan who is very knowledgeable in matters relating to colloidal silver.)

Now I will buy a small bottle of red organic wine for possible future needs.

A couple of days ago I had a small wound that bled a lot. I tried to spray silver on the wound and the blood stopped immediately. It healed so fast. It was actually cool to see. I think that it might be good to remember if the need arises more urgently later.

I have read that many have had better vision by spraying it in the eyes. It sounds fantastic. I have not started testing this yet.

Recently, I read that they already saw in 2009 in studies conducted by the Department of Defense Threat Reduction Agency in the United States that the Ebola viruswas killed effectively by 10 ppm of colloidal silver. In 2010, the EU banned silver in supplements. Luckily they instead classified it as water disinfection, which means that we can still buy colloidal silver. On the label it says how much it should be diluted. That is if you want to use it to purify water. We drink it without diluting as it is already mostly water. Here is the report.

A few days ago I shared a letter from Einstein’s daughter on fb. It turned out that the daughter probably died when she was very young. Thinking about it when I share this information about Ebola and silver. It‘s good to be questioning the information you find on the internet. I tend to be very naive. Something that I was ashamed of in the past and todayit does not seem as a bad trait. I’m just aware that it is actually not very much that I am sure of. I test things and then decides based on my own experience. It feels good to me.

Read the words I write with this in mind and with an open, solutionoriented mind. :)

 

Share

3 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco